Autobiografski koncept „Paralelna realnost“

Branko Gulin izlaže u galeriji HDLU‑a Istre

Tekst, foto i video Daniela KNAPIĆ

12.06.2023.

• Svojom novom izlož­bom „Paralelna real­nost“ u gale­ri­ji Hrvatskog druš­tva likov­nih umjet­ni­ka Istre pred­stav­lja se pul­ski inter­dis­ci­pli­nar­ni kon­cep­tu­al­ni umjet­nik Branko Gulin. Izložba je otvo­re­na u petak, kad je Gulin pros­la­vio i svoj 70. rođendan.

Nakon proš­lo­go­diš­nje veli­ke izlož­be u gale­ri­ji Sveta srca nas­lov­lje­ne „Šaman, zana­tli­ja, umjet­nik“, gdje je Gulin pred­sta­vio dio rado­va nas­ta­lih tije­kom nje­go­vih 17 „ame­rič­kih“ godi­na, ovaj cik­lus ima auto­bi­ograf­ski kon­cept i zapo­čeo ga je u SAD‑u 2014. godi­ne. Do 2017. je sva­ki dan izra­đi­vao po jed­nu foto­gra­fi­ju za svoj auto­bi­ograf­ski foto-album, sku­piv­ši ih tako ukup­no 1.460. Dio njih pos­tao je kas­ni­je pred­lo­škom za ovaj sli­kar­ski cik­lus čija je osnov­na ide­ja, kako sam autor obraz­la­že, mate­ri­ja­li­zi­ra­nje onos­tra­nog koje ima svo­je izvo­re u kre­ativ­noj ima­gi­na­ci­ji, osje­ća­ji­ma i duhov­nom iskus­tvu, nasu­prot svi­je­tu koji per­ci­pi­ra­mo real­nim a koji u sebi ima „skri­ve­nu“ i duhov­nu dimenziju.

Otvorenju izlož­be pret­ho­dio je per­for­mans dvo­je rovi­nje­ža – dram­skog peda­go­ga Milana Medaka i apsol­ven­ti­ce dram­ske peda­go­gi­je Sanje Lazarević. Kroz inte­rak­ci­ju muškog i žen­skog tije­la u pros­to­ru oni su nas­to­ja­li iska­za­ti raz­li­či­ta sta­nja i emo­ci­je pri­ka­za­ne na izlo­že­nim rado­vi­ma. Za to vri­je­me sli­ke su, dok ih Medak pri kra­ju jed­nu po jed­nu ne kre­ne „otkri­va­ti“, bile zak­lo­nje­ne kar­ton­skim papi­ri­ma na koji­ma su pisa­li nji­ho­vi nas­lo­vi. Sanja ih izgo­va­ra tije­kom per­for­man­sa (npr.. „Sjećam se“, „Pitam se o sebi“, „Želim buj­nu sre­ću“, „Ja i moje maske“, „Osjećam praz­ni­nu“, „Čeznem za Mediteranom“, „Moja spo­koj­na smrt“, „Igram se i raz­miš­ljam“, „Moje pri­rod­no sta­nje“, „Nalazim sebe posvu­da“ itd.) U zavr­š­nom dije­lu, Medak pru­ža obje ruke posje­ti­te­lji­ma dok ga Sanja stra­ga nas­tav­lja oba­sja­va­ti reflektorom.

Izložbu je otvo­re­nom  pro­gla­sio pred­sjed­nik HDLU‑a Istre Milan Marin, poz­dra­viv­ši pri­sut­ne i zahva­liv­ši se svim ins­ti­tu­ci­ja­ma koje su podu­pr­le reali­za­ci­ju ove izlož­be, o kojoj je potom govo­ri­la povjes­ni­čar­ka umjet­nos­ti Kristina Tamara Franić. Rekla je da joj je bilo teško, iz sad već pre­ko 350 veli­kih for­ma­ta u teh­ni­ci akri­la na plat­nu koje joj je Gulin poka­zao, oda­bra­ti njih 16 – 17 koje će moći snaž­no i dos­toj­no pred­sta­vi­ti nje­gov rad. Zatim je pro­či­ta­la dio tek­s­ta kojeg je napi­sa­la za kata­log izložbe:

„Ciklus sli­ka “Paralelna real­nost” nas­tao je za vri­je­me umjet­ni­ko­va borav­ka u Americi, dale­ko od domo­vi­ne i uho­da­ne život­ne real­nos­ti. Suočen s novom kul­tu­rom, pos­lom, život­nom dina­mi­kom, usam­lje­noš­ću – autor je odlu­čio sva­kod­nev­no foto­gra­fi­ra­ti svoj život poku­ša­va­ju­ći doku­men­ti­ra­ti vlas­ti­te emo­ci­je, iza­zva­ne real­nim život­nim okru­že­njem ili doga­đa­jem. Svakog je dana napra­vio po jed­nu foto­gra­fi­ju i pohra­nio je u album, potom ju je pre­tva­rao u crtež olov­kom u boji. Takav crtež mu je pos­lu­žio kao pred­lo­žak za sli­ka­nje veli­kih sli­ka na plat­nu. Taj auto­bi­ograf­ski, doku­men­ta­cij­ski pos­tu­pak pre­tva­ra­nja foto­gra­fi­je u crtež, a crte­ža u akril­nu sli­ku, Gulin je pedant­no radio pune četi­ri godi­ne i od toga stvo­rio osob­ni psi­ho­gram. Osnovni cilj tog istra­ži­vač­kog pro­ce­sa je poka­za­ti – kako svi­jet koji živi­mo i svi­jet kojeg se sje­ća­mo egzis­ti­ra­ju para­lel­no i isto­dob­no, bez obzi­ra na pro­tok vre­me­na i pros­to­ra, odnos­no kako se u sva­koj mate­ri­jal­noj pojav­nos­ti kri­ju raz­li­či­te inter­pre­ta­ci­je te pojav­nos­ti ovis­no o intu­itiv­noj i kre­ativ­noj sna­zi i ima­gi­na­ci­ji umjetnika.“

