Besplatan upis i radionica Tehnike pamćenja za mlade

Međunarodni dan mladih u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula

B. V.

11.08.2023.

Pula se ove godi­ne pri­dru­žu­je Središnjem držav­nom ure­du za demo­gra­fi­ju i mla­de koji u surad­nji s gra­do­vi­ma diljem Hrvatske obi­lje­ža­va dan posve­ćen mla­di­ma 12. kolo­vo­za. Gradska knjiž­ni­ca i čita­oni­ca Pula ove se godi­ne za Međunarodni dan mla­dih orga­ni­zi­ra akci­ju bes­plat­nog upi­sa za mla­de te radi­oni­cu Tehnike pamćenja.

Mladi od 15 do 30 godi­na moći će se bes­plat­no učla­ni­ti u Gradsku knjiž­ni­cu i čita­oni­cu u subo­tu, 12. kolo­vo­za. Radno vri­je­me Knjižnice subo­tom je od 7.30 do 13 sati.

Radionica Tehnike pam­će­nja bit će odr­ža­na isto­ga dana u 10 sati na Odjelu za dje­cu i mla­de (sre­diš­nja knjiž­ni­ca, Kandlerova 39).

Radionicu će vodi­ti Ivana Maričić iz Edukativnog cen­tra Kaizen, a nje­zi­na dva uče­ni­ka sudje­lo­vat će u prak­tič­nom dije­lu. U sklo­pu radi­oni­ce bit će pred­stav­lje­ne teh­ni­ke pam­će­nja i kako ih koris­ti­ti te mne­mo­teh­ni­ke, dok je dru­gi dio inte­rak­ti­van u kojem će se na prak­tič­nim pri­mje­ri­ma polaz­ni­ci oku­ša­ti u pred­stav­lje­nim teh­ni­ka­ma pam­će­nja. Planirano tra­ja­nje radi­oni­ce je 1 sat i 30 minuta.

Radionica je nami­je­nje­na svim zain­te­re­si­ra­nim mla­di­ma. Sudjelovanje se ne napla­ću­je, no zbog ogra­ni­če­nog bro­ja sudi­oni­ka pri­ja­ve su obvez­ne: djecji.odjel@gkc-pula.hr ili (052) 300 405.

Edukativni cen­tar Kaizen nudi pro­gra­me uče­nja za osnov­no­škol­ce, sred­njo­škol­ce, stu­den­te i sve odras­le oso­be koje žele radi­ti na svom osob­nom napre­do­va­nju. Svi pro­gra­mi su pri­la­go­đe­ni raz­li­či­tim uzras­ti­ma i naprav­lje­ni pre­ma pra­vi­li­ma Tony Buzan instituta.