Iva Gašparić izlaže u Alvoni u Labinu

B. V.

28.08.2023.

U čet­vr­tak, 31. kolo­vo­za u Galeriji Alvona u Labinu otvo­ri­ti će se izlož­ba pul­ske umjet­ni­ce Ive Gašparić pod nazi­vom “TKO SAM JA / WHO AM I?” Otvorenje je u 19,30 sati a izlož­bu će otvo­ri­ti Mladen Lučić.

„Novi Ivin cik­lus nagla­še­nim plas­ti­ciz­mom i skul­p­tu­ral­nom volu­mi­noz­nos­ti stil­ski se nas­tav­lja na pret­hod­ni, ali sada posje­du­je znat­no više minu­ci­oz­nih deta­lja te odi­še svje­žim i razi­gra­nim kolo­ri­tom. Relativizirajući odnos repre­zen­ta­ci­je i ilu­zi­je, Iva nas para­lel­nim rad­nja­ma ovih sli­ka uvla­či u svo­je­vr­s­ni vre­men­ski labi­rint, gdje se gubi osje­ćaj za stvar­nost, vri­je­me i pros­tor. Autorica sada svjes­no akcen­ti­ra svoj karak­te­ris­ti­čan ana­kro­ni­zam jer se iko­no­graf­ski osla­nja na civi­li­za­cij­sku bašti­nu sedam­de­se­tih godi­na, na jed­no od pos­ljed­njih raz­dob­lja pri­je teh­no­lo­škog buma kada su se dje­ca još pre­tež­no igra­la lut­ka­ma, a ne vide­oigri­ca­ma. Listajući obi­telj­ske albu­me, Iva je naiš­la na foto­gra­fi­ju s nekog dje­čjeg rođen­da­na kojem je kao mala dje­voj­či­ca pri­sus­tvo­va­la. S dvi­je pri­ja­te­lji­ce sje­di na tepi­hu, a sva­ka ispred sebe ima samo jed­nu odre­đe­nu vrstu igra­ča­ka, one koje su im naj­dra­že. Prvoj će to biti lut­ka i pli­ša­ni medo, dru­goj isklju­či­vo raz­ne gume­ne igrač­ke, dok će se tre­ća igra­ti samo s pat­ki­ca­ma. Autorica, među­tim, ne sli­ka grup­ni por­tret kao što je na foto­graf­skom pred­lo­šku, već sva­ku dje­voj­či­cu s nje­zi­nim igrač­ka­ma poseb­no por­tre­ti­ra. Različitost među nji­ma daka­ko se ne oči­tu­je samo u vrsti igra­ča­ka, već sva­ka dje­voj­či­ca ima dru­ga­či­ji izraz lica koji jas­no iska­zu­je nji­hov karak­ter, a kom­pa­ra­ci­jom liko­va uoča­va­mo među­sob­ne raz­li­ke osob­nos­ti. Iva nas tim sli­ka­ma ne vra­ća samo u bez­briž­no dje­tinj­stvo, već i upo­zo­ra­va da smo tada ima­li snaž­ni­ji karak­ter nego sada kada smo odras­li. Kako bismo bili uspješ­ni u sadaš­njem svi­je­tu, mora­li smo zato­mi­ti pri­ro­đe­ne oso­bi­ne, odnos­no pri­la­go­di­ti ih ono­me što se danas sma­tra stan­dar­dom pona­ša­nja, pos­lov­nog i život­nog uspje­ha, a što zna­či uvje­to­va­nu ovis­nost per­ma­nent­nom podi­za­nju osob­ne hije­rar­hij­ske ljes­tvi­ce koje podra­zu­mi­je­va pos­luš­nost, kari­je­ri­zam, a naj­češ­će i kli­jen­te­li­zam. Iva ovim sli­ka­ma, koje zra­če otvo­re­noš­ću nje­zi­na duha, zazi­va naš men­tal­ni povra­tak istin­skoj pri­ro­di čovje­ka koja mu je već pri rođe­nju poda­ri­la karak­ter koji je putem izgu­bio.”, sto­ji u tek­s­tu Mladena Lučića.

Iva Gašparić rođe­na je 1976. godi­ne u Puli, gdje je 1994. godi­ne zavr­ši­la sred­nju Ekonomsku ško­lu. 1995. godi­ne upi­su­je Filozofski fakul­tet u Rijeci, stu­dij Likovne umjet­nos­ti. 2001. godi­ne diplo­mi­ra­la je sli­kar­stvo u kla­si prof. Marijana Pongraca i stek­la zva­nje pro­fe­so­ra likov­ne kul­tu­re. 1997. godi­ne nagra­đe­na je kao dio strip kolek­ti­va “Varieté Radikale” u kate­go­ri­ji “Inovacija u stri­pu”, a 1999. godi­ne dobit­ni­ca je 3. nagra­de u kate­go­ri­ji “Kratki strip” na Salonu stri­pa u Vinkovcima. Od 2002. do 2008. godi­ne stek­la je pre­da­vač­ko iskus­tvo kao pro­fe­so­ri­ca struč­nih pred­me­ta u Školi pri­mi­je­nje­nih umjet­nos­ti dizaj­na Pula i u Strukovnoj ško­li Pula a vodi­la je i nas­ta­vu likov­ne kul­tu­re u neko­li­ko osnov­nih ško­la Pule i oko­li­ce u istom raz­dob­lju. 2003. godi­ne polo­ži­la je Državni struč­ni ispit za uči­te­lja likov­ne kul­tu­re u Zagrebu. Iste godi­ne pos­ta­je čla­ni­com HDLU Istre, izla­že sli­ke i stri­po­ve, crta peri­odič­ni strip za Glas Istre i objav­lju­je stri­po­ve u među­na­rod­nim strip revi­ja­ma i fan­zi­ni­ma. Od 2009. godi­ne struč­na je surad­ni­ca, a od pro­sin­ca 2015. godi­ne muzej­ska peda­go­gi­nja Muzeja suvre­me­ne umjet­nos­ti Istre / Museo d’ar­te con­tem­po­ra­nea dell’Istria (Državni struč­ni ispit, pro­si­nac 2015.). 2018. je ime­no­va­na za dopred­sjed­ni­cu i čla­ni­cu Upravnog odbo­ra HDLU Istre. Izlagala je na četr­na­est samos­tal­nih i deve­de­set i tri skup­ne izlož­be u zem­lji i ino­zem­s­tvu (sli­kar­stvo i strip). 2021. godi­ne izla­zi iz člans­tva u HDLU Istre. Dobitnica je neko­li­ko nagra­da za sli­kar­stvo. Živi i radi u Puli.

Izložba osta­je otvo­re­na do 15. ruj­na ove godine.