5. Tjedan istarskih knjižnica u Gradskoj knjižnici Buje

B. V.

19.09.2023.

5. Tjedan istar­skih knjiž­ni­ca odr­ža­va se od 18. do 22. ruj­na u knjiž­ni­ca­ma Istarske župa­ni­je. Ovogodišnja tema TIK‑a je “Mir”, a slo­gan gla­si “Knjigom do mira”.

Manifestaciji se pri­dru­ži­la i Gradska knjiž­ni­ca Buje koja je s pro­gra­mom kre­nu­la u pone­dje­ljak 18. ruj­na kada je Goran Božičević odr­žao pre­da­va­nje na temu “Zašto nas nisu uči­li gra­di­ti mir?” u vijeć­ni­ci POU‑a Buje. Razgovaralo se o miru i mirov­nom radu, kako ga zamiš­lja­mo, koli­ko nam je bli­zak te koli­ko zna­mo o pre­ven­ci­ji nasi­lja i nena­sil­nom rje­ša­va­nju suko­ba. Pitanje je, zašto ne zna­mo? Bojimo li se buduć­nos­ti i rata? Što može­mo uči­ni­ti sada?

Slijedeći pro­gram na ras­po­re­du je u čet­vr­tak, 21. ruj­na u 19 sati kada će biti odr­ža­no pred­stav­lja­nje knji­ga Milanke Marić pod nazi­vom “Prekinuta pri­ča”, tako­đer u vijeć­ni­ci POU‑a Buje.

Tijekom Tjedna Istarskih Knjižnica Gradska knjiž­ni­ca Buje nudi 50% popus­ta na upis u knjiž­ni­cu te bes­pla­tan upis za prvašiće.