Započeo 24. Međunarodni orguljski festival Organum Histriae

27.06.2023.

24. Međunarodni orgulj­ski fes­ti­val Organum Histriae zapo­čeo je u nedje­lju, 25. lip­nja u Motovunu. Koncertom otvo­re­nja naj­av­lje­na je po prvi put dugač­ka sezo­na orgu­lja koja će tra­ja­ti sve do sre­di­ne lis­to­pa­da kroz koju će fes­ti­val­ska pozor­ni­ca poho­di­ti neko­li­ko istar­skih lokacija.

U pre­pu­noj crk­vi Blažene Djevice Marije od Servita pred­sta­vi­la se jed­na od naj­per­s­pek­tiv­ni­jih hrvat­skih orgu­lja­ši­ca mla­đe gene­ra­ci­je, Josipa Leko. Koncertni pro­gram pod nazi­vom „Concerto per Callido“ sas­to­jao se od dje­la iz pera tali­jan­skih maj­sto­ra 17. i 18. sto­lje­ća, uz sklad­be nje­mač­kih skla­da­te­lja čija dje­la su ins­pi­ri­ra­na tali­jan­skom tradicijom.

Koncert je zapo­čeo boga­tim „ripi­enom“ u „Toccati  per il Deo Gratias“ G. B. Martinija na koju se nado­ve­za­la temat­ski i regis­tra­cij­ski kon­tras­t­na „Canzona in C, FbWV 305“ J. J. Frobergera. Uslijedio je „Capriccio cro­ma­ti­co“ T. Merula koji je pri­vu­kao paž­nju zanim­lji­vim kro­mat­skim lini­ja­ma koje je orgu­lja­ši­ca dodat­no nagla­si­la istan­ča­nim smis­lom za fraziranje.

Veliki utje­caj tali­jan­ske pjev­nos­ti vid­ljiv je i u „Pastorelli in F, BWV 590“ naj­ve­ćeg pred­stav­ni­ka nje­mač­kog baro­ka J. S. Bacha koji je ovo četve­ros­ta­vač­no dje­lo napi­sao za jed­no­ma­nu­al­ni ins­tru­ment, u mani­ri Callidovog, čiju je boga­tu lepe­zu poka­za­la Leko mašto­vi­tim registracijama.

Kratak uklon u galant­ni stil bila je „Sonata in F“ G. B. Pergolesija kroz koju je Leko publi­ci doča­ra­la lako­ću i njež­nost svog dodi­ra, dok je u idu­ćem „ples­nom“ blo­ku iska­za­la ener­gič­nost i tem­pe­ra­ment kroz „Baletto“ B. Storacea i „Estampie“ suvre­me­nog skla­da­te­lja F. Danksagmüllera.

Koncert je zaokru­žen dva­ma Toccatama – „Toccata con lo scher­zo del cuc­có“ (B. Pasquini) i „Toccata set­ti­ma“ (M. Rossi). Orguljašica je odu­še­vi­la sve pri­sut­ne svo­jim fili­gran­skim arti­ku­la­ci­ja­ma, pro­miš­lje­nim oda­bi­rom regis­tar­skih boja i viso­kim teh­nič­kim vje­šti­na­ma koji­ma je na pose­ban način doča­ra­la imi­ta­ci­ju pje­va pti­ca. Također, svo­jim entu­zi­jaz­mom, posve­će­noš­ću i boga­tim iskus­tvom raz­bi­ja ste­re­oti­pe o orgu­lja­ši­ma i doka­zu­je kako je povi­jes­nim ins­tru­men­ti­ma ite­ka­ko potreb­na mla­da energija.

Ovim kon­cer­tom još jed­nom stav­ljen je nagla­sak na sko­ri povra­tak orgu­lja G. Callida iz 1797. u Župnu crk­vu Sv. Stjepana gdje će ins­tru­ment moći ostva­ri­ti svoj puni potencijal.

Koncert je orga­ni­zi­ran pod pokro­vi­telj­stvom Ministarstva kul­tu­re i medi­ja Republike Hrvatske, Upravnog odje­la za kul­tu­ru i zavi­čaj­nost Istarske župa­ni­je te orga­ni­za­cij­sku i logis­tič­ku pomoć Turističke zajed­ni­ce Općine Motovun na čelu s Davidom Matkovićem, Župe Sv. Stjepana i žup­ni­ka vlč. Izidora Sekickog.

Priredio B. V.