Franić je Gulinov umjet­nič­ki pris­tup rein­ter­pre­ti­ra­nja istog moti­va kroz raz­li­či­te medi­je oci­je­ni­la pos­t­mo­der­nim, dok Gulinove stil­ske kori­je­ne vidi u moder­noj umjet­nos­ti od počet­ka 20.tog sto­lje­ća, s jas­nim aso­ci­ja­ci­ja­ma na rad Giorgia de Chirica i Carla Carrà… „Za oba sti­la je karak­te­ris­tič­no da se objek­ti oslo­bo­đe­ni sva­kod­nev­ne, funk­ci­onal­ne logi­ke i pos­tav­lja­ju u magič­ni, arhe­tip­ski mit poje­di­nač­nog. Takav motiv u svo­joj zago­net­nos­ti i nadre­al­noj izo­li­ra­nos­ti pos­ta­je likov­ni medij koji pro­vo­ci­ra intros­pek­ci­ju. Kod Gulina je to kraj­nje sim­pli­fi­ci­ra­na iko­na, moti­va čovje­ka sve­de­nog na silu­etu koju ćete vidje­ti goto­vo na sva­koj nje­go­voj sli­ci. Ta iko­na je nje­gov alter ego i pro­jek­ci­ja nje­go­vog duhov­nog i emo­ci­onal­nog dvoj­ni­ka. Slike su feno­me­nal­ne, na neki su način dnev­nik vre­me­na koji je pro­veo u Americi, a ima­ju osob­nu auten­tič­nost i sna­gu i sto­ga što se autor slu­žio raz­li­či­tim medi­ji­ma na istom moti­vu, kako bi poka­zao da emo­ci­ja i racio para­lel­no egzis­ti­ra­ju, ali se mogu inter­pre­ti­ra­ti na raz­li­či­te načine.“

U kata­lo­gu je Franić istak­nu­la i važ­nost boje u Gulinovim rado­vi­ma „ne samo zbog likov­ne kons­truk­ci­je nego i psi­ho­lo­ške sim­bo­li­ke, što ga uvjer­lji­vo svr­sta­va u meta­fi­zi­ča­re magič­nog realiz­ma. Oslobođen pred­met­ne des­krip­ci­je, on bojom i lini­jom ne ana­li­zi­ra, već tuma­či osje­ćaj. Uspješno frag­men­ti­ra per­cep­ci­ju i rekons­tru­ira obli­ke po zako­nu osob­ne ima­gi­na­ci­je. Njegovo sli­kar­stvo poseb­no uzbud­lji­vim i uspješ­nim čini to što on putem istra­ži­vač­kog pro­ce­sa uspi­je­va pred­sta­vi­ti uni­ver­zal­ni dina­mi­zam izme­đu svjes­nog i nes­vjes­nog u potra­zi za osob­nom isti­nom- i taj iti­ne­rer uvjer­lji­vo pre­zen­ti­ra publici.“

Sam Gulin u svom tek­s­tu u kata­lo­gu (u kojem je, uz izlo­že­ne rado­ve, doku­men­ti­ra­no još 300tinjak iz istog cik­lu­sa, a uz Kristinu Tamaru Franjić o nji­ma piše još jedan povjes­ni­čar umjet­nos­ti, Marino Baldini) kaže: „Ovi rado­vi su odraz mog shva­ća­nja egzis­ten­ci­jal­nih sta­nja koja su odre­đe­na mate­ri­jal­nom i duhov­nom dimen­zi­jom. Materijalna odre­đe­nost je u ovo­me kon­cep­tu foto­graf­ska ili tako­zva­na real­na stvar­nost, a duhov­na odre­đe­nost je iz te mate­ri­jal­ne osno­ve izve­de­na para­lel­na real­nost. Oba svi­je­ta egzis­ti­ra­ju para­lel­no i isto­vre­me­no. Po mom raz­miš­lja­nju, cje­lo­kup­no umjet­nič­ko stva­ra­laš­tvo je odraz egzis­ten­ci­jal­nih, druš­tve­nih, osob­nih, reli­gij­skih, filo­zof­skih i dru­gih sta­nja, koja su dvo­ja­ke esen­ci­je, kao što moder­na fizi­ka zna da sve pos­to­ji isto­vre­me­no i kao čes­ti­ca i kao val.“

Izložbu „Paralelna real­nost“  u gale­ri­ji HDLU‑a Istre osta­je otvo­re­na do 28. lip­nja i može se raz­gle­da­ti od pone­djelj­ka do pet­ka od 9 do 15,  a utor­kom i čet­vrt­kom i  pos­li­je­pod­ne – od 17 do 19 sati.