Radionice plesa, pokreta i glume

Kazališno ljeto u Istarskom narodnom kazalištu

B. V.

01.06.2023.

U peri­odu od 26. lionja do 1. srp­nja u jutar­njim ter­mi­ni­ma Dramski i Plesni stu­dio Istarskog narod­nog kaza­li­šta pozi­va sve zain­te­re­si­ra­ne (sta­ri­je od 15 godi­na) da se pri­dru­že boga­tom pro­gra­mu radi­oni­ca koje će se odr­ža­ti u pros­to­ri­ma INK‑a.

Tjedan je zamiš­ljen kao mala kaza­liš­na ško­la ple­sa, pokre­ta i glu­me kroz koju zain­te­re­si­ra­ne vas vodi­ti pro­fe­si­onal­ni peda­go­zi. Kotizacija za sve radi­oni­ce izno­si: 20 eura (za polaz­ni­ke Dramskog i Plesnog stu­di­ja) te 30 eura (za vanj­ske polaz­ni­ke). Prijaviti se može na adre­su: andrea.gotovina@gmail.com do 19. lipnja.

Program:

PLESNI TJEDAN

1. MODERN DANCE

Radionica će se bazi­ra­ti na kla­sič­nim moder­nim ples­nim teh­ni­ka­ma (Cunningham, Limon) koje, uz pre­ci­zan i sta­bi­lan rad nogu nagla­ša­va­ju mobil­nost gor­njeg dije­la tije­la. Vježbe će od kom­bi­na­ci­ja na sre­di­ni, vodi­ti ka zavr­š­noj sek­ven­ci kroz pros­tor, u kojoj će obra­đe­ni ele­men­ti dobi­ti izvo­đač­ku dimenziju.

Voditelj: ZVONIMIR KVESIĆ

2. CONTEMPORARY DANCE

Tijekom tri dana upoz­na­ti ćemo se s raz­li­či­tim zagri­ja­va­njem putem vođe­ne impro­vi­za­ci­je i sli­je­de­ći upu­te iz somat­skih ples­nih prak­si. U glav­nom dije­lu sata radi­ti ćemo na kra­ćim ples­nim fra­za­ma koje za upo­ri­šte ima­ju prin­ci­pe rele­ase teh­ni­ke. Susrest ćemo se s labi­lom i off balan­som, spi­ra­la­ma, inver­zi­ja­ma i kori­šte­njem gra­vi­ta­ci­je za veću funk­ci­onal­nost pokre­ta. Na kra­ju ćemo isko­ris­ti­ti ispro­ba­ne mate­ri­ja­le u dužoj sekvenci.

Voditeljica: IRENA MIKEC

3. JAZZ DANCE

Svaki sat ove trod­nev­ne radi­oni­ce zapo­če­ti će aktiv­nim i teme­lji­tim zagri­ja­va­njem cije­log tije­la tije­kom kojeg će se kom­bi­ni­ra­ti raz­ne ples­ne teh­ni­ke. Nakon vjež­bi sna­ge i dina­mič­kog iste­za­nja sli­je­di teh­nič­ki dio sata koji je podi­je­ljen na dva dije­la – dio na mjes­tu i sek­ven­ce kroz prostor.

Na sva­koj radi­oni­ci dio sata bit će posve­ćen kore­ogra­fi­ji, a nagla­sak je stav­ljen na Jazz teh­ni­ku i performans.

Voditeljica: ILONA CVITIĆ KANCELJAK

4. DANCE EXPLORATION

Za kraj Plesnog tjed­na pre­pus­ti­ti ćemo se otkri­va­nju vlas­ti­tih tje­les­nih poten­ci­ja­la za kre­ta­nje eks­pe­ri­men­ti­ra­njem sa raz­li­či­tim nači­ni­ma kre­ta­nja. Koristeći novo ste­če­no / sta­ro zna­nje, samos­tal­no i grup­no pre­pus­ti­ti ćemo se vođe­noj improvizaciji.

Voditeljica: ANDREA GOTOVINA

DRAMSKI TJEDAN

1. SCENA KAO ZNAK

Svi ele­men­ti na sce­ni nešto zna­če. Akcije koje glum­ci pro­izvo­de pro­dukt su teme kojom se pred­sta­va bavi. Ništa u pred­sta­vi nije slu­čaj­no (iako se to možda i može čini­ti da je slučaj).

Cilj radi­oni­ce je pro­nik­nu­ti u meha­ni­zam kako se ostva­ru­ju zna­če­nja na sce­ni – od rek­vi­zi­te, kos­ti­ma i sce­no­gra­fi­je, dram­skog ili ne dram­skog tek­s­ta, pa sve do glum­če­va tije­la na sce­ni te nje­go­va odno­sa pre­ma dru­gim ele­men­ti­ma i partnerima.

Kako je mogu­će ostva­ri­ti pri­ču sa, reci­mo, jed­nim rek­vi­zi­tom i glum­če­vim tije­lom u kore­la­ci­ji? Što zna­ci glu­mač­ki zada­tak na sce­ni? Što dram­ski lik pred­stav­lja u kon­tek­s­tu pred­sta­ve i zašto je bit­na svi­jest o tome?

Volio bih s polaz­ni­ci­ma pro­ći osnov­nu teori­ju glu­me (od Stanislavskog do post dram­skog kaza­li­šta), a onda kroz (never­bal­ne) impro­vi­za­ci­je ili dru­ge zadat­ke (never­bal­ne dram­ske sce­ne) istra­ži­ti što zna­či glum­če­vo tije­lo na sce­ni i kako ga se može inter­pre­ti­ra­ti ovis­no o kon­tek­s­tu u kojem se nalazi.

Voditelj: GABRIJEL LAZIĆ

2. KREATIVNA IMPROVIZACIJA

Ova trod­nev­na radi­oni­ca bazi­ra­na je na LECOQ teh­ni­ci. Jacques Lecoq bio je fran­cu­ski kaza­liš­ni glu­mac i glu­mač­ki tre­ner pokre­ta. Svojim poseb­nim meto­da­ma podu­ča­vao je fizič­ko kaza­li­šte, pokret i mimu te je osno­vao i vlas­ti­tu školu.

Na ovoj radi­oni­ci radi­ti će se na fizič­kim vjež­ba­ma tije­la i gla­sa, impro­vi­za­ci­ji glu­mom i pokre­tom te će se polaz­ni­ci upoz­na­ti i s radom s maska­ma te osno­va­ma mime.

Voditeljica: VIOLETA ĐORĐEVIĆ