Koncert elektro – etno kolektiva Çhâñt Élečtrónïqùe u Bujama

B. V.

28.08.2023.

Koncert elek­tro – etno kolek­ti­va Çhâñt Élečtrónïqùe bit će odr­žan u pone­dje­ljak, 28. kolo­vo­za u 20 sati na trgu Sv. Servula u Bujama.

Glazba koju Çhâñt Élečtrónïqùe izvo­di pove­zu­je vokal­ne tra­di­ci­je Argentine, Portugala, Hrvatske i Bosne i Hercegovine te glaz­be­nu pro­duk­ci­ju koju pot­pi­su­ju fran­cu­ski, irski i hrvat­ski pro­du­cen­ti. Projekt se može opi­sa­ti kao kon­tem­pla­ci­ja sta­rih tra­di­ci­ja poli­fo­ni­je pove­za­na sa moder­nom elek­tron­skom glaz­bom. Njihov album “çhâñt éleč­trónïqùe vol. 1” je odmah po izla­sku zain­tri­gi­rao svjet­sku wor­ld music jav­nost, pje­sme s nje­ga su emi­ti­ra­ne na broj­nim svjet­skim radij­skim sta­ni­ca­ma uklju­ču­ju­ći i BBC, gdje ih je ‘vrtio’ i legen­dar­ni DJ Gilles Peterson, a recen­zi­je i dru­gi tek­s­to­vi o çhâñt éleč­trónïqùe objav­lje­ni su, izme­đu osta­log, u Songlinesu i Quietusu.

Od prvog susre­ta 2019. godi­ne u Portugalu aktiv­no sura­đu­ju u izgrad­nji novog glaz­be­nog izri­ča­ja, nadi­la­ze­ći gra­ni­ce vlas­ti­tog kul­tur­nog nas­lje­đa. Njihov album prvi­je­nac, “çhâñt éleč­trónïqùe vol. 1”, pove­zu­je vokal­ne tra­di­ci­je Argentine, Portugala, Hrvatske i Bosne i Hercegovine te glaz­be­nu pro­duk­ci­ju koju pot­pi­su­ju fran­cu­ski, irski i hrvat­ski producenti.

Članovi kolek­ti­va su: Darragh Quinn (IE), Dunja Bahtijarević (HR), Teresa Campos (PT), Louise Calzada (FR), Nenad Kovačić (HR), Nils Peschanski (FR), Raphael Hardy (FR).