Predstavljen 16. Monte Librić – festival dječje knjige u pulskom Circolu

Tekst i fotografije Boris VINCEK

17.05.2023.

Kao što je već objav­lje­no, 16. Festival dje­čje knji­ge Monte Librić odr­žat će se od 22. do 28. svib­nja u pros­to­ru pul­ske Zajednice Talijana – Circolo. Upravo na tom mjes­tu je u sri­je­du, 17. svib­nja, odr­ža­na kon­fe­ren­ci­ja za medi­je na kojoj su o ovoj jedins­tve­noj knji­žev­noj mani­fes­ta­ci­ji govo­ri­le direk­to­ri­ca Monte Librića Slavica Ćurković, vodi­te­lji­ca pro­da­je Lara Osman Grganja, glav­na pro­du­cen­ti­ca Festivala Nicol Rodić i pred­sjed­ni­ca Zajednice Talijana Pula Tamara Brussich.

Tema 16-og Monte Librića je „Čarolija“ i o njoj, sudi­oni­ci­ma i sudi­oni­ca­ma, auto­ri­ma i auto­ri­ca­ma je na novi­nar­ska pita­nja odgo­va­ra­la Slavica Ćurković. Naglasila je kako ovo­go­diš­nji Monte Librić ne obi­lje­ža­va samo pres­ta­nak rada u izvan­red­nim okol­nos­ti­ma, te povra­tak u nje­go­vo, kako je kaza­la, pri­rod­no okru­že­nje, već i izu­zet­no obi­man pro­gram s pred­stav­lja­njem veli­kog bro­ja novih dje­la među koji­ma su i ona čiji se auto­ri do sada nisu bavi­li dje­čjom knji­žev­noš­ću poput Mile Kekina i Borisa Dežulovića.

Osim u pro­gra­mi­ma za dje­cu, Kekin i Dežulović sudje­lo­vat će i u novom pro­gra­mu Librića koji je obli­ko­van u surad­nji s Klubom – knji­ža­ra Giardini 2, a nami­je­njen rodi­te­lji­ma, dak­le nešto sta­ri­joj publici.

Slavica Ćurković govo­ri­la je i o broj­nim radi­oni­ca­ma, ali i pre­mi­jer­nom „Malom saj­mu ilus­tra­ci­ja“ koji će kroz izlož­be­no-pro­daj­ni karak­ter ponu­di­ti pot­pi­sa­ne ilus­tra­ci­je hrvat­skih ilus­tra­to­ra i ilustratorica.

Osim što je naj­a­vi­la i dola­zak poz­na­tog engle­skog auto­ra Davida Litchfielda, Slavica Ćurković poseb­no je istak­nu­la pul­ski autor­ski dvo­jac Vanju Marković i Vibora Juhasa te detalj­ni­je opi­sa­la nači­ne na koji će fes­ti­val­ska tema – „Čarolija“ – biti pred­stav­lje­na, nagla­siv­ši kako će ovo­go­diš­nje vodi­te­lji­ce nazva­ne Librić čarob­ni­ce – Ivanka Mazurkijević i Sedina Cerovac – dje­cu na poseb­ne nači­ne, pa i čarob­nim napit­kom „Libromixom“, zača­ra­ti lju­bav­lju pre­ma knjizi.

Upravo zbog teme, ali i povrat­ka u Circolo, te bro­ja pro­gram­skih sadr­ža­ja, ovaj je Monte Librić pro­duk­cij­ski možda i jedan od naj­zah­tjev­ni­jih do sada, a kako je i zašto takav objas­ni­la je glav­na pro­du­cen­ti­ca Nicol Rodić. Dugi niz pro­gram­skih sadr­ža­ja, mađi­oni­čar­ske i kaza­liš­ne pred­sta­ve, pre­tva­ra­nje Circola u radi­oni­cu, igra­oni­cu, knji­ža­ru i još puno toga, uobi­ča­je­ni i novi for­ma­ti kako za naj­mla­đe, tako i za nji­ho­ve rodi­te­lje, pred­stav­lja­ju pose­ban pro­duk­cij­ski iza­zov zaokru­žen s izgrad­njom zaseb­nog trga na tera­si Circola, naprav­lje­nom od štan­do­va nazva­nih „Faustusi“ i ins­pi­ri­ra­nih pado­bra­ni­ma zna­me­ni­tog Fausta Vrančića.

Voditeljica pro­da­je Lara Osman Grganja je nagla­si­la da će na ovo­go­diš­njem Monte Libriću biti pri­su­tan rekor­dan broj hrvat­skih nak­lad­ni­ka, ali i da će publi­ci biti ponu­đen nika­da veći izbor knji­ga na tali­jan­skom jezi­ku, dok će fes­ti­val­ski popus­ti na odre­đe­ne nas­lo­ve izno­si­ti i do čak 70 posto.

Tradicionalno, Monte Librić kroz pro­gram „Piύ che una sto­ria“ nje­gu­je Istri pri­rod­nu dvo­je­zič­nost i mul­ti­kul­tu­ral­nost, a o tom pro­gra­mu i surad­nji Zajednice Talijana Pula i Festvala dje­čje knji­ge Monte Librić je pred­stav­ni­ci­ma i pred­stav­ni­ca­ma medi­ja govo­ri­la Tamara Brussich. Vrijedi ista­ći kako su tali­jan­ski gos­ti i goš­će ovo­go­diš­njeg Monte Librića: David Conati, Gianluca Passarelli, Elisa Cordioli i Isabella Salmoirago.

Također, ovom pri­li­kom je naj­av­lje­no i kako će dva dana pri­je služ­be­nog otva­ra­nja, dak­le 20. svib­nja od 11 do 13 sati, pul­skim uli­ca­ma – od Arene pre­ko Giardina uz Rivu i ponov­no do Arene – vozi­ti fes­ti­val­ski vla­kić u kojem će, uz orga­ni­za­to­ri­ce Monte Librića i, narav­no, dje­cu, biti i Baka Librić, te Librić čarob­ni­ce koje će na prvom zaus­tav­lja­nju izves­ti fes­ti­val­sku čaro­li­ju nazva­nu „Čiriba čiribook“.

Na kra­ju kon­fe­ren­ci­je za medi­je Slavica Ćurković pozva­la je na sve­ča­no otvo­re­nje Monte Librića koje će se, u reži­ji Marija Kovača, odr­ža­ti u Circolu, u pone­dje­ljak, 22. svib­nja, u 11 sati. U pro­to­ko­lu otvo­re­nja sudje­lo­vat će: istar­ski župan Boris Miletić, Maja Zrnčić, izas­la­ni­ca minis­tri­ce kul­tu­re i medi­ja RH, pred­sjed­ni­ca Zajednice Talijana Pula Tamara Brussich i gra­do­na­čel­nik Pule Filip Zoričić koji će sve­ča­no otvo­ri­ti Monte Librić.