Javno savjetovanje ”Baština antifašizma u suvremenim muzejskim i istraživačkim praksama” u PPMI‑u

B. V.

20.09.2023.

Javno savje­to­va­nje ”Baština anti­fa­šiz­ma u suvre­me­nim muzej­skim i istra­ži­vač­kim prak­sa­ma” bit će odr­ža­no u petak, 22. ruj­na od 10 do 13 sati u Povijesnom i pomor­skom muze­ju Istre.

Savjetovanje orga­ni­zi­ra­ju Istarsko povi­jes­no druš­tvo, Documenta – Centar za suoča­va­nje s proš­loš­ću iz Zagreba, Savez anti­fa­šis­tič­kih bora­ca Primorsko-goran­ske župa­ni­je, UABA Pula i Apoteka – Prostor za suvre­me­nu umjet­nost iz Vodnjana uz podr­šku Istarske župa­ni­je. Do sada su pro­ve­de­na tri savje­to­va­nja u Pazinu, Opatiji i Rijeci, a pred­sto­je­će savje­to­va­nje u Puli zad­nje je u ovom cik­lu­su. Na nje­mu će se pred­sta­vi­ti dosad usvo­je­ni zaključ­ci, uoče­ni iza­zo­vi, ali i pri­li­ke za budućnost.

Namjera savje­to­va­nja je dopri­ni­je­ti razvi­ja­nju zajed­nič­kog pla­na zago­va­ra­nja za uklju­či­va­nje tema anti­fa­šiz­ma i miro­tvor­stva u obra­zov­ne pro­gra­me te za nji­ho­vu bolju zas­tup­lje­nost u suvre­me­no­umjet­nič­kim prak­sa­ma i pos­ta­vi­ma muze­ja. Savjetovanje se orga­ni­zi­ra u sklo­pu pro­jek­ta „Novi pris­tu­pi bašti­ni: anti­fa­ši­zam i mir u obra­zo­va­nju i suvre­me­no­umjet­nič­kim prak­sa­ma“ koji zajed­no pro­vo­de Apoteka – Prostor za suvre­me­nu umjet­nost iz Vodnjana, Documenta – Centar za suoča­va­nje s proš­loš­ću iz Zagreba te Savez anti­fa­šis­tič­kih bora­ca Primorskogoranske župa­ni­je iz Rijeke. Projekt podr­ža­va Fond za aktiv­no gra­đans­tvo, a nje­gov je cilj kva­li­tet­ni­je i sadr­žaj­ni­je infor­mi­ra­nje mla­dih o anti­fa­šis­tič­kom otpo­ru, nje­go­voj bašti­ni i mirov­nim ini­ci­ja­ti­va­ma deve­de­se­tih te una­p­rje­đe­nje obra­zo­va­nja za mlade.

Program savje­to­va­nja – Pula (22.09.2023.)