Projekcija filma Joséa Luisa Guerína „Radovi u tijeku“ u Klubu Pulske filmske tvornice

B. V.

01.06.2023.

Projekcija nagra­đi­va­nog hibrid­nog doku­men­tar­nog fil­ma „Radovi u tije­ku“ kojeg je reda­telj José Luis Guerín reali­zi­rao sa stu­den­ti­ma diplom­skog stu­di­ja kre­ativ­nog doku­men­tar­nog fil­ma na Sveučilištu Pompeu Fabra, na pro­gra­mu je u čet­vr­tak, 1. lip­nja u 20 sati u Klubu Pulske film­ske tvor­ni­ce. Pomičući gra­ni­ce doku­men­tar­nog i igra­nog fil­ma, Guerín i nje­go­va eki­pa tije­kom godi­ne i pol pra­ti­li su izgrad­nju zgra­de u povi­jes­noj rad­nič­koj čet­vr­ti Raval u Barceloni.

Film se manje usre­do­to­ču­je na prak­tič­ne aspek­te izgrad­nje zgra­de nego na utje­caj koji pro­jekt ima na one koji žive u susjed­stvu: sta­rog mor­na­ra koji tra­ži sobu u kvar­tu, par tinej­dže­ra koji živi u obliž­njoj zgra­di, migran­ta koji tra­ži posao za sebe i svog sina, maro­kan­ske rad­ni­ke s gra­di­li­šta i dje­voj­ke iz kvarta…Smrt mač­ke luta­li­ce i otkri­će masov­ne grob­ni­ce povod su za raz­go­vor o pos­to­ja­nju Boga, ali i pita­nji­ma klas­ne svijesti.

Prije pro­jek­ci­je film će naj­a­vi­ti, a pos­li­je pro­jek­ci­je će s publi­kom film ana­li­zi­ra­ti vodi­telj klu­ba Marko Zdravković-Kunac.

„U tipič­nom rad­nič­kom susjed­stvu usred Barcelone, pod izli­kom i pri­jet­njom reno­va­ci­je, podi­že se nova stam­be­na zgra­da. Htjeli smo iznu­tra saz­na­ti sve o tom gra­đe­vin­skom pro­jek­tu pa smo na loka­ci­ju doš­li još dok je ondje bila praz­na povr­ši­na na kojoj su dje­ca igra­la nogo­met. Na loka­ci­ji smo poku­ša­li uspos­ta­vi­ti suži­vot, upoz­na­ti susjed­stvo i sni­ma­ti (tim redom) da bismo mogli pri­ka­za­ti aneg­do­te veza­ne za samu zgra­du i život oko nje, sva­kod­nev­nu ruti­nu sta­nov­ni­ka i susjed­stva koju naru­ša­va buka ruše­nja (samo susjed­stvo pred­sta­vi­li smo kroz neko­li­ci­nu lica koja smo sma­tra­li repre­zen­ta­tiv­ni­ma). Tijekom pro­ce­sa shva­ti­li smo da pro­mje­na urba­nog kra­jo­li­ka sa sobom pov­la­či i pro­mje­nu ljud­skog kra­jo­li­ka i da u tom poma­ku može­mo iden­ti­fi­ci­ra­ti neke odje­ke svi­je­ta izvan ove čet­vr­ti. Na tim teme­lji­ma gra­di­li smo film“, pojaš­nja­va José Luis Guerín.

José Luis Guerín špa­njol­ski je reda­telj, sce­na­rist i sni­ma­telj rođen u Barceloni 1960. Od 1975. do 1983. godi­ne reži­ra niz eks­pe­ri­men­tal­nih fil­mo­va. Tada sni­ma prvi igra­ni film, dugo­me­traž­nu dra­mu Los moti­vos de Berta (1984.), a potom sudje­lu­je u doku­men­tar­nom omni­bu­su City Life (1990.) dese­tak reda­te­lja, uklju­ču­ju­ći Bélu Tarra i Krzysztofa Kieslowskog. U dugo­me­traž­nom doku­men­tar­nom fil­mu Innisfree (1990.) posje­ću­je isto­ime­ni irski gra­dić, loka­ci­ju sni­ma­nja fil­ma Miran čovjek (The Quiet Man, 1952.) Johna Forda. Uslijedila je nije­ma, eks­pe­ri­men­tal­na posve­ta poče­ci­ma fil­ma pod nazi­vom Tren de som­bras (1997.). Za dugo­me­traž­ni doku­men­tar­ni film En cons­truc­ción (2001.) pri­mio je velik broj nagra­da uklju­ču­ju­ći nagra­du Goya za naj­bo­lji doku­men­tar­ni film 2002. godi­ne. Slijedi neko­li­ko krat­kih fil­mo­va te igra­ni film En la ciudad de Sylvia (2007.), a uz nje­ga kao svo­je­vr­s­ni poprat­ni film, doku­men­tar­ni Unas fotos en la ciudad de Sylvia (2007.). Slijedeći film, Gost (Guest, 2010.) sni­mio je u raz­dob­lju kada je pro­mo­vi­ra­ju­ći igra­ni film, odlu­čio posje­ti­ti sve film­ske fes­ti­va­le na koje je bio pozvan. Razmijenjena pisma i video dnev­ni­ke s reda­te­ljem Jonasom Mekasom pred­stav­lja u doku­men­tar­nom Correspondencia Jonas Mekas – J.L. Guerin (2011.). Posljednji rado­vi su mu krat­ki doku­men­tar­ni film Dos car­tas a Ana (2011.) i sred­nje­me­traž­ni doku­men­tar­ni film Sjećanja na jutro (Recuerdos de una maña­na, 2011.). Uz sni­ma­nje fil­mo­va, radi kao pre­da­vač na sve­uči­li­štu Pompeu Fabra u Barceloni.

Program je reali­zi­ran u surad­nji s Europskom film­skom edu­ka­tiv­nom plat­for­mom cined.eu i Bacačima sjenki.

Program Kluba Pulske film­ske tvor­ni­ce finan­cij­ski podr­ža­va­ju Grad Pula, Hrvatski audi­ovi­zu­al­ni cen­tar i Zaklada Kultura nova.