Kazalište Ulysses: na konferenciji za medije najavljen “Othello”

19.07.2023.

Na Brijunima je u uto­rak, 18. srp­nja odr­ža­na kon­fe­ren­ci­ja za medi­je u povo­du pre­mi­je­re pred­sta­ve “Othello”, W. Shakespeara, u reži­ji ukra­jin­ske reda­te­lji­ce Oksane Dmitriieve. Premijera će se odr­ža­ti u subo­tu, 22. srp­nja na tvr­đa­vi Minor, na Malom Brijunu.

Na kon­fe­ren­ci­ji su sudje­lo­va­li i govo­ri­li svi čla­no­vi autor­sko­ga tima i glu­mač­kog ansam­bla, direk­tor kaza­li­šta Ulysses Duško Ljuština, direk­to­ri­ca SARTR‑a Maja Salkić, Lenka Udovički i Rade Šerbedžija.

Drama “Othello”, naj­av­lje­na je kao jed­na od naj­straš­ni­jih, a isto­vre­me­no naj­njež­ni­jih Shakespeareovih tra­ge­di­ja. Rekavši kako je pred­sta­va nas­ta­la u kopro­duk­ci­ji sa sara­jev­skim rat­nim teatrom SARTR i ukra­jin­skim umjet­ni­ci­ma, umjet­nič­ka direk­to­ri­ca i surad­ni­ca na pro­jek­tu Lenka Udovički istak­nu­la je kako je ova sezo­na kaza­li­šta Ulysses posve­će­na ukra­jin­skim umjetnicima.

Dodala je kako kre­ativ­ni tim uklju­ču­je i dru­ge ukra­jin­ske auto­re odnos­no sce­no­gra­fa i kos­ti­mo­gra­fa Mykhayla Nikolyeva, kom­po­zi­to­ri­cu Katerynu Palachovu i kore­ograf­ki­nju Innu Falkovu.

“Kazalište Ulysses otvo­ri­lo je vra­ta sta­nov­ni­ci­ma Ukrajine za vri­je­me ruske inva­zi­je i u namje­ri pru­ža­nja sigur­nog i mir­nog uto­či­šta proš­le godi­ne orga­ni­zi­ra­lo je dva višed­nev­na kam­pa za ukra­jin­ske umjet­ni­ke, obi­te­lji i dje­cu”, istak­nu­la je Udovički.

Dodala je kako su se umjet­nič­ka dje­lo­va­nja i surad­nje nas­ta­le u tim kam­po­vi­ma nas­ta­vi­le, a u tom je duhu kaza­li­šte upu­ti­lo poziv reda­te­lji­ci Oksani Dmitriievoj i cije­lom autor­skom timu “Othella”. Prema nje­zi­nim rije­či­ma važ­nost surad­nje Ulyssesa i ukra­jin­skih umjet­ni­ka sa Sarajevskim rat­nim teatrom ogle­da se u činje­ni­ci da je to kaza­li­šte nas­ta­lo i ops­ta­lo u rat­nim uvje­ti­ma, bore­ći se za prav­du, mir i slobodu.

“SARTR kao teatar osno­van u peri­odu opsa­de, svje­do­čans­tvo je o feno­me­nu duhov­nog otpo­ra agre­si­ji”, poru­či­la je Udovički dodav­ši kako raz­mje­na iskus­ta­va i podr­ška koju umjet­ni­ci u ovom tre­nut­ku mogu pru­ži­ti jed­ni dru­gi­ma je od iznim­ne važnosti.

Redateljica pred­sta­ve Oksana Dmitriieva nagla­si­la je kako su u foku­su pri­če zavist, lju­bo­mo­ra, povje­re­nje, izda­ja i naj­važ­ni­je od sve­ga – ljubav.

“U ovoj važ­noj temi istra­ži­vat će se kon­tekst rat­nog vete­ra­na koji se vra­ća kući kao heroj, nakon što je gle­dao u naj­mrač­ni­je pono­re ljud­ske duše. Rat dovo­di zajed­ni­cu, ali i poje­din­ca, do spoz­na­je da pos­to­je samo dvi­je kate­go­ri­je – crno i bije­lo, pri­ja­telj ili nepri­ja­telj, dobro ili loše. Nijanse sive nes­ta­ju”, poru­či­la je Dmitriieva.

Ustvrdivši kako pred­sta­va­ma teatar Ulysses želi biti uvi­jek aktu­alan glu­mac i osni­vač kaza­li­šta Rade Šerbedžija izra­zio je zado­volj­stvo što je, kako je rekao “sve to popri­mi­lo zna­če­nje i oblik onog teatra o kojem sanjao, a to je da pos­ta­ne inter­na­ci­ona­lan teatar”.

Priredio B. V.