Kantautori u kaštelima – Livio Morosin

B. V.

15.09.2023.

“Kantautori u kašte­li­ma / Castelli inCantati” pro­gram je koji u istar­skim kašte­li­ma ugoš­ću­je kan­ta­uto­re čije se stva­ra­laš­tvo teme­lji na kul­tur­noj bašti­ni Istre. Nastao je pre­ma ide­ji kan­ta­uto­ri­ce Elis Lovrić kao nado­grad­nja pro­jek­ta Istarske župa­ni­je o valo­ri­za­ci­ji i afir­ma­ci­ji istar­skih kašte­la sa željom da širu jav­nost upoz­na s povi­jes­nom ostav­šti­nom veza­nom uz sred­njo­vje­kov­ne utvrde.

U dru­gom izda­nju ovog pro­gra­ma nas­tu­pit će jedins­tve­ni istar­ski kan­ta­utor Livio Morosin čije će sklad­be publi­ku poves­ti na emo­tiv­no puto­va­nje od “mora dim­bo­kog” do “neba viso­kog”. Prva od utvr­da u kojoj će nas­tu­pi­ti u petak, 15. ruj­na 2023. u 19 sati, je kaštel Petrapilosa kraj Buzeta. Potom će usli­je­di­ti kon­cert na bas­ti­onu pul­skog kašte­la gdje će nas­tu­pi­ti u pone­dje­ljak 18. ruj­na u 19 sati, a pos­ljed­nji ovo­go­diš­nji kon­cert u sklo­pu pro­gra­ma “Kantautori u kašte­li­ma / Castelli inCantati” odr­žat će u petak 22. ruj­na pokraj kašte­la Rota u Momjanu s počet­kom u 17 sati.

Ulaz je slo­bo­dan, a pokro­vi­telj je Upravni odjel za kul­tu­ru i zavi­čaj­nost Istarske župa­ni­je. Organizator je Akcent stu­dio, a suor­ga­ni­za­to­ri su Pučko otvo­re­no u uči­li­šte “Augustin Vivoda” Buzet, Povijesni i pomor­ski muzej Istre i Pučko otvo­re­no uči­li­šte Buje.