Sedam priča istarskih umjetnika

Premijera dokumentarnog filma „To smo mi“ održana u Kinu Valli

Tekst i fotografije Paola ALBERTINI

09.06.2023.

Premijerna pro­jek­ci­ja doku­men­tar­nog omni­bu­sa „To smo mi“ auto­ra Danila – Lole Ilića, 8. lip­nja u Kinu Valli niko­ga nije osta­vi­la rav­no­duš­nim. Naime, omni­bus je sas­tav­ljen od sedam pri­ča istar­skih umjet­ni­ka, lju­de koje sva­kod­nev­no susre­će­mo u gra­du od kojih svat­ko zna barem jed­nog od njih ako ništa dru­go iz viđe­nja ili pak, zbog njegovog/njezinog rada.

Riječ je o glu­mi­ci Niki Ivančić, glaz­be­ni­ku Devinu Juraju, gra­fič­kom dizaj­ne­ru Vjeranu Juhasu, mul­ti­me­di­jal­noj umjet­ni­ci Josipi Škrapić, sli­ka­ri­ci Alini Neculceai, Ani Cvitić koja ruč­no izra­đu­je papir i Sunčani Dodić, sli­ka­ri­ci. Svaki od akte­ra govo­ri o sebi, svom radu, svo­jim nadah­nu­ći­ma, cilje­vi­ma i nada­nji­ma te što zna­či biti umjet­ni­ca ili umjetnik.

Uoči pro­jek­ci­je, vodi­te­lji­ca Kina, Nataša Šimunov, poz­dra­vi­la je Ilića, auto­ra fil­ma, napo­me­nuv­ši kako mu to nije prva, a zasi­gur­no ni pos­ljed­nja pre­mi­je­ra kod njih. Naime, sko­ro sva­ke godi­ne ondje se pred­sta­vi s jed­nim urat­kom. Ilić se naša­lio kako je Valli nje­go­vo „kuć­no kino“.

Nakon osam­de­set pet minut­nog fil­ma koji ite­ka­ko pli­je­ni paž­nju, publi­ci su se uz reda­te­lja pred­sta­vi­li i sudi­oni­ci doku­men­tar­ca koji su pri­sus­tvo­va­li pro­jek­ci­ji. Poklonili su mu buket cvi­je­ća „velik kao nje­go­vo srce“. Svi su se slo­ži­li da je iz njih izvu­kao emo­ci­ju zahva­lju­ju­ći pris­tu­pu, pos­tav­lja­nju pita­nja i emo­ci­ji koju i sam ima.

Alina je rek­la da je prvi put sli­ka­la pred nekim te da to govo­ri puno o nje­go­vom pris­tu­pu, ali i sen­zi­bi­li­te­tu. Posebna je to pri­li­ka za pro­mo­ci­ju nji­ho­va rada, koja se, slo­ži­li su se, ne dobi­va često.

„Ovaj bi film mogao ima­ti i 50 nas­ta­va­ka s obzi­rom na to koli­ko u Puli i ostat­ku Istre ima umjet­ni­ka. Neke od ovih sedam sam od pri­je poz­na­vao, za neke sam doz­nao od pri­ja­te­lja“, rekao je Ilić priz­nav­ši da pla­ni­ra i dalje sni­ma­ti fil­mo­ve o umjetnicima.

Htio je da se oni među­sob­no pove­žu te da publi­ka vidi tko sve živi među nji­ma, dobi­je uvid u to kak­vi su lju­di koji nas okru­žu­ju. I dois­ta je uspio u tome. Sudionici na fil­mu pri­ča­ju svo­je intim­ne pri­če, viđe­nje umjet­nos­ti, raz­lo­ge zašto se njo­me bave i pote­ško­će koje u tom pro­ce­su imaju.

„Oni su tu emo­ci­ju nese­bič­no dava­li, nisam ja to izvla­čio iz njih“, nagla­sio je Ilić koje­mu je bilo neo­pi­si­vo zado­volj­stvo radi­ti s njima.

Smatra kako svi do jed­nog ima­ju tu odvaž­nost i hra­brost koja nam je svi­ma potreb­na. Film će sva­ka­ko publi­ci dati poru­ku kako valja sli­je­di­ti svo­je sno­ve i ići putem ostva­re­nja, ma kako on pone­kad težak bio. Ilić je zaklju­čio kako voli lokal­ne i regi­onal­ne pro­jek­te, a u pri­pre­mi su mu još dva filma.