Drugo izdanje Festivala kratkometražnog filma u Novigradu

B. V.

08.08.2023.

Drugo izda­nje Festivala krat­ko­me­traž­nog fil­ma u Novigradu odr­žat će se od 8. do 10. ruj­na – riječ je o jedi­nom film­skom fes­ti­va­lu u Istri koji pri­ka­zu­je isklju­či­vo nas­lo­ve krat­kog metra. Nakon uspješ­nog prvog izda­nja, Festival se nas­tav­lja, obo­ga­ću­je kul­tur­nu ponu­du gra­da Novigrada spe­ci­fič­nim film­skim pro­gra­mom koji ima dodat­nu umjet­nič­ko-kul­tur­nu vri­jed­nost za grad, publi­ku i lokal­nu zajednicu.

U natje­ca­telj­ski pro­gram orga­ni­za­to­ri su među više od tisu­ću fil­mo­va uvr­sti­li 23 krat­ko­me­traž­na nas­lo­va – svi se oni natje­ču za nagra­de publi­ke unu­tar regi­onal­ne i među­na­rod­ne kon­ku­ren­ci­je. Festival uklju­ču­je i obi­telj­ski film­ski pro­gram koji dono­si krat­ke fil­mo­ve pri­la­go­đe­ne najmlađima.

Program će se odr­ža­ti na dvi­je novi­grad­ske loka­ci­je – u digi­ta­li­zi­ra­nom Centru za mani­fes­ta­ci­je i kul­tu­ru Novigrad te na vanj­skoj loka­ci­ji, Trgu Pozzetto.

Filmski pro­gram odr­žat će se od 8. do 10. ruj­na, a poprat­ni edu­ka­tiv­ni dva dana dulje – od 6. do 10. ruj­na. Popratni pro­gram uklju­ču­je radi­oni­ce glu­me pod vod­stvom vrs­nih pro­fe­si­ona­la­ca – Gordana Marijanovića i Arete Ćurković. Spomenuti će pro­gram kroz više gru­pa biti pri­la­go­đen raz­li­či­tim uzras­ti­ma – od osnov­no­škol­skih do fakul­tet­skih uzrasta.

Na Festivalu će biti pri­ka­za­ni i rado­vi nas­ta­li na radi­oni­ci sni­ma­nja fil­ma i mon­ta­že orga­ni­zi­ra­noj u part­ner­stvu sa gra­dom Buje, koja se odr­ža­la kra­jem ožuj­ka 2023. pod vod­stvom Nikole Popovića i uz asis­ten­ci­ju Danijela Handjala, Gianne Buršić i Gee Rajić.

Popratni pro­gram uklju­čit će i broj­na dru­že­nja pro­fe­si­ona­la­ca, gos­ti­ju i part­ne­ra te večer­nje zabav­no-glaz­be­ne pro­gra­me u lokal­nom Pubu Devetka.

Festival krat­ko­me­traž­nog fil­ma u Novigradu za cilj ima kre­ira­ti novi sadr­žaj i obo­ga­ti­ti kul­tur­nu ponu­du gra­da Novigrada te ujed­no pri­bli­ži­ti film­sku umjet­nost lokal­noj publi­ci kroz for­mu krat­kog metra, edu­ci­ra­ti i sen­zi­bi­li­zi­ra­ti publi­ku za novi, pro­ši­re­ni vid film­skog sadr­ža­ja, pri­la­go­đen svim uzrastima.

Sponzori i part­ne­ri fes­ti­va­la – Grad Novigrad, Upravni odjel za kul­tu­ru i obra­zo­va­nje Istarske župa­ni­je, Turistička zajed­ni­ca gra­da Novigrada, Istarska film­ska komi­si­ja, Zajednica Talijana gra­da Novigrada, Grad Buje, Destilerija Aura, Pub Devetka, FAKIN wines, ČERVAR extra vir­gin oli­ve oil, Kampanjola pivo, Aminess Hotels & Campsites, Hotel Makin Novigrad, Apartman Samanta, Hotel Villa Cittar, Pinesta Youth Hostel, Camping Adria (STANDARD d.o.o.).