Sve više mladih kreativaca javlja se na natječaj

Potpisani ugovori Javnog poziva za poticanje stvaralaštva mladih u području kulture i umjetnosti Istarske županije

Tekst i fotografije Boris VINCEK

18.07.2023.

Svečano pot­pi­si­va­nje ugo­vo­ra s župa­nom Borisom Miletićem teme­ljem dodi­je­lje­nih sred­sta­va po Javnom pozi­vu za poti­ca­nje stva­ra­laš­tva mla­dih u podru­čju kul­tu­re i umjet­nos­ti Istarske župa­ni­je za 2023. godi­nu, odr­ža­no je u uto­rak, 18. srp­nja u pul­skom Muzeju suvre­me­ne umjet­nos­ti Istre.

Prisutne je u ime doma­ći­na poz­dra­vi­la rav­na­te­lji­ca MSUI‑a Ketrin Miličević Mijošek, a pro­čel­nik Upravnog odje­la za kul­tu­ru i zavi­čaj­nost IŽ Vladimir Torbica iznio je osnov­ne podat­ke o ovom Javnom pozivu.

- Ove godi­ne ima­li smo 28 pri­ja­va od kojih je 22 odo­bre­no, a od toga je bilo osam fizič­kih oso­ba što zna­či da se za raz­li­ku od lani javi­lo više poje­di­na­ca što je jedan od cilje­va ovog natje­ča­ja – pot­po­ra pro­duk­ci­ji mla­dih auto­ra. Ove godi­ne doš­lo je i do većeg bro­ja pri­ja­va, kako udru­ga, tako i poje­di­na­ca. Ukupno je dodi­je­lje­no 39.800 eura, od toga fizič­kim oso­ba­ma 18.450 eura, a udru­ga­ma 21.350 eura. Ono što je vid­lji­vo i što je bit­no zaklju­či­ti jest da se jav­lja sve više poje­di­na­ca pa ćemo taj omjer izme­đu njih i udru­ga nas­tav­ljat pove­ća­va­ti u nji­ho­vu korist, kazao je Torbica.

Župan Miletić čes­ti­tao je svi­ma na kva­li­tet­nim pro­gra­mi­ma i uspješ­nim pri­ja­va­ma na natječaj.

- Jedan od pri­ori­te­ta naše Kulturne stra­te­gi­je je upra­vo poti­ca­nje stva­ra­laš­tva mla­dih, ali i svih osta­lih koji se bave umjet­noš­ću i kul­tu­rom. U pro­ra­ču­nu za 2023. godi­nu zna­čaj­no smo pove­ća­li sred­stva i to za čak 50 %, čime šalje­mo jas­nu poru­ku podr­ške mla­di­ma: budi­te i dalje aktiv­ni, budi­te kre­ativ­ni, radi­te ono što voli­te, a na jav­nom sek­to­ru je da vam pru­ži finan­cij­sku podr­šku koja vam je potreb­na, poru­čio je Miletić.

Potom su svi pri­sut­ni pred­sta­vi­li svo­je pro­gra­me i pro­jek­te za koje su dobi­li sred­stva, a prva je bila Josipa Škrapić koja je govo­ri­la svim pro­jek­ti­ma u koje je uklju­če­na, a to su njen doku­men­tar­ni fil­mu „Mižerija“ o isto­ime­noj kono­bi u Medulinu, pazin­ski Samanj kul­tu­re u orga­ni­za­ci­ji udru­ge Forma te pro­jekt Zrcaljenje u orga­ni­za­ci­ji Procesa – udru­ge za pro­mi­ca­nje queer kul­tu­re i LGBTIQ+ pra­va. Teo Morosin je govo­rio o svom pro­jek­tu – sni­ma­nje glaz­be za igra­ni film „Confesione“ kojeg je potom opi­sao i Eric Ušić iz vod­njan­ske La udruge.

- Film je ins­pi­ri­ran knji­gom Fulvija Tomizze „Quando Dio usci di chi­esa“ i por­tre­ti­ra Vodnjan u 16. sto­lje­ću u vri­je­me utje­ca­ja refor­ma­ci­je, pa smo to htje­li istra­ži­ti na naš način. Do sada smo fil­mo­ve radi­li bez budže­ta, a ova podr­ška župa­ni­je omo­gu­ćit će nam da napra­vi­mo nešto možda još bolje, kazao je Ušić.

