Izložba Snežane Vujović Nikolić „Čuvari i ljubavne slike“ u porečkoj Maloj galeriji

B. V.

15.09.2023.

Samostalna izlož­ba sli­ka Snežane Vujović Nikolić nazi­va „Čuvari i lju­bav­ne sli­ke“ bit će otvo­re­na u čet­vr­tak, 21. ruj­na u 20 sati, u poreč­koj Maloj galeriji.

„Riječ je o umjet­nič­kom svi­je­tu u kojem se nedo­ku­či­va “ide­ja” kroz sva­ko poje­di­no dje­lo pri­ka­zu­je kao odre­đe­na kon­cep­ci­ja subjek­tiv­nog doživ­lja­ja. Forme nas­ta­le pod snaž­nim utje­ca­jem boje i tek­s­tu­re mate­ri­ja­la obli­ko­va­ne su i pom­no toni­ra­ne, što im daje nešto mno­go više od for­me, a to je izra­žaj­nost for­me sim­bo­lič­nog karak­te­ra. U širem kon­tek­s­tu, ti su obli­ci kon­cep­tu­al­ni i osmiš­lje­ni u umjet­nič­kom dje­lu, odak­le dola­zi nji­ho­va izražajnost.

„Umjetničke sli­ke Snežane Vujović Nikolić obli­ku­ju pros­tor pre­ma sus­ta­vu urav­no­te­že­nih obli­ka, dina­mič­nih veza, odre­đe­ne nape­tos­ti i raz­rje­še­nja među nji­ma, dok ga je u kon­tek­s­tu nje­go­ve vir­tu­al­ne struk­tu­re mogu­će sagle­da­ti kao sim­bol osje­ća­ja život, koji autor želi podi­je­li­ti s gledateljem.

„Čitav opus Snežane Vujović Nikolić tako popri­ma izgled živo­ta“, piše dr. Marta Vukotić Lazar.

Snežana Vujović Nikolić je samos­tal­na umjet­ni­ca iz Beograda, gdje živi i radi. Studirala je osnov­ne i pos­t­di­plom­ske stu­di­je na Fakultetu likov­nih umjet­nos­ti u Beogradu. Član je ULUS‑a. Izlaže od 1985. godi­ne, samos­tal­no i na više skup­nih izlož­bi u Srbiji i inostranstvu.