5. Tjedan istarskih knjižnica (18. – 22. rujna.) u Gradskoj knjižnici Poreč

B. V.

15.09.2023.

Društvo bibli­ote­ka­ra Istre pokre­nu­lo je 2019. godi­ne pro­jekt pod nazi­vom Tjedan istar­skih knjiž­ni­ca (TIK) koji ima za cilj pro­mo­vi­ra­ti i pove­za­ti knjiž­ni­ce na podru­čju Istarske župa­ni­je kroz aktiv­nos­ti obje­di­nje­ne oda­bra­nom sre­diš­njom temom. Peti po redu Tjedan istar­skih knjiž­ni­ca u sebi nosi poru­ku mira, a odr­žat će se od 18. do 22. ruj­na 2023. godi­ne, pod slo­ga­nom “Knjigom do mira”. Cilj svih ovo­go­diš­njih aktiv­nos­ti diljem Istre je razvi­ja­nje svi­jes­ti o pos­lje­di­ca­ma suko­ba, kako za poje­din­ce, tako i za društvo.

Gradska knjiž­ni­ca Poreč pri­pre­mi­la je niz radi­oni­ca i pre­da­va­nja s koji­ma se pri­dru­žu­je obi­lje­ža­va­nju TIK‑a, s ciljem pro­miš­lja­nja o nači­ni­ma i važ­nos­ti pos­ti­za­nja unu­tar­njeg mira te uoča­va­nja važ­nos­ti ulo­ge knji­ge i čita­nja u izgrad­nji sebe.

Program:

Ponedjeljak, 18. ruj­na u 11 h

“Riječima do mira”

Biblioterapijska radi­oni­ca s Luanom Poleis za dje­cu mla­đe škol­ske dobi

U srci­ma leži div zvan Mir: boji se nepri­ja­te­lja Svađe i Rata. Kada se sakri­je od stra­ha, jedi­ni način da ga ohra­bri­mo i pro­na­đe­mo je magič­nim rije­či­ma. Otkrijmo zajed­no koje su to magič­ne rije­či koje vode do Mira u našim srcima.

Četvrtak, 21. ruj­na u 12.30 h

“Transhuman agen­da”

Edukativno pre­da­va­nje Korada Korlevića

Nekoliko je ključ­nih teh­no­lo­gi­ja koje će obi­lje­ži­ti 21. sto­lje­će, no jesmo li mi kao poje­din­ci i zajed­ni­ca sprem­ni za nove pot­hva­te i isko­ra­ke u naj­i­za­zov­ni­jem vre­me­nu u pos­ljed­njih 150.000 godi­na? Imamo li pra­vo samo čeka­ti da se buduć­nost dogodi?

Petak, 22. ruj­na u 17 h

“Petkom u pet: Mir, mir, mir, nit­ko nije kriv…”

Edukativno – kre­ativ­na radi­oni­ca za dje­cu pred­škol­ske dobi

Žudite  li stal­no ima­ti još više i više? Želite li uvi­jek ima­ti jed­nu igrač­ku više, tobo­gan u par­ku samo za sebe, sve ono što ima i tvoj pri­ja­telj? Pohlepa je posva­đa­la i Ivicu i Bruna, dvi­je vje­ve­ri­ce koje su obje baci­le oko na pos­ljed­nji češer u šumi.

Zbog ogra­ni­če­nog bro­ja polaz­ni­ka, svoj je dola­zak potreb­no naj­a­vi­ti na broj tele­fo­na 434 – 196. Sva doga­đa­nja odr­žat će se na 1. katu Odjela za dje­cu i mla­de Gradske knjiž­ni­ce Poreč (Trg Marafor 4).

Također, u okvi­ru obi­lje­ža­va­nja 5.TIK‑a, u raz­dob­lju od 18. do 22. ruj­na 2023. godi­ne, pri­dru­žu­je­mo se svim istar­skim knjiž­ni­ca­ma u akci­ji „Članarina na po“. Akcija se odno­si na sve one koji se žele učla­ni­ti u knjiž­ni­cu kao redov­ni godiš­nji čla­no­vi te na one koji žele obno­vi­ti svo­je redov­no godiš­nje člans­tvo u knjiž­ni­ci u pola cije­ne! Ova pro­mo­tiv­na aktiv­nost ne uklju­ču­je obnovu/upis onih koris­ni­ka koji pri upi­su već ostva­ru­ju popust na godiš­nju članarinu.