Slavica Ćurković: „Vjerujemo da se u knjigama nalazi zabava, fantazija, čuda i čudesa“

Pulski fokus: Veselim programom otvoren 16. Monte Librić

Tekst i fotografije Paola ALBERTINI

22.05.2023.

Veselo i čarob­no, kako i pri­li­či Monte Libriću, bilo je nje­go­vo otva­ra­nje, 22. svib­nja u 11 sati pred mnoš­tvom zna­ti­želj­ne publi­ke. Naime, u reži­ji Maria Kovača odr­žan je vrlo živo­pi­san pro­gram otvo­re­nja uz puno smi­je­ha i mađi­oni­čar­skih tri­ko­va te poseb­nog gos­ta, bri­tan­skog knji­žev­ni­ka, Davida Litchfielda.

Program su vodi­le sjaj­ne Sedina Cerovac i Ivanka Mazurkijević, u ulo­ga­ma Čiriba i Čiribook i druš­tvu Bake Librić, kla­un na štu­la­ma, iluzionista…

Župan Istarske župa­ni­je Boris Miletić tom je pri­li­kom izra­zio zado­volj­stvo povrat­kom Monte Librića u Circolo – cen­tar druš­tve­nog živo­ta gdje su, istak­nuo je, dobro doš­le sve mani­fes­ta­ci­je i kon­cer­ti. Pitao je dje­cu vje­ru­ju li u čaro­li­ju na što su mali­ša­ni pot­vrd­no odgo­vo­ri­li i zaže­lio im da uži­va­ju na Libriću.

Predsjednica Zajednice Talijana, Tamara Brussich rek­la je dvi­je magič­ne rije­či: „čiri­bu čiri­ba Monte Librić è di nuovo qua“, alu­di­ra­ju­ći na nje­gov povra­tak u Circolo, rekav­ši kako su sret­ni da je on opet u pros­to­ri­ja­ma Zajednice Talijana. Poželjela je dje­ci mno­go knji­ga, radi­oni­ca i magi­je. Izaslanica minis­tri­ce kul­tu­re Nine Obuljen Koržinek, Maja Zrnčić rek­la je da je super biti na Libriću, pono­vo u čarob­nom Circolu, odu­šev­lje­na ovo­go­diš­njom temom koja je čarolija.

„Nadam se da će vas svi oni koji rade ovdje za vas uspje­ti zača­ra­ti da knji­ge pos­ta­nu vaša traj­na lju­bav jer vi ste – kako to kaže pro­gram za poti­ca­nje čita­nja naj­mla­đi­ma, rođe­ni za čita­nje“, rek­la je Zrnčić.

Direktorica Monte Librića, Slavica Ćurković tako­đer je zado­volj­na povrat­kom u Circolo iako je uvje­re­na da je svi­ma bilo lije­po i u par­ku. „Ono što nismo mogli tamo ostva­ri­ti su ovi sil­ni pro­gra­mi koje smo reali­zi­ra­li ove godi­ne i pri­pre­mi­li smo ovu uzbud­lji­vu temu da vas pri­vu­če­mo nama, knji­zi i čita­nju“, nagla­si­la je.

„Kažu da je lje­po­ta knji­žev­nos­ti i u tome što ne pos­to­ji magi­ja jača od nje­nih čini“, pro­či­ta­la je reče­ni­cu za koju nije sigur­na tko ju je rekao, ali je napo­me­nu­la kako oni na Libriću vje­ru­ju u to da se u knji­ga­ma nala­zi zaba­va, fan­ta­zi­ja, čuda i čude­sa koja će dje­ci nared­nih dana otkrivati.

„Ove dvi­je mudre dame će vam cije­lo­ga Librića pri­bli­ža­va­ti tu čaro­li­ju čita­nja u sklo­pu sjaj­nih, zabav­nih pro­gra­ma, a one su Čiriba i Čiribook“, pred­sta­vi­la je Cerovac i Mazurkijević.

„Vjerujemo da ćemo vas nared­nih dana uspje­ti zača­ra­ti čita­njem i da ćete oti­ći s ovog Librića kao stras­tve­ni čita­či i reći da ste upra­vo na Libriću dobi­li tu čaro­li­ju i nikad je više neće­te izgu­bi­ti“, nagla­si­la je Ćurković na kraju.

Posebno se zahva­li­la svo­jim vri­jed­nim i mašto­vi­tim surad­ni­ca­ma, Nicol Rodić, Lari Osman Grganji i Ani Bačić te pohva­li­la deč­ke iz Visualia tima i dizaj­ne­ra Matka Plovanića koji je osmis­lio pozor­ni­cu i mašto­vit pro­daj­ni dio Librića.

Gradonačelnik Pule Filip Zoričić upi­tao je dje­cu jesu li sret­na, na što su odgo­vo­ri­la da jesu ali mu nisu zna­la reći odgo­vor zašto.

„Želim vam da čita­te i da bude­te cije­li život sret­ni te da ne bulji­te u mobi­te­le“, poru­čio je.

U Circolu mnoštvo nakladnika, naslova i gostiju

Na ovo­go­diš­njem Libriću se pred­stav­lja pre­ko 80 nak­lad­ni­ka, dola­zi impo­zan­tan broj auto­ra, više od 20 doma­ćih auto­ra među koji­ma i stra­ni tako da Festival popri­ma i među­na­rod­ni karak­ter. Poznato je da je Librić dvo­je­zič­ni fes­ti­val te da nje­gu­ju tali­jan­sku knji­žev­nost kao i auten­tič­nost Pule i Istre, pa ove godi­ne dola­zi i veći broj tali­jan­skih autora.

Tu je niz pro­gra­ma posve­će­nih, ne samo knji­zi nego i fil­mu, kaza­li­štu, mađi­oni­čar­skim trikovima…

Festival dje­čje knji­ge Monte Librić tra­je do 28. svib­nja i na nje­mu će, uz broj­ne tra­di­ci­onal­ne i nove pro­gram­ske for­ma­te, po prvi puta biti odr­žan i „Mali sajam ilus­tra­ci­ja“ na kojem će publi­ka moći vidje­ti, ali i kupi­ti pot­pi­sa­ne rado­ve hrvat­skih ilustratora.

Detaljan pro­gram 16. Festivala dje­čje knji­ge Monte Librić, kao i sve dru­ge važ­ne infor­ma­ci­je, mogu­će je vidje­ti na www.montelibric.hr.