Istrakon i Festival fantastične književnosti u Pazinu

B. V.

01.09.2023.

21. Festival fan­tas­tič­ne knji­žev­nos­ti i 23. Istrakon odr­ža­ti će se od 1. do 3. ruj­na u pros­to­ri­ja­ma pazin­skog Spomen doma.

„U gos­te nam dola­ze Andrej Ivanuša i Bojan Eklenski koji će govo­ri­ti o slo­ven­skom SF&F. Kako su ove godi­ne Festival fan­tas­tič­ne knji­žev­nos­ti i Istrakon udru­ži­li sna­ge oče­ku­je Vas bogat knji­žev­ni pro­gram, Aleksandar Tešić pred­sta­vi­ti će svo­ju sla­ven­sku tri­lo­gi­ju “Kosignas” koja je do sada pro­da­na u 60.000 pri­mje­ra­ka, Adnadin Jašarević, Goran Skrobonja, Mirko Grdinić i Tatjana Milivojčević pred­sta­vi­ti će među­na­rod­ni knji­žev­ni pro­jekt nagra­de za naj­bo­lje ruko­pi­se fan­tas­tič­ne pro­ze na regi­onal­nom kon­kur­su REFESTICONa, Tihomir Jovanović Tika će pred­sta­vi­ti novu zbir­ku “Regia Fantastika”, a narav­no biti će pred­stav­lje­na i zbir­ka Festivala fan­tas­tič­ne književnosti/Istrakona “Priče o konven­ci­ja­ma”“, navo­de organizatori.

Od zabav­nih sadr­ža­ja izdva­ja­ju “Igru kolek­tiv­nog stva­ra­nja (CCG – Crowd Creation Game)” koju će vodi­ti pisac i glaz­be­nik Vanja Spirin, zanim­lji­va i ino­va­tiv­na radi­oni­ca pisa­nja i izvo­đe­nja sce­na­ri­ja koja se u slu­ča­ju više pri­jav­lje­nih timo­va pre­tva­ra iz radi­oni­ce u kom­pe­ti­tiv­nu igru.

Organizatori su Pučko otvo­re­no uči­li­šte Pazin i udru­ga Albus.

Program