„Zaboravljena glazba“, dragocjen dokument prošlosti

U Povijesnom muzeju predstavljen još jedan vrijedan znanstveni rad muzikologinje Lade Duraković

 Tekst i fotografije Daniela KNAPIĆ i arhiva PPMI-a

16.06.2023.

Knjiga “Zaboravljena glaz­ba, Pula 1900.-1950” auto­ri­ce dr. sc. Lade Duraković s Muzičke aka­de­mi­je Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli pred­stav­lje­na je u uto­rak, 13. lip­nja u Povijesnom i pomor­skom muze­ju Istre.

U pro­lo­gu knji­zi Lada Duraković piše kako je Pula grad koji svo­ju urba­nu pri­pad­nost u veli­koj mje­ri gra­di upra­vo na glaz­bi, kao „grad glaz­be“; a s dru­ge stra­ne ne pos­to­je temelj­ne stu­di­je koje bi tu tezu podu­pr­le, što je nju nave­lo da kon­cem 90-ih svo­ja istra­ži­va­nja usmje­ri u tom prav­cu. Ubrzo se suoči­la s pro­ble­mom kul­tu­ro­lo­škog nema­ra (mno­ga svje­do­čans­tva proš­los­ti su, kaže, „zauvi­jek uni­šte­na, bače­na, otu­đe­na, što je dodat­no ote­ža­lo njen „rudar­ski“ posao potra­ge za infor­ma­ci­ja­ma), ali i shva­ti­la da je „poz­na­va­nje glaz­be­nih tije­ko­va i prak­si u proš­los­ti goto­vo nemo­gu­će bez razu­mi­je­va­nja slo­že­nih mre­ža suod­no­sa glaz­be i ide­olo­gi­je.“ Do sada je obja­vi­la više znans­tve­nih tek­s­to­va i dvi­je knji­ge na tu temu. Skupljajući gra­đu za njih naila­zi­la je na mnoš­tvo zanim­lji­vih deta­lja koje je pohra­nji­va­la kao bilje­ške. Mnoge od njih su sada pre­to­če­ne u ovu zanim­lji­vu i, poseb­no za budu­će istra­ži­va­če, iznim­no bit­nu knjigu.

Nakon poz­drav­nih rije­či rav­na­te­lja Povijesnog i pomor­skog muze­ja Istre Gracijana Kešca, kao i pohva­la poz­na­toj pul­skoj muzi­ko­lo­gi­nji na nje­nom sil­nom istra­ži­vač­kom ela­nu i veli­kom znans­tve­nom tru­du – upu­će­nih od kole­ga s pul­ske Muzičke aka­de­mi­je ‑dr. Sabine Vidulin i deka­na aka­de­mi­je Dražena Košmerla – Lada Duraković naj­a­vi­la je kako će ovo pred­stav­lja­nje (koje je pri­vuk­lo toli­ko posje­ti­te­lja da su neki osta­li slu­ša­ti van pros­to­ri­je) biti nešto dru­ga­či­je, jer je pri­pre­mi­la video-saže­tak svo­je knji­ge, upot­pu­njen glaz­bom umjet­ni­ka koji se u nje­mu spominju.

Jedna od ti recen­zen­ti­ca (koje o njoj govo­re i u videu), muzi­ko­lo­gi­nja dr. Mirna Marić, je o knji­zi napi­sa­la: „Svojim ruko­pi­som auto­ri­ca nas­to­ji reafir­mi­ra­ti preg­nu­ća poje­di­nih glaz­be­ni­ka čija dje­lat­nost ispu­nja­va prvu polo­vi­nu 20.stoljeća: Ona to čini uvjer­lji­vom argu­men­ta­ci­jom na teme­lju uvi­da u not­nu i pisa­nu gra­đu: pisma, dnev­ni­ke, bilje­ške, doku­men­ta­ci­ju o izved­ba­ma dje­la, arhi­ve novin­skih pri­lo­ga (izved­be dje­la, kri­ti­ke, osvr­ti, inter­v­jui, pla­ka­ti te osob­na doku­men­ta­ci­ja). Temeljem poz­na­va­nja arhiv­ske gra­đe i suvre­me­ne lite­ra­tu­re auto­ri­ca gra­di diskurs meto­do­lo­ški suvre­men, dono­se­ći nove spoz­na­je o nedo­volj­no poz­na­tim frag­men­ti­ma živo­ta glaz­be­ni­ka i nji­ho­voj pove­za­nos­ti uz pul­sku glaz­be­nu scenu.“

