Izložba „Non è proprio come sembra/ Nije baš kako se čini“ u Zajednici Talijana Novigrad

B. V.

16.06.2023.

Otvaranje izlož­be foto­gra­fi­ja i rado­va pod nazi­vom „Non e pro­prio come sembra/ Nije baš kako se čini“ bit će odr­ža­no u subo­tu, 17. lip­nja s počet­kom u 20 sati u pros­to­ri­ma Zajednice Talijana Novigrad.

Na izlož­bi svo­jim će se rado­vi­ma pred­sta­vi­ti novi­grad­ski umjet­ni­ci: Ivan Blašković, Matija Pavlina, Damjan Gasperini i Sandro Hačić. Okupili su se oko zajed­nič­ke teme živo­ta u Istri te vizu­ra koje pru­ža istar­ski zavi­čaj, od pri­ro­de, mora, riba­ra, do boga­tih obi­ča­ja koji život u Istri čine poseb­nim i jedins­tve­nim. Sve to uhva­će­no je okom umjet­ni­ka koji su sva­ki na svoj jedins­tven način inter­pre­ti­ra­li viđe­no i pred­sta­vi­li publici.

„Cilj izlož­be jest oku­pi­ti lokal­ne umjet­ni­ke koji raz­nim umjet­nič­kim teh­ni­ka­ma inter­pre­ti­ra­ju sve lje­po­te Istre i našeg zavi­ča­ja“ rekao je orga­ni­za­tor izlož­be Damjan Gasperini.

Prva je ovo u nizu izlož­bi koja će biti orga­ni­zi­ra­na u pros­to­ri­ma Zajednice Talijana Novigrad, a koja će mla­dim umjet­ni­ci­ma pru­ža­ti pri­li­ku da publi­ci pred­sta­ve svo­je rado­ve lokal­ne tematike.

Izložba će se moći raz­gle­da­ti sri­je­dom, pet­kom i subo­tom sve do 1. srp­nja od 18 do 22 sata.