Premijera predstave „Vibracije kroz pod“ u nedjelju u 20 sati, u Parku Jurja Dobrile

B. V.

25.08.2023.

Kazalište Dr. Inat i Malì Wang Culture Spread pred­stav­lja­ju pred­sta­vu „Vibracije kroz pod“, čija će se pre­mi­je­ra odr­ža­ti u nedje­lju, 27. kolo­vo­za u 20 sati, u Parku Jurja Dobrile (pored zvo­ni­ka Katedrale) u Puli.

 

Riječ je o pred­sta­vi nas­ta­loj tije­kom inten­ziv­ne fizič­ko – glaz­be­ne radi­oni­ce koja se od 25. do 27. kolo­vo­za odr­ža­va u Rojcu. Radionicu vode Tanja Ruta Grgić, izved­ba, Neva Begović, violon­če­lo, obje iz Hrvatske te Yashar Garzan (kine­ska citra) iz SAD‑a.

 

Režiju i kore­ogra­fi­ju pot­pi­su­je Tanja Ruta Grgić, na violon­če­lu je Neva Begović, skla­da­te­lji su Neva Begović i Yashar Garzan, a izvo­de Lara Kapeloto, Roko Nakić, Irena Boćkai, Hela Grgić i Vladimir Butković. Glasovi: Pavla Grgić i Tin Grgić.

 

Potpuno obič­na pro­ba upje­va­va­nja pre­tva­ra se u pri­ču o pro­la­sku vre­me­na i stva­ra izved­bu u pod­nož­ju kate­dra­le. Koje vibra­ci­je nas pokre­ću, koje koče, koje poma­žu, koje odma­žu, a koje nas odre­đu­ju u našem sva­ki­daš­njem živo­tu? Odgovore su akte­ri poku­ša­li pro­na­ći tije­kom radi­oni­ce i dono­se ih izved­bom „Vibracija kroz pod“.

 

Intenzivna impro­vi­za­cij­ska i site spe­ci­fic radi­oni­ca spo­ji­la je suvre­me­ne i azij­ske ples­ne teh­ni­ke s eks­pe­ri­men­tal­nom glaz­bom, a teme­lji­la se na istra­ži­va­nju raz­li­či­tih aso­ci­ja­ci­ja, ins­pi­ra­ci­ja, tema i nas­to­ja­nja, pove­zi­va­nju s vibra­ci­ja­ma violon­če­la kroz pod i nji­ho­vu rezo­ni­ra­nju u našim tije­li­ma. Uz to, glaz­ba drev­nog kine­skog ins­tru­men­ta kine­ske citre pra­ti­la je mate­ri­jal tje­les­nos­ti koji se dobio kroz rad čiji će se rezul­ta­ti u nedje­lju moći vidjeti. 

Radionica je bila bes­plat­na, a odr­ža­va­la se pod pokro­vi­telj­stvom Turističke zajed­ni­ce Pula.

 

Trajanje pred­sta­ve je 45 minu­ta, a za ulaz može­te dati donaciju.