Flamenco večer: Teo y la Mar u pulskoj Gradskoj radionici

B. V.

29.08.2023.

Umjetnički par fla­men­co umjet­ni­ka Teo y la Mar nas­tu­pa u petak, 1. ruj­na u 20.30 sati u vrtu Gradske radi­oni­ce u Puli. Sljedećeg dana uju­tro od 10 do 12 sati bit će odr­ža­na radi­oni­ca Uvod u svi­jet fla­men­co umjetnosti.

Teo y la Mar je duo bazi­ran dije­lom na tra­di­oci­onal­nim, a dije­lom na ori­gi­nal­nim fla­men­co sklad­ba­ma. Njegovi čla­no­vi, Teo Mandžuka (fla­men­co gita­ra) i Maria Keck (vocal, ples, cajón),modernim tek­s­to­vi­ma i sti­lom izved­be publi­ci pri­bli­ža­va­ju kraj­nje emo­tiv­nu atmo­sfe­ru fla­men­co, vatre­ne, stras­tve­ne ili čak bol­ne, nos­tal­gič­ne pje­sme. Bend je osno­van 2022. godi­ne u Ljubljani i od tada su nas­tu­pa­li na fes­ti­va­lu Kavč (Ljubljana), Layerjevoj Hiši (Kranj), Festivalu Lent (Maribor), Liszt ins­ti­tu­tu (Zagreb) te Muzikumu, gale­ri­ji B32 te  Kultúrtér i Theater Spinóza u Budimpešti.

Radionica fla­men­ca koja će biti odr­ža­na dan nakon nas­tu­pa pru­žit će uvid u kom­plek­s­nu umjet­nič­ku for­mu fla­men­ca nude­ći mu jed­nos­ta­van, a cje­lo­vit pris­tup kroz komu­ni­ka­ci­ju rit­ma (dlanovi/pljeskanje), pje­va­nja i plesa.

Teo Mandžuka gita­rist je rođen u Rijeci. S glaz­bom se počeo bavi­ti u ranom dje­tinj­stvu, s time da uče­nje gita­re zapo­či­nje kod lokal­nih pro­fe­so­ra u crik­ve­nič­koj osnov­noj ško­li. Flamencom se bavi već više od deset godi­na, a skla­da i vlas­ti­te kom­po­zi­ci­je. Redovno nas­tu­pa u Hrvatskoj, Mađarskoj, Sloveniji, Srbiji te sura­đu­je s broj­nim ple­sa­či­ma i pje­va­či­ma fla­men­ca. Također, nas­tu­pao je i kao solist u Koncertnoj dvo­ra­ni Vatroslava Lisinskog u sklo­pu Flamenco Festivala Zagreb. U siječ­nju 2019. godi­ne izdao je pet­na­est sklad­bi na albu­mu Spanish Spirit kojeg je obja­vi­la nje­mač­ka disko­graf­ska kuća Sonoton.

Maria Keck diplo­mi­ra­la je suvre­me­nu kore­ogra­fi­ju na Mađarskoj ples­noj aka­de­mi­ji, potom magis­tri­rav­ši glaz­be­nu tera­pi­ju na Sveučilištu Alcala de Henares. Flamencom se bavi više od 20 godi­na, a devet ih je pro­ve­la upra­vo u Španjolskoj, pred­stav­lja­ju­ći se i nas­tu­pa­ju­ći na naj­pres­tiž­ni­jim madrid­skim pozor­ni­ca­ma, sura­đu­ju­ći pri­tom s mno­gim doma­ćim i stra­nim umjet­ni­ci­ma. Inicirala je mno­ge tra­di­ci­onal­ne i fusi­on fla­men­co pro­jek­te, kao što su: De Cobre, Miguel Reyes Sextet, Pellizco del Foro, Ex Auro. Svoje pro­jek­te je pro­vo­di­la, a radi­oni­ce i semi­na­re izvo­di­la u Španjolskoj, Italiji, Mađarskoj, Sloveniji, Srbiji, Njemačkoj, Hrvatskoj, Velikoj Britaniji, Norveškoj, Finskoj, Estoniji, Latviji, Japanu, Argentini i Meksiku. Već šest godi­na vodi vlas­ti­tu ško­lu fla­men­ca u Madridu pod nazi­vom Flamenco Nuevo. Trenutno je i vodi­te­lji­ca slo­ven­ske fla­men­co zajed­ni­ce Luna Gitana.

Programske aktiv­nos­ti Gradske radi­oni­ce podr­ža­va­ju Ministarstvo kul­tu­re i Grad Pula, a ulaz na sva doga­đa­nja je besplatan.