Dva koncerta u pulskoj Gradskoj radionici

B. V.

19.07.2023.

Večer šamanske glazbe i Expressions

• Gradska radi­oni­ca u Puli ovog tjed­na orga­ni­zi­ra dva glaz­be­na doga­đa­ja, a prvi je večer šaman­ske glaz­be koju će odr­ža­ti Matej Šimunić u sri­je­du 19. srp­nja u 21 sat u vrt­nom pros­to­ru na Stoji.

Zadnje pre­da­va­nje Mateja Šimunića pod nazi­vom “Tehnologije juž­no­ame­rič­kog šama­niz­ma” pru­ži­lo je kra­tak teorij­ski opis i pre­ni­je­lo nje­go­va osob­na iskus­tva u kori­šte­nju spe­ci­fič­ne teh­no­lo­gi­je iz juž­ne Amerike, kojom su tamoš­nji iscje­li­te­lji uči­li o lje­ko­vi­tim svoj­stvi­ma bilja­ka i pro­la­zi­li kroz vlas­ti­tu tran­sfor­ma­ci­ju i iscje­lje­nje. Ovaj doga­đaj je bio iznim­no dobro posje­ćen, a sad je vri­je­me, kako Matej kaže, “za prak­ti­čan rad”. Pjesme ili Icarosi, kako ih zovu u džun­gli, su vibra­ci­je koje spre­ma­ju puto­ka­ze za svi­je­ta bilja­ka i nji­ho­ve dok­to­re. Matej će s posje­ti­te­lji­ma podi­je­li­ti svo­je pje­sme i poru­ču­je: “Vidimo se u iscje­lju­ju­ćim vibracijama!”.

Icaros je juž­no­ame­rič­ki autoh­to­ni kolok­vi­ja­li­zam za čarob­nu pje­smu. Danas se ovaj izraz obič­no koris­ti za opi­si­va­nje medi­cin­skih pje­sa­ma ili melo­di­ja koje se izvo­de u cere­mo­ni­ja­ma bilja­ka, poseb­no od stra­ne šama­na u obre­du aya­hu­as­ce kako bi pomo­gli lju­di­ma da dođu do iskus­tva dubo­kog ozdrav­lje­nja. Vjeruje se da riječ ica­ro potje­če od keču­an­skog gla­go­la ika­ray, što zna­či “puha­ti dim radi ozdrav­lje­nja”. Tradicionalno se ove pje­sme mogu izvo­di­ti zvi­žda­njem, pje­va­njem pje­sa­ma ili svi­ra­njem ins­tru­men­ta kao što je did­ge­ri­doo ili fla­uta. Icaros šaman pri­ma direk­t­no od bilja­ka tije­kom obre­da ili može biti pre­ne­sen od pret­hod­ne gene­ra­ci­je iscje­li­te­lja, ali tako­đer može doći do šama­na tije­kom “dije­te” gdje se vje­ru­je da duho­vi bilja­ka izrav­no podu­ča­va­ju šama­na o Icarosu. Pjevanje ili zvi­žda­nje ica­ro­sa pone­kad je popra­će­no cha­ka­pom, odnos­no zvec­ka­njem sno­po­vi­ma liš­ća. Zbog slo­že­nos­ti odre­đe­nih teh­ni­ka izved­be, može pro­ći mno­go godi­na da se nauče odre­đe­ni Icarosi, a iskus­ni šama­ni mogu ih izre­ci­ti­ra­ti na sto­ti­ne. Ni rije­či ni razu­mi­je­va­nje tek­s­ta ica­ro­sa nisu neo­p­hod­ni. Ono što je važ­no jest da onaj koji ih pje­va osje­ća i dije­li duh ica­ra. Ako se dois­ta iden­ti­fi­ci­ra sa svo­jim Icarom, znat će kada, kako i s kim ga koris­ti­ti. Icarosi koje koris­te šama­ni ima­ju vrlo jed­nos­tav­ne rije­či, alu­di­ra­ju­ći na odre­đe­ne bilj­ke, živo­ti­nje i lokal­ne eko­lo­ške feno­me­ne koji posje­du­ju moć ili sim­bo­li­ku. Većina ih je napi­sa­na na špa­njol­skom, keču­an­skom ili dru­gim dija­lek­ti­ma, već pre­ma podri­je­tlu izvor­nih uči­te­lja, iako se neke sas­to­je samo  od jed­nos­tav­nih tono­va koji se ponav­lja­ju. Programi Gradske radi­oni­ce se ne napla­ću­ju, a finan­cij­sku pot­po­ru pru­ža­ju Grad Pula i Ministarstvo kul­tu­re i medi­ja RH.

