Publikacija Europske unije „Kultura i demokracija, dokazi“

21.07.2023.

Europska uni­ja je obja­vi­la novu publi­ka­ci­ju o tome kako sudje­lo­va­nje gra­đa­na u kul­tur­nim aktiv­nos­ti­ma una­pre­đu­je gra­đan­ski anga­žman, demo­kra­ci­ju i druš­tve­nu koheziju.

Izvješće EU‑a ana­li­zi­ra kon­kret­nu vezu izme­đu demo­kra­ci­je i kul­tu­re. Ono pri­ka­zu­je kako će se gra­đa­ni koji sudje­lu­ju u kul­tur­nim aktiv­nos­ti­ma vje­ro­jat­ni­je uklju­či­ti u gra­đan­ski i demo­krat­ski život. Nejednakosti i dalje pos­to­je u cije­loj EU kada je riječ o sudje­lo­va­nju gra­đa­na u kul­tur­nim aktiv­nos­ti­ma, s jas­nim posred­nim učin­kom na demo­krat­sko sudje­lo­va­nje. I to je samo još jedan raz­log zašto je ključ­no da kul­tur­ne aktiv­nos­ti budu ink­lu­ziv­ne i pris­tu­pač­ne. Još više jer vidi­mo da ula­ga­nje u sudje­lo­va­nje u kul­tu­ri tako­đer može podr­ža­ti niz dru­gih druš­tve­nih cilje­va – na pri­mjer, u podru­čji­ma kao što su zdrav­s­tvo, obra­zo­va­nje i soci­jal­na uključenost.

Ovo izvješ­će, kao i rje­ša­va­nje pro­ble­ma iden­ti­fi­ci­ra­nih u nje­mu, dio je pos­la koji Europska komi­si­ja radi na jača­nju demo­kra­ci­je, pro­mi­ca­nju uklju­či­vog i anga­ži­ra­nog druš­tva i podr­š­ci odr­ži­vos­ti kul­tur­nog sek­to­ra. U Radnom pla­nu za kul­tu­ru 2023. – 2026. pose­ban je fokus stav­ljen na vezu izme­đu kul­tu­re i demo­kra­ci­je te na okup­lja­nje kre­ato­ra poli­ti­ka i dioni­ka kako bi zajed­nič­ki radi­li na kon­cep­tu kul­tur­nog gra­đans­tva u EU‑u.

Postoji jas­na i pozi­tiv­na kore­la­ci­ja izme­đu sto­pe sudje­lo­va­nja gra­đa­na u kul­tur­nim aktiv­nos­ti­ma i poka­za­te­lja gra­đan­skog anga­žma­na, demo­kra­ci­je i druš­tve­ne kohezije.

Sudjelovanje u kul­tur­nim aktiv­nos­ti­ma jača demo­kra­ci­ju i druš­tve­nu kohe­zi­ju na mno­go raz­li­či­tih nači­na. Prednosti sudje­lo­va­nja u kul­tur­nim aktiv­nos­ti­ma uklju­ču­ju: pove­ća­na vje­ro­jat­nost gla­sa­nja, volon­ti­ra­nja i sudje­lo­va­nja u aktiv­nos­ti­ma zajed­ni­ce, pro­jek­ti­ma i orga­ni­za­ci­ja­ma; razvoj pozi­tiv­nih druš­tve­nih sta­vo­va pove­za­nih s gra­đan­skim i demo­krat­skim vri­jed­nos­ti­ma i iden­ti­te­ti­ma, kao što su osje­ćaj pri­pad­nos­ti zajed­ni­ci, tole­ran­ci­ja, povje­re­nje i empa­ti­ja za lju­de iz raz­li­či­tih sre­di­na; razvoj osob­nih i druš­tve­nih vje­šti­na i kom­pe­ten­ci­ja koje su ključ­ne za funk­ci­oni­ra­nje demo­kra­ci­je jer poje­din­ci­ma omo­gu­ću­ju učin­ko­vi­ti­je samo­iz­ra­ža­va­nje, spo­sob­nost slu­ša­nja dru­gih, razu­mi­je­va­nja raz­li­či­tih per­s­pek­ti­va i olak­ša­va­nja rje­ša­va­nja sukoba.

Kulturne aktiv­nos­ti poma­žu u izgrad­nji druš­tve­nog kapi­ta­la, lje­pi­la koje drži zajed­ni­ce zajed­no; poma­žu u stva­ra­nju povje­re­nja, tole­ran­ci­je, soli­dar­nos­ti i kohezije.

Sudjelovanje u kul­tu­ri utje­če na gra­đan­ske i demo­krat­ske sta­vo­ve i pona­ša­nja neo­vis­no o druš­tve­no-eko­nom­skom podri­je­tlu ili razi­ni obra­zo­va­nja oso­be. I aktiv­ni i pasiv­ni­ji obli­ci kul­tur­nog sudje­lo­va­nja pozi­tiv­no su pove­za­ni s gra­đan­skim sta­vo­vi­ma i isho­di­ma. Međutim, snaž­ni­ji učin­ci nala­ze se u aktiv­ni­jim obli­ci­ma kul­tur­nog sudjelovanja.

Osim jača­nja demo­kra­ci­je, kul­tur­ne aktiv­nos­ti mogu podr­ža­ti pos­ti­za­nje niza širih cilje­va soci­jal­ne poli­ti­ke, u podru­čji­ma koja uklju­ču­ju zdrav­s­tve­nu i soci­jal­nu skrb, obra­zo­va­nje i soci­jal­nu uključenost.

Postoje zna­čaj­ne nejed­na­kos­ti u kul­tur­nom sudje­lo­va­nju u EU, s ozbilj­nim pos­lje­di­ca­ma. Promicanje demo­kra­ci­je i druš­tve­ne kohe­zi­je u EU zah­ti­je­va rje­ša­va­nje tih nejednakosti.

Uključivost i pris­tu­pač­nost lokal­nih kul­tur­nih aktiv­nos­ti i orga­ni­za­ci­ja temelj­ni su za nji­ho­vu druš­tve­nu, gra­đan­sku i demo­krat­sku vri­jed­nost. Gustoća lokal­ne kul­tur­ne ponu­de u nekom podru­čju i obu­jam izrav­nog i neiz­rav­nog jav­nog finan­ci­ra­nja kul­tur­nih moguć­nos­ti u pozi­tiv­noj su kore­la­ci­ji sa sto­pa­ma sudje­lo­va­nja u kul­tu­ri i s obras­ci­ma gra­đan­skog i demo­krat­skog ponašanja.

Ulaganje u kul­tur­no sudje­lo­va­nje gra­đa­na ključ­no je u sva­kom nas­to­ja­nju pro­mi­ca­nja gra­đan­skog anga­žma­na i demo­krat­skih rezul­ta­ta u EU‑u – na europ­skoj, naci­onal­noj, regi­onal­noj i lokal­noj razini.

Izvor