Gea Rajić je pred­sta­vi­la svoj pro­jekt „Medvjeđi luk“ rekav­ši da se radi o eks­pe­ri­men­tal­nom znans­tve­no-fan­tas­tič­nom fil­mu. Gaia Radić koja ove godi­ne izla­že na poreč­kom Annalu pred­sta­vi­la je svoj umjet­nič­ki pro­jekt koji se zove „Genius Loci“.

- Naziv je na latin­skom i zna­či duh mjes­ta, a radi se o site-spe­ci­fic inter­ven­ci­ji u jav­nom pros­to­ru na Korčuli kojim će se tema­ti­zi­ra­ti urba­nis­tič­ko nas­lje­đe pri­obal­nih gra­do­va, kaza­la je Radić.

Ana Bačić iz udru­ge Proces je kaza­la da će se pro­ce­som „Zrcaljenje“ bavi­ti iden­ti­te­ti­ma kroz video i na taj način mla­dim lju­di­ma dati do zna­ju da ima­ju svo­ju zajed­ni­cu. Helena Vodopija je ispred Kluba-knji­ža­re Giardini 2 pred­sta­vi­la pro­jek­te udru­ge Sa(nj)am knji­ge u Istri, radi­oni­ce pro­mo­ci­je knji­ge u medi­ji­ma i na sce­ni: „Škola kre­ira­nja medij­skih sadr­ža­ja“ i „Škola pro­mo­vi­ra­nja knji­žev­nih dje­la“ koje će vodi­ti novi­nar Emir Imamović Pirke.

Projekt je nas­tao s ciljem osna­ži­va­nja neza­vis­ne sce­ne, budu­ći da knji­ža­ra želi pos­ta­ti plat­for­ma koja uje­di­nju­je već pos­to­je­će ini­ci­ja­ti­ve. Silvija Kovačić iz udru­ge Sonda pred­sta­vi­la je pro­jekt „Dizajnerska počet­ni­ca“ koji je zapo­čet lani i koje će se zahva­lju­ju­ći pot­po­ri Istarske župa­ni­je nas­ta­vi­ti i ove godine.

- Radi se o nizu radi­oni­ca koje pro­vo­di­mo u surad­nji s Hrvatskim dizaj­ner­skim druš­tvom i koji­ma želi­mo potak­nu­ti kre­ativ­nost kod dje­ce i mla­dih, kaza­la je Kovačić.

Hassan Abdelghani je u ime Umjetničke orga­ni­za­ci­je Film i Film pred­sta­vio pro­jekt Foto aka­de­mi­ja Makina, a radi se o ško­li foto­gra­fi­je u kojoj su do sada sudje­lo­va­li sred­njo­škol­ci, a ove će im se godi­ne pri­dru­ži­ti i osnov­no­škol­ci. Gea Rajić pred­sta­vi­la je gore spo­me­nu­ti Samanj kul­tu­re – jed­nod­nev­ni pro­gram koji će biti odr­žan u Pazinu i koji će sadr­ža­va­ti pred­sta­ve, pro­jek­ci­je, izlož­be i glazbu.

Marino Jurcan se u ime udru­ge Metamedij zahva­lio župa­ni­ji na podr­š­ci, pogo­to­vo u dome­ni kul­tu­re mladih.

- Nastavno na istra­ži­va­nje koje smo lani pro­ve­li u surad­nji s Istarskom kul­tur­nom agen­ci­jom, jedan od zaklju­ča­ka je bio da je važ­no ula­ga­ti u pomla­đi­va­nje kul­tur­nog sek­to­ra. Osim što ne dola­zi do smje­ne gene­ra­ci­ja i što pati­mo od manj­ka kadra u kul­tu­ri, pri­je­ti nam i opas­nost da dođe do manj­ka ide­ja, entu­zi­jaz­ma i razvo­ja nekih novih ino­va­tiv­nih meto­da – no mis­lim da će se zahva­lju­ju­ći svim ovim pro­jek­ti­ma koji su danas pred­stav­lje­ni ova­kav mrač­ni sce­na­rij izbje­ći, kazao je Jurcan i isko­ris­tio pri­li­ku da spo­me­ne kako je udru­ga Metamedij ove godi­ne dobi­la na kori­šte­nje gale­rij­ski pros­tor u cen­tru gra­da te je kazao da za 2024. godi­nu sto­je na ras­po­la­ga­nju svim mla­dim kre­ativ­ci­ma koji tamo žele izlagati.

