OTVORENA IZLOŽBA „MREŽA MOTOVUNSKIH SUSRETA“ u MMSU‑u RIJEKA

18.09.2023.

Izložba „Mreža moto­vun­skih susre­ta“ otvo­re­na je u uto­rak, 12. ruj­na, u Muzeju moder­ne i suvre­me­ne umjet­nos­ti u Rijeci. Radi se o pro­jek­tu među­mu­zej­ske surad­nje MMSU‑a, Muzeja gra­da Pazina i Muzeja suvre­me­ne umjet­nos­ti Zagreb.

Otvorenju izlož­be pri­sus­tvo­va­li su riječ­ki gra­do­na­čel­nik Marko Filipović, auto­ri­ca kon­cep­ci­je i rav­na­te­lji­ca MMSU‑a Branka Benčić, rav­na­te­lji­ca Muzeja gra­da Pazina Maja Zidarić Pilat, doku­men­ta­ris­ti­ca MSU‑a Zagreb Jasna Jakšić i gra­do­na­čel­ni­ca Grada Pazina Suzana Jašić.

Motovunski likov­ni susre­ti u svo­jem naj­vi­tal­ni­jem raz­dob­lju, oko sre­di­ne sedam­de­se­tih godi­na, pove­zu­ju se s poja­va­ma novih medi­ja videa i foto­gra­fi­je; reali­zi­ra­ju se pionir­ski site-spe­ci­fic pro­jek­ti i inter­ven­ci­je u jav­nom pros­to­ru i nepo­sred­nom oko­li­šu u dija­lo­gu s kra­jo­li­kom, razot­kri­va­ju se ide­je land-arta, afir­mi­ra­ju­ći pri­sut­nost Nove umjet­nič­ke prak­se, a s dola­skom osam­de­se­tih pre­poz­na­je se utje­caj tran­sa­van­gar­de i Nove sli­ke. U tom smis­lu, Motovunski susre­ti zna­čaj­no su dopri­ni­je­li hrvat­skoj suvre­me­noj umjet­nos­ti i među­na­rod­noj umjet­nič­koj sceni.

Povezujući lokal­ne umjet­ni­ke s mla­dim i reno­mi­ra­nim, hrvat­skim i među­na­rod­nim umjet­ni­ci­ma, u Motovunskim susre­ti­ma tije­kom godi­na sudje­lo­va­li su: Marina Abramović, Claudio Ambrosini, Bojan Bem, Zvjezdana Fio, Tomislav Gotovac, Sanja Iveković, Nina Ivančić, Jagoda Kaloper, Ivan Kožarić, Živa Kraus, Jusuf Hadžifejzović, Julija Lozzi, Dalibor Martinis, Zdravko Milić, Dora Maurer, François Morellet, Michele Sambin, Duba Sambolec, Mauro Stipanov, Mladen Stilinović, Ulay, Goran Trbuljak, Luigi Viola i drugi.

Na izlož­bi je izlo­že­na gra­đa pre­te­ži­to iz fun­du­sa Galerijske zbir­ke Muzeja gra­da Pazina, kao zbir­ke-sli­jed­ni­ce Likovne gale­ri­je u Motovunu, a koja je dje­lo­va­la kao podruž­ni­ca Etnografskog muze­ja Istre u vri­je­me pro­ved­be Motovunskih likov­nih susre­ta. Uz nave­de­nu, izlo­že­na je i gra­đa iz fun­du­sa MMSU, pri­vat­nih zbir­ki umjet­ni­ka (video) te iz doku­men­ta­cij­skih fon­do­va MSU iz Zagreba i ponov­no Muzeja gra­da Pazina.

U tije­ku je pri­pre­ma i kata­lo­ga izlož­be koji će sadr­ža­va­ti rele­vant­ne tek­s­to­ve o gra­đi Motovunskih susre­ta i fun­du­su Muzeja gra­da Pazina i MMSU te doku­men­tar­nim fon­do­vi­ma MSU kao i inter­v­jui sa sudi­oni­ci­ma, orga­ni­za­to­ri­ma i sl.

Autorska kon­cep­ci­ja: kus­to­si­ca Branka Benčić (MMSU), surad­ni­ca Iva Kelentrić (MMSU); u surad­nji s Majom Zidarić Pilat (MGP) i Jasnom Jakšić (MSU).

Izložbu u riječ­kom MMSU osta­je otvo­re­na do 25. lis­to­pa­da 2023. godi­ne, a u stu­de­nom će izlož­ba istog nazi­va, a pone­što izmi­je­nje­nog kon­cep­ta, biti otvo­re­na i kod kuće, u Muzeju gra­da Pazina.

Izložba je finan­ci­ra­na sred­stvi­ma Grada Rijeke, Ministarstva kul­tu­re i medi­ja RH, Istarske župa­ni­je, Primorsko-goran­ske župa­ni­je, Grada Pazina i Grada Zagreba.

Priredio B. V.

Fotografije Ivan SMOLJAN, MPG