Najavljen program 9. Visualia Festivala

19.09.2023.

Program ovo­go­diš­njeg, 9. Visualia Festivala naj­a­vi­li su direk­tor fes­ti­va­la Marko Bolković, pro­čel­ni­ca Upravnog odje­la za kul­tu­ru Grada Pule Emina Popović Sterpin i direk­to­ri­ca Turističke zajed­ni­ce Grada Pule Sanja Cinkopan Korotaj na kon­fe­ren­ci­ji za medi­je odr­ža­noj u uto­rak 19. rujna.

Čaroban i zaba­van svi­jet svje­tlos­ne umjet­nos­ti ponov­no se vra­ća na uli­ce gra­da Pule od 21. do 23. ruj­na. Ovogodišnja edi­ci­ja obu­hva­ća više od dva­na­est loka­ci­ja u pre­kras­noj sta­ro­grad­skoj jez­gri Pule gdje će posje­ti­te­lji ima­ti pri­li­ku doži­vje­ti dva­de­se­tak impre­siv­nih svje­tlos­nih ins­ta­la­ci­ja, per­for­man­sa i projekcija.

Pročelnica Upravnog odje­la za kul­tu­ru Emina Popović Sterpin u ime Grada Pule zahva­li­la je cije­lom timu koji vri­jed­no radi na orga­ni­za­ci­ji Visualia Festivala.

„Zahvaljujem svim čla­no­vi­ma orga­ni­za­cij­skog tima što se tru­de da ostva­ri­mo i ino­zem­ne kon­tak­te koji nam omo­gu­ća­va­ju pro­mo­ci­ju gra­da i fes­ti­va­la što će zasi­gur­no pos­pje­ši­ti razvoj fes­ti­va­la u buduć­nos­ti. Želim svi­ma puno uspje­ha u dalj­njem radu i pre­kra­san vikend u našem gra­du“, izja­vi­la je Popović Sterpin.

Sanja Cinkopan Korotaj nagla­si­la je da ova mani­fes­ta­ci­ja nije bila u punom sja­ju tije­kom godi­ne pod koro­nom, no veli­kim tru­dom i radom tima Udruge Sonitus uspje­la se odr­ža­ti te razvi­ja­ti se dalje, naj­vi­še zahva­lju­ju­ći lokal­nim kre­ativ­nim snagama.

„Zahvalila bi se Marku Bolkoviću koji je svo­jim zala­ga­njem uvr­stio Pulu na mapu svjet­skih fes­ti­va­la svje­tlos­ti te na taj način dodat­no pro­mo­vi­ra naš grad i sam fes­ti­val. Također je važ­no spo­me­nu­ti i zahva­li­ti se cije­lom kre­ativ­nom timu Udruge Sonitus koji od počet­ka ide­je nas­tav­lja­ju razvi­ja­ti ovaj fes­ti­val. Zahvaljujem se i part­ne­ri­ma fes­ti­va­la koji podr­ža­va­ju te poma­žu orga­ni­za­ci­ju ovog fes­ti­va­la. Ovaj fes­ti­val defi­ni­tiv­no pro­du­ža­va našu turis­tič­ku sezo­nu i daje jedan pre­di­van pro­gram. Posjetitelji mogu uži­va­ti tri dana u našem gra­du jer pored Visualia Festivala ima­mo i Pula Marathon te je to dois­ta izu­zet­no pri­mam­ljiv motiv za dola­zak u Pulu taj cije­li vikend”, rek­la je Cinkopan Korotaj.

Svečano otvo­re­nje fes­ti­va­la već se tra­di­ci­onal­no doga­đa na Portarati u čet­vr­tak, 21. ruj­na, u 20 sati. Nakon služ­be­nog otva­ra­nja, tra­di­ci­onal­nu sve­ča­nu povor­ku pre­dvo­dit će svje­tlos­ni per­for­mans špa­njol­skog umjet­nič­kog kolek­ti­va Cia Majareta pod nazi­vom “Guardian of the Abyss”.

Već tra­di­ci­onal­no, klin­ci i klin­ce­ze imat će poseb­nu zaba­vu u fes­ti­val­skoj “chill” zoni – Titovom par­ku. Zemlja zaba­ve će tije­kom sva tri fes­ti­val­ska dana osi­gu­ra­ti zaba­vu, ples i edu­ka­ci­ju za djecu.

Izvor