Započeli radovi na uređenju dvorane “Pietro Ciscutti” u INK

P. A.

24.08.2023.

Započeli su rado­vi na jed­nom od naj­zah­tjev­ni­jih inves­ti­cij­skih zahva­ta u Istarskom narod­nom kaza­li­štu od nje­go­ve pos­ljed­nje rekons­truk­ci­je 1989. godi­ne, a riječ je o ure­đe­nju Velike dvo­ra­ne INK, dvo­ra­ne „Pietro Ciscutti“.

Zbog rado­va će se pri­la­go­đe­ni pro­gram, uz znat­na ogra­ni­če­nja, odvi­ja­ti isklju­či­vo na Maloj sce­ni sve do 1. pro­sin­ca 2023. godine.

Uređenje gle­da­li­šta u prvoj fazi rado­va obu­hva­ća ure­đe­nje log­gia i mezza­ni­na što podra­zu­mi­je­va zamje­nu polu­fo­te­lja, ure­đe­nje inte­ri­je­ra sa zamje­nom pod­nih, zid­nih i tek­s­til­nih oblo­ga, rekons­truk­ci­ju podes­ta s pri­la­god­bom tlač­nih rešet­ki, obno­vu drve­nih para­pe­ta te zamje­nu dotra­ja­le nuž­ne eva­ku­acij­ske ras­vje­te i kabla­že. Radove izvo­di ADRION d.o.o. iz Pule. Ugovorena vri­jed­nost rado­va bez PDV‑a izno­si 260.683,55 eura.