Otvorenje izložbe „Personal Best“ Alme Gačanin u vodnjanskoj Apoteci

B. V.

21.09.2023.

Otvorenje izlož­be „Personal Best“ umjet­ni­ce Alme Gačanin bit će odr­ža­no u subo­tu, 23. ruj­na u 19 sati u vod­njan­skoj Apoteci – pros­to­ru za suvre­me­nu umjetnost.

„Radovi Alme Gačanin mogu se čita­ti kao svo­je­vr­stan dnev­nik, i to pri­je sve­ga dnev­nik rada. Kako sama u svo­joj biogra­fi­ji redo­vi­to isti­če, Alma živi i radi kao umjet­ni­ca, bez obzi­ra na posao koji u datom tre­nut­ku obav­lja. Je li to zaobi­laz­ni način da se kaže da se od umjet­nos­ti ne živi, da se za život obič­no radi neki dru­gi posao? Eufemizam? Nastali u rela­tiv­no dugom luku, od 2018. do jučer, rado­vi tako reflek­ti­ra­ju raz­ne nje­zi­ne pro­izvod­ne pozi­ci­je: od sta­no­va­nja u rodi­telj­skom domu, gdje mi je bio omo­gu­ćen vrhun­ski self care, život bubre­ga u loju, pre­ko osa­mos­ta­lji­va­nja, mora­la sam sve to da pok­va­rim i otis­nem se u svi­jet avan­tu­ra tj. pre­ka­ri­ja­ta (Ovo bi moja mama rek­la!), i pri­hva­ća­nja raz­nih pri­vre­me­nih pos­lo­va, poput ono­ga stju­ar­de­se, sve do rezi­den­ci­jal­nog borav­ka u jed­nom od cen­ta­ra svi­je­ta umjet­nos­ti, New Yorku. Iako dnev­nič­ki, rado­vi ipak nisu inti­mis­tič­kog karak­te­ra, oni su više na tra­gu ono­ga što Annie Ernaux nazi­va auto-socio-fik­ci­jom: pri­ča o sebi kroz nuž­nu druš­tve­nu opti­ku. Stoga oni zrca­le kon­tek­s­te u koji­ma nas­ta­ju, više nego samu auto­ri­cu. Ona je, uos­ta­lom, iona­ko neprepoznatljiva.

„Izložba pred­stav­lja rado­ve nas­ta­le pos­ljed­njih pet godi­na, u rela­tiv­no dugom peri­odu, ali krat­ke pro­duk­ci­je, brzo­po­tez­no, kao što je uobi­ča­je­no za dnev­nič­ke bilje­ške. Na naj­no­vi­ji­ma, onim nas­ta­li­ma na nju­jor­škoj rezi­den­ci­ji, pri­mje­ću­je­mo: impe­ri­ja­li­zam, voj­no-indus­trij­ski kom­pleks, sim­bo­le MAGA-patri­otiz­ma. Ni sama teh­ni­ka u nje­zi­nim rado­vi­ma nije neduž­na. Akvarel, zna­mo iz femi­nis­tič­ke inter­ven­ci­je u povi­jes­ti umjet­nos­ti, obi­lje­žen je kao ‘žen­ska teh­ni­ka’, brza, kojoj ne tre­ba­ju veli­ki for­ma­ti i ate­ljer­ski uvje­ti, koja može nas­ta­ja­ti u malim pros­to­ri­ma, naj­češ­će u kuć­noj vari­jan­ti i para­lel­no uz obav­lja­nje soci­jal­no repro­duk­tiv­no­ga rada, kao umjet­ni­ca­ma nekad jedi­na dos­tup­na teh­ni­ka“, piše Vesna Vuković.

Alma Gačanin (Sarajevo, 1988.) živi i radi kao umjet­ni­ca, bez obzi­ra na posao koji obav­lja u datom tre­nut­ku. Master u edu­ka­ci­ji likov­nih umjet­nos­ti stek­la je na Akademiji likov­nih umjet­nos­ti u Sarajevu na Nastavničkom odsje­ku. Bavi se crte­žom, foto­gra­fi­jom, vide­om i per­for­man­som. Dobitnica je nagra­de za najbolju/eg umjetnicu/ka u BiH, ZVONO 2022. Predstavljala je BiH na Bijenalu mla­dih Europe i Mediterana u Milanu 2015. Njezin se rad teme­lji na istra­ži­va­nju spe­ci­fič­nos­ti rada i pre­kar­nos­ti poje­di­nih zani­ma­nja, a poseb­no je zani­ma pozi­ci­ja žene u kapi­ta­liz­mu i rod­na podje­la rada. Feministkinja je u pri­vat­nom živo­tu i u ulo­ga­ma koje igra kao umjet­ni­ca-rad­ni­ca. Piše poezi­ju i objav­lju­je u časo­pi­si­ma, zbor­ni­ci­ma i na inter­net por­ta­li­ma u BiH i regiji.

Alma Gačanin u Apoteci izla­že u sklo­pu pro­gram­ske jedi­ni­ce Otvoreni ter­min 2023, otvo­re­nog jav­nog pozi­va za izla­ga­nje, kojeg Apoteka pro­vo­di u želji za stva­ra­njem novih moguć­nos­ti za izla­ga­nje, reali­za­ci­jom pro­gra­ma, otvo­re­nog za raz­li­či­te umjet­nič­ke medi­je, pozi­ci­je i prak­se. Otvoreni ter­min usmje­ren je svim zain­te­re­si­ra­nim umjet­ni­ci­ma i kus­to­si­ma, povjes­ni­ča­ri­ma umjet­nos­ti, poseb­no mla­đoj gene­ra­ci­ji i lokal­nim umjet­ni­ci­ma, te stu­den­ti­ma likov­nih aka­de­mi­ja, kako bi u okvi­ru pro­gra­ma Apoteke mogli upoz­na­ti, pra­ti­ti i jav­no pred­sta­vi­ti nji­hov rad. Ovom ges­tom Apoteka želi pos­ta­ti otvo­re­ni pros­tor i pru­ži­ti podr­šku mla­dim umjet­ni­ci­ma za izla­ga­nje te pro­duk­ci­ju rada i izlož­be. Na taj se način umjet­ni­ci­ma, umjet­nič­kim pro­jek­ti­ma i osta­lim sudi­oni­ci­ma omo­gu­ća­va i osi­gu­ra­va u nedos­tat­ku finan­cij­skih i pros­tor­nih uvje­ta adek­vat­na finan­cij­ska i teh­nič­ka podrška.

Izložba se reali­zi­ra u surad­nji s BLOK-om i Ninom Bačun. Apoteku podr­ža­va­ju: Ministarstvo kul­tu­re i medi­ja RH, Grad Vodnjan, Istarska župa­ni­ja, TZ Vodnjan, Medea vina.