Glazba i prostor za sve generacije

Pulski fokus – Dođi u park: Monte Zaro oživio zahvaljujući jutarnjem i večernjem programu

Tekst i fotografije Paola ALBERTINI

02.05.2023.

Hvalevrijedna mani­fes­ta­ci­ja „Dođi u park“ u orga­ni­za­ci­ji Grada Pule, Turističke zajed­ni­ce Grada Pule i Javne usta­no­ve Pula film fes­ti­val, una­toč kiši koja je pri­je­ti­la, pri­vuk­la je u subo­tu, 29. trav­nja, u park Monte Zaro mnoš­tvo posjetitelja.

Doista je lije­po za pro­mje­nu bilo vidje­ti taj pre­di­van pul­ski park, naj­ve­ći po svo­joj povr­ši­ni, pre­pun lju­di svih gene­ra­ci­ja. Uoči jutar­njeg pro­gra­ma pri­sut­ne je poz­dra­vi­la Sanja Cinkopan Korotaj, direk­to­ri­ca Turističke zajed­ni­ce Pula, rekav­ši kako pro­gram „Dođi u park“ ima za cilj oži­vje­ti pul­ske parkove.

Loris Mošnja, Voditeljica odsje­ka za zašti­ti oko­li­ša Grada Pule, govo­ri­la je o izlož­bi sta­rih foto­gra­fi­ja, toč­ni­je o tome kako je park na Monte Zaru nekad izgle­dao. Naime, nekad je ondje bio Hidrografski zavod koji se nala­zio na mjes­tu sadaš­njeg dje­čjeg vrti­ća, imao je dvi­je kupo­le, jed­na je osta­la i na tom je mjes­tu danas Zvjezdarnica. Do nje je nekad bila mor­na­rič­ka knjiž­ni­ca. U Zavodu su se obav­lja­la raz­na istra­ži­va­nja, hidro­gra­fi­ja, geofi­zič­ka i astro­nom­ska istraživanja.

„Zgrada je sru­še­na za vri­je­me Drugog svjet­skog rata, potom se izgra­dio vrtić, a kako su se gra­di­le zgra­de, radio se i park. On je bio osmo sime­trij­ski, glav­nu os je čini­la zvjez­dar­ni­ca, ste­pe­ni­šte i na mjes­tu sadaš­nje fon­ta­ne bio je spo­me­nik vice admi­ra­lu Tegetofu. On je mak­nut kad je pala Austrija, 1920. i danas se nala­zi u Grazu, a čak se pre­go­va­ra oko nje­go­va povrat­ka“, ispri­ča­la je.

Mošnja je rek­la kako su Talijani na to mjes­to pos­ta­vi­li fon­ta­nu koja je neka­da ima­la četi­ri nivoa, a sada ih ima dva. „Fontane, ras­vje­ta, sta­ze, poplo­če­nja i odljev­ni kana­li rekons­tru­ira­ni su pri­je dese­tak godi­na pre­ko pro­jek­ta In Fiore“, doda­la je. U par­ku se nala­ze vrste karak­te­ris­tič­ne za ovo pod­neb­lje, lado­nje, cedro­vi, čem­pre­si, lovor, jorgovan…

„Park se odr­ža­va i u nje­ga se puno ula­že i nadam se da ćete ovdje danas uži­va­ti“, zaklju­či­la je Mošnja na kraju.

Mnogi su dois­ta uži­va­li u izved­ba­ma uče­ni­ka Glazbene ško­le Ivana Matetića ‑Ronjgova Pula, dok je u večer­njem pro­gra­mu broj­ne okup­lje­ne zabav­ljao Robert Mikuljan Quintet.