Marijeta Bradić, tako­đer iz udru­ge Metamedij je u krat­kim crta­ma opi­sa­la pro­jekt Umjetnički inku­ba­tor putem kojeg se želi pru­ži­ti podr­šku umjet­nič­koj pro­duk­ci­ji i usa­vr­ša­va­nju mla­dih umjet­ni­ka i umjet­ni­ca koji se bave audio-vizu­al­nim umjet­nič­kim praksama.

- Projekt se sas­to­ji od niza aktiv­nos­ti – kako edu­ka­tiv­nog karak­te­ra tako i pro­mo­tiv­nog. Konačni cilj je da pru­ži­mo podr­šku u pro­fe­si­onal­nom usa­vr­ša­va­nju mla­dih umjet­ni­ka, ne samo oni­ma koji se pro­fe­si­onal­no time bave već i oni­ma koji se time bave na ama­ter­skoj razi­ni, kaza­la je Bradić.

Marko Zdravković Kunac se nado­ve­zao na gore spo­me­nu­tu tema­ti­ku pomla­đi­va­nja kul­tur­nog sek­to­ra jer se pro­jekt Pulske film­ske tvor­ni­ce FeKaeM tiče radi­oni­ca putem kojih će mla­di stje­ca­ti orga­ni­za­cij­ske vje­šti­ne za pro­jek­cij­ske dje­lat­nos­ti. Od oda­bi­ra fil­ma za pro­jek­ci­ju i nje­go­ve pro­mo­ci­je sve do orga­ni­za­ci­je doga­đa­ja koji uklju­ču­je i sugo­vor­ni­ke koji disku­ti­ra­ju o fil­mu zajed­no s publikom.

Matija Debeljuh iz vod­njan­ske Apoteke – pros­to­ra za suvre­me­nu umjet­nost nagla­sio je da osim dosa­daš­nje pre­zen­ta­ci­je vizu­al­nih umjet­ni­ka i izla­gač­kih pro­gra­ma, zahva­lju­ju­ći ovom natje­ča­ju i ove godi­ne nas­tav­lja s radi­oni­ca­ma kori­šte­nja teh­no­lo­gi­je u svr­hu umjet­nič­kog izražavanja.

- Mi ćemo sva­ka­ko nas­to­ja­ti kroz tak­ve pro­gra­me razvi­ja­ti publi­ku koja mis­lim da je Vodnjanu potreb­na i koja možda i nedos­ta­je, a nadam se da ćete i vi iz Pule u što većem bro­ju poho­di­ti naše doga­đa­je i pro­gra­me, kazao je Debeljuh i isko­ris­tio je potom pri­li­ku da pozo­ve pri­sut­ne na retros­pek­tiv­nu izlož­bu kojom će obi­lje­ži­ti deset godi­na pos­to­ja­nja Apoteke i koja će biti otvo­re­na 29. srpnja.

Ivana Čehić Rabljnović iz rovinj­ske udru­ge Faro11 je kaza­la da su se natje­čaj javi­li kako bi osi­gu­ra­li sred­stva za reali­za­ci­ju izlož­be Vite Jončić koja je osvo­ji­la dru­go mjes­to na lanj­skoj novo­me­dij­skoj izlož­bi Grisia Youth koja se odr­ža­va sva­ke godine.

- Rad se zove „4444“ i radi se o više­ka­nal­noj video-ins­ta­la­ci­ji koja pro­pi­tu­je kori­šte­nje mor­skih pri­rod­nih resur­sa. Pozivam vas sto­ga da nam se pri­dru­ži­te 2. kolo­vo­za u gale­ri­ji Centra vizu­al­nih umjet­nos­ti Batana i pogle­da­te izlož­bu, kaza­la je Čehić Rabljenović.

Za kraj je Kristina Nefat pred­sta­vi­la pro­jekt Hrvatskog udru­že­nja inter­dis­ci­pli­nar­nih umjet­ni­ka – Modometrija. Cilj pro­jek­ta je da mla­de neafir­mi­ra­ne mod­ne dizaj­ne­re edu­ci­ra­ju i uve­du u pro­ces stva­ra­nja pro­mo video mate­ri­ja­la. Radi se o među­na­rod­nom natje­ča­ju koji ima četi­ri fina­lis­ta s koji­ma se izra­đu­je pro­mo­tiv­ni mate­ri­jal koje mogu koris­ti­ti u dalj­njem radu.