U video se tako upoz­na­je­mo sa sva tri poglav­lja knji­ge, podi­je­lje­na u manje teme. Prvo se sas­to­ji od dije­la koji govo­ri o oper­nim pje­va­či­ma – Marii Polli Puecher (ina­če neća­ki­nji Antonia Smareglie), Mariu Carlinu, Romeu Endrigu (ocu Sergia Endriga), Rodolfu Suppanu, Ersilia Bosich i Vittorio Fullin, te dije­la o kom­po­zi­to­ri­ma (Alfredu Marinzu, Antoniu Illerbergu, Hrabrolavu Otmaru Vogriču, Franzu Jakschu i Giuliu Smaregli). U dru­gom poglav­lju govo­ri se o gos­to­va­nji­ma slav­nih glaz­be­ni­ka (poput Toti Dal Monte, Beniamina Giglia, Luigia Dallapiccole, Licie Albanese i dru­gih), dok tre­će dono­si epi­zo­de iz glaz­be­no-scen­skog živo­ta Pule tog vre­me­na – o izved­ba­ma ope­ra u kaza­li­štu vlas­ti­tim glaz­be­nim sna­ga­ma tije­kom Prvog svjet­skog rata, o ope­ra­ma u Areni, o pul­skoj izved­bi ope­re­te „Paganini“ Franza Lehara, te pri­ču o nas­tan­ku „Istarske svad­be“ Antonia Smareglie.

Recenzentica,  dr Ira Prodanov piše kako je Lada „Odgovorno, posve­će­no i s poseb­nom lju­bav­lju saku­pi­la naj­važ­ni­je podat­ke o o glaz­bi u Puli u prvoj polo­vi­ni 20.stoljeća i pri­ka­za­la taj glaz­be­ni život na jedan topao i bri­ž­ljiv način, ona­ko kako to može samo net­ko tko je jako pri­vr­žen svo­joj sre­di­ni. Riječ je o dra­go­cje­nom doku­men­tu proš­los­ti koja se može pro­cje­nji­va­ti i nas­tav­lja­ti samo ako smo je svjesni.“

„Protagonisti knji­ge su oso­be koje su bile na raz­li­či­te nači­ne uklju­če­ne u umjet­nič­ka i kul­tur­na zbi­va­nja. Kriterij oda­bi­ra nije bila tek nji­ho­va „rele­vant­nost“, već anga­žman i zna­čaj u izgrad­nji i obli­ko­va­nju glaz­be­nog živo­ta gra­da“, pojaš­nja­va auto­ri­ca u pro­lo­gu i doda­je: „Iako govo­ri o glaz­be­noj sva­kod­ne­vi­ci minu­lih vre­me­na, knji­ga nije pisa­na s namje­rom nos­tal­gič­nog evo­ci­ra­nja proš­los­ti ili čuva­nja uspo­me­na na „neka ljep­ša i bolja vre­me­na“. Namijenila sam je svi­ma koji dije­le miš­lje­nje da umjet­nost i kul­tu­ra tre­ba­ju zauzi­ma­ti vid­no mjes­to na ljes­tvi­ci druš­tve­nih pri­ori­te­ta, da je nji­hov sim­bo­lič­ki kapi­tal nemjer­ljiv i nena­do­mjes­tiv i da je bez njih život u skla­du s huma­nis­tič­kim vri­jed­nos­ti­ma nemoguć.“

Na kra­ju pred­stav­lja­nja auto­ri­ca se zahva­li­la svi­ma koji su dopri­ni­je­li da ova knji­ga, nakon 20 godi­na rada na njoj i dvo­go­diš­njeg zas­to­ja zbog Covida, napo­kon ugle­da svje­tlo dana, kao i svi­ma koji su pomo­gli u reali­za­ci­ji videa – od glaz­be­ni­ka koji su u nje­mu sudje­lo­va­li i sni­ma­te­lja Marka Račana do Valtera Roše i Borisa Koromana koji su čita­li tek­s­to­ve. Posebnu je zahva­lu upu­ti­la svom supru­gu Sandru Peročeviću koji je, naša­li­la se, „trpi sad već sko­ro 40 godina“.

Dodajmo i pre­po­ru­ku tre­će recen­zen­ti­ce, teatro­lo­gi­nje dr. Ane Stojanovske: „Knjigu bi tre­bao pro­či­ta­ti svat­ko tko želi istra­ži­va­ti glaz­be­nu povi­jest Pule, kao i svat­ko tko uži­va u pri­ča­ma iz proš­lih vre­me­na, a isto­dob­no voli glazbu“.