5. Tjedan istarskih knjižnica u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula

B. V.

18.09.2023.

Tjedan istar­skih knjiž­ni­ca pro­gram je Društva bibli­ote­ka­ra Istre kojim želi pove­za­ti sve vrste knjiž­ni­ca na podru­čju Istarske župa­ni­je kroz aktiv­nos­ti obje­di­nje­ne oda­bra­nom sre­diš­njom temom.

Projekt je pokre­nut s ciljem zago­va­ra­nja i isti­ca­nja važ­nos­ti knjiž­ni­ca u zajed­ni­ci, pro­mo­vi­ra­nja knjiž­nič­nih uslu­ga, pru­ža­nja dodat­nih sadr­ža­ja u knjiž­ni­ca­ma za gra­đa­ne i koris­ni­ke te poti­ca­nje surad­nje i osna­ži­va­nja knjiž­ni­čar­ske zajed­ni­ce. Intencija Društva jest razvi­ja­ti i pro­fi­li­ra­ti pro­jekt te redo­vi­to ga pro­vo­di­ti na godiš­njoj razi­ni u istar­skim knjižnicama.

Peti Tjedan istar­skih knjiž­ni­ca odr­žat će se od 18. do 22. ruj­na, a sre­diš­nja ovo­go­diš­nja tema je “Knjigom do mira”.

I u ovom Tjednu istar­skih knjiž­ni­ca u svim grad­skim knjiž­ni­ca­ma i Sveučilišnoj knjiž­ni­ci u Puli orga­ni­zi­ra­na je akci­ja Članarina na po.

Glavni pokro­vi­telj Tjedna istar­skih knjiž­ni­ca je Ministarstvo kul­tu­re i medi­ja Republike Hrvatske, a reali­za­ci­ju pro­jek­ta omo­gu­ći­li su i Grad Pula-Pola, Grad Vodnjan-Dignano te Arheološki muzej Istre.

Program u Gradskoj knjiž­ni­ci i čita­oni­ci Pula

    Središnja knjižnica

  1. 9. / 18 sati: Spajanje srca – radi­oni­ca jača­nja veze rodi­telj-dije­te kroz komu­ni­ka­ci­ju za rodi­te­lje pred­škol­ske i škol­ske dje­ce; vodi­te­lji­ca: psi­ho­lo­gi­nja Lucija Prepušt
  2. 9. / 13 sati: Razgovaramo o knji­zi Suze boga Marsa – goš­ća auto­ri­ca Snježana Babić Višnjić
  3. 9. / 18 sati: Predstavljanje roma­na “Kamikaze” – gost autor Roman Pavić; mode­ra­to­ri­ca Nevena Trgovčić

    Dječja knjižnica

  1. 9. / 9 sati: Kako je Bjesomir pos­tao Mir – edu­ka­tiv­na radi­oni­ca za učenike
  2. 9. / 17 sati: Kreativni mir – edu­ka­tiv­na radi­oni­ca o kon­tro­li emo­ci­ja za dje­cu od 5 do 10 godina

    Knjižnica Veruda

  1. 9. / 10 sati: Razgovaramo o knji­zi Suze boga Marsa – goš­ća auto­ri­ca Snježana Babić Višnjić

    Knjižnica Vodnjan

18., 20. i 22. 9. / 18 sati: Buda za laku noć – čita­mo mudre pri­če za pro­s­vjet­lji­va­nje dje­ce i mla­dih o miru i pošto­va­nju, s pouč­nim porukama

  1. 9. / 11 sati: Pravo na mir i obra­zo­va­nje – radi­oni­ca za uče­ni­ke osnov­ne škole
  2. 9. / 19 sati: Ja sam OK, ti si OK – radi­oni­ca za odras­le, vodi­te­lji­ca Svjetlana Prkić, prof.

    Knjižnica Žminj

  1. 9. / 9 sati: Tisuću ždra­lo­va. Čitamo “Sadako hoće živje­ti” – radi­oni­ca za uče­ni­ke osnov­ne škole