14. Međunarodni festival umjetnosti – Arterija u Novigradu

13.09.2023.

14. Međunarodni fes­ti­val umjet­nos­ti – Arterija nazi­va „Bez utič­ni­ca / Unplugged“ u orga­ni­za­ci­ji Muzeja Lapidarium bit će odr­žan od 15. do 22. ruj­na u Novigradu.

Osnova novog pro­gram­skog kon­cep­ta fes­ti­va­la je mul­ti­dis­ci­pli­nar­na i među­na­rod­na surad­nja, ali bez upo­tre­ba tzv. novih teh­no­lo­gi­ja. Festival poti­če kla­sič­ne umjet­nič­ke dis­ci­pli­ne, kao što su sli­kar­stvo, crtež, ins­ta­la­ci­ja, skul­p­tu­ra ili knji­ge umjet­ni­ka, umre­že­nih s izved­be­nim i lite­rar­nim izri­ča­ji­ma. Fokus je na jed­no­tjed­nom rezi­den­ci­jal­nom borav­ku i radu među­na­rod­nih i istar­skih umjet­ni­ka u Novigradu. Umjetnici radom i dru­že­njem u pros­to­ru i par­ku Muzeja osmiš­lja­va­ju izlož­bu, tj. “fini­saž” rezi­den­ci­je, čije rezul­ta­te jav­no izla­žu zad­njeg dana fes­ti­va­la. Tjedan dana Muzeja Lapidarium kao otvo­re­nog ateljea.

Kustosi su Jerica Ziherl i Ivo Ringe, a na fes­ti­va­lu sudje­lu­ju: Wolfgang Berndt (DE), Robin Davourie (F), Michael Jaeger (DE), Marlon Red (RO), Shawn Stipling (GB), Beat Zoderer (CH), Ivo Ringe (D), Heather Sheehan (USA), Bojana Križanec (SLO), Plateau Residue (SLO), Mladen Stropnik (SLO), Peter Tomaž Dobrila (SLO), Tomislav Brajnović (HR), Josip Pino Ivančić (HR), Đanino Božić (HR), Dimitri Brečević (HR), Zoe Miloš (HR), Miljenka Šepić (HR), Josipa Škrapić/Udruga Forma Pazin (HR).

Program Arterije omo­gu­ćen je finan­cij­skom pot­po­rom Ministarstva kul­tu­re i medi­ja Republike Hrvatske, Istarske župa­ni­je – Upravnog odje­la za kul­tu­ru i zavi­čaj­nost, Grada Novigrada i Turističke zajed­ni­ce Grada Novigrada.

Festival Arterija – program

Izvor