Poziv umjetnicima za sudjelovanje na 23. Street artu Poreč

B. V.

26.07.2023.

Pučko otvo­re­no uči­li­šte Poreč ponov­no nudi pri­li­ku svim umjet­nič­kim duša­ma izra­zi­ti svo­je glaz­be­no, scen­sko, ples­no, likov­no i dru­go stva­ra­laš­tvo na 23. Street artu, koji će se odr­ža­ti od 17. do 23. kolovoza.

Umjetnici se na natje­čaj mogu pri­ja­vi­ti do 1. kolo­vo­za putem inter­net­ske pri­jav­ni­ce na stra­ni­ca­ma Pučkog otvo­re­nog uči­li­šta Poreč (www.poup.hr). Dodatne mate­ri­ja­le za pri­la­ga­nje (živo­to­pis, foto­gra­fi­je viso­ke rezo­lu­ci­je i osta­lo) šalju se na adre­su elek­tron­ske pošte streetartporec@gmail.com s napo­me­nom u pred­me­tu poru­ke: 23. Street art Poreč. Izvođači će o rezul­ta­ti­ma oda­bi­ra biti oba­vi­je­šte­ni naj­kas­ni­je do 1. kolo­vo­za 2023.

„Pjevači, ple­sa­či, glum­ci, sli­ka­ri, akro­ba­ti, žon­gle­ri… Odvažite se, izra­zi­te se, oslo­bo­di­te svo­ju umjet­nost u izlje­vu ide­ja, igre i osje­ća­ja! Grad vas želj­no išče­ku­je“, pouru­ču­ju iz POU‑a Poreč.