Večer ambi­jen­tal­ne glaz­be na pro­gra­mu je u petak 21. srp­nja s počet­kom u 21 sat. Trojica glaz­be­ni­ka: Marko Jovanović, Anthony Wells i Enes Begovski pred­sta­vit će svoj zajed­nič­ki glaz­be­ni pro­jekt pod nazi­vom Expressions.

Marko Jovanović je pasi­oni­ra­ni skla­da­telj, pro­du­cent i mul­ti­me­dij­ski umjet­nik – magis­tar glaz­be. Njegov rad uklju­ču­je svi­ra­nje, skla­da­nje i pro­duk­ci­ju vlas­ti­te glaz­be u kuć­nom stu­di­ju s digi­tal­nom i ana­log­nom opre­mom. Marko je mul­ti­ins­tru­men­ta­list koji izvo­di live nastupe/ DJ seto­ve, radi na dugo­me­traž­nim i krat­kim fil­mo­vi­ma, doku­men­tar­ci­ma, fes­ti­va­li­ma, kaza­li­šti­ma i jav­nim projektima.

Anthony Wells od 2009. nas­tu­pa u Limi-Peru s elek­tro­nič­kim zvu­ko­vi­ma i rit­mo­vi­ma uda­ralj­ki. Godine 2011. oti­šao je u Argentinu stu­di­ra­ti elek­tro­nič­ku glaz­bu i glaz­be­nu pro­duk­ci­ju. Godine 2012. u Barceloni stva­ra pro­jekt “Zona Wells” (fusi­on-glaz­ba) sa svo­jom ses­trom (Saphie Wells). 2015. godi­ne se pove­zao sa Markom Jovanovićem i svi­rao u nje­go­vom ben­du “Svaki dan je dru­ga­či­ji”. 2019. stvo­rio je svoj pro­jekt Innerwells.

Enes Begovski iz Štipa, Makedonija, diplo­mi­rao je glaz­bu na Filmskoj aka­de­mi­ji u Štipu kao film­ski skla­da­telj i dizaj­ner zvu­ka. Radi kao neza­vis­ni glaz­be­nik istra­žu­ju­ći nove zvu­ko­ve i kul­tu­re. Istražujući uda­ralj­ke i ritam, zavo­lio je raz­li­či­te vrste ins­tru­me­na­ta i zvu­ko­va. Njegov put ga je odveo do jedins­tve­nog ins­tru­men­ta han­ga ili han­d­pa­na. Također je poka­zao svo­ju strast u skla­da­nju glaz­be za mno­ge kaza­liš­ne pred­sta­ve kao što su: “Actor Human”, “Hektomeron” Nacionalnog kaza­li­šta Craiova, “Vernisaz” u Dramskom teatru Skoplje, i mno­ge dru­ge. Sa svo­jim pro­jek­ti­ma bio je dio fes­ti­va­la u zem­lji i inozemstvu.

Programi Gradske radi­oni­ce se ne napla­ću­ju, a finan­cij­sku pot­po­ru pru­ža­ju Grad Pula i Ministarstvo kul­tu­re i medi­ja RH.