Mario Kovač predstavlja novu zbirku priča „Monogatare+“ u Klubu i knjižari Giardini 2

B. V.

01.06.2023.

Ususret kon­cer­tu legen­dar­nog beograd­skog rock ben­da Partibrejkersi na pul­skom Kaštelu, na kojem će nas­tu­pi­ti u ulo­zi DJ‑a, Mario Kovač, kaza­liš­ni i film­ski reda­telj poz­nat široj publi­ci i kao vrs­ni kvi­zaš, u subo­tu, 3. lip­nja u 19 sati vra­ća se u Klub&knjižaru Giardini 2 s novom zbir­kom krat­kih pri­ča “Monogatare+”.

U svo­joj pro­zi, Kovač se bavi “rub­nim” knji­žev­nim žan­ro­vi­ma poput horo­ra, znans­tve­ne fan­tas­ti­ke, ero­ti­ke i crne kro­ni­ke te će na svo­je doći čita­te­lji koji­ma su dra­gi, baš kao i nje­mu, auto­ri poput Poea, Lovecrafta, Bukowskog ili Akutagawe. Britkim humo­rom i oštrim jezi­kom bez cen­zu­re, ogo­lju­je lice­mje­rje auto­ri­te­ta i zadi­re u samu srž izvi­to­pe­re­nog mora­la i nasil­nih druš­tve­nih odno­sa. Neke od pri­ča su i uglazb­lje­ne pa će autor isto­vre­me­no pred­sta­vi­ti i rari­tet­no vinil­no izda­nje “Čekaonica za pakao” gdje ga glaz­be­no pra­ti gru­pa Radost!

Kao knji­žev­nik, Kovač je do sada obja­vio dvi­je zbir­ke poezi­je, dvi­je zbir­ke krat­kih pri­ča i neko­li­ko ese­jis­tič­kih knji­ga te se pojav­lju­je u broj­nim zbor­ni­ci­ma. Osnivač je neza­vis­nih kaza­liš­nih gru­pa Schmrtz Teatar i Nova gru­pa, te neko­li­ko alter­na­tiv­nih i stu­dent­skih kaza­liš­nih fes­ti­va­la i susre­ta (FAKI, TEST!, K.R.A.D.U.). Kao pro­fe­si­onal­ni kaza­liš­ni reda­telj ostva­rio je čitav niz pred­sta­va u reno­mi­ra­nim kaza­li­šti­ma diljem Hrvatske, a dje­lu­je i kao dram­ski peda­gog te vodi­telj broj­nih dram­skih radionica.