Početak kazališne sezone s duodramom Jona Fossea

Premijera predstave „Majka i dijete“ u režiji Matije Ferlina u Istarskom narodnom kazalištu

B. V.

20.09.2023.

• Premijera pred­sta­ve „Majka i dije­te“ Jona Fossea u reži­ji Matije Ferlina bit će odr­ža­na u petak, 29. ruj­na u 20 sati u Istarskom narod­nom kaza­li­štu Gradskom kaza­li­štu Pula. Raspored repri­za je kako sli­je­di: subo­ta 30. ruj­na, pone­dje­ljak 2. i uto­rak, 3. lis­to­pa­da u 20 sati. U ovoj pro­duk­ci­ji INK‑a koja otva­ra kaza­liš­nu sezo­nu igra­ju: Igraju Jadranka Đokić i Ugo Korani.

„Majka i dije­te jedan je od rani­jih dram­skih tek­s­to­va iznim­nog nor­ve­škog auto­ra Jona Fossea, čiji jed­nos­ta­van ali isto­vre­me­no monu­men­ta­lan nas­lov s nevje­ro­jat­nom adek­vat­noš­ću i pre­ciz­noš­ću defi­ni­ra snaž­nu duodra­mu o poku­ša­ju komu­ni­ka­ci­je u jed­nom od naj­kom­plek­s­ni­jih odno­sa koji dvo­je lju­di može ima­ti – onom maj­ke i nje­zi­na potomka.

„U Fosseovoj dra­mi maj­ka i sin susre­ću se nakon mno­go godi­na odsus­tva iz među­sob­nih živo­ta, ali s jas­nom naz­na­kom da ni ono malo vre­me­na koje su pro­ve­li zajed­no nije zado­vo­lji­lo potre­be ni jed­ne ni dru­ge stra­ne. Ta odsut­nost gene­ri­ra ključ­no pita­nje o samoj esen­ci­ji odno­sa maj­ke i dje­te­ta te emo­tiv­nim i psi­ho­lo­škim pos­lje­di­ca­ma koje taj odnos može proizvesti.

„Pisan pre­poz­nat­lji­vim auto­ro­vim sti­lom, koji karak­te­ri­zi­ra ver­bal­ni mini­ma­li­zam, dos­ljed­nost u rit­mu i struk­tu­ri te nedos­ta­tak inter­punk­ci­je i odre­đe­na sin­tak­tič­ka nedo­vr­še­nost, tekst „Majka i dije­te“, kroz svo­je tiši­ne i okli­je­va­nja sugo­vor­ni­ka da izgo­vo­re bez zadr­ške ono što zapra­vo i mis­le, otva­ra tran­sge­ne­ra­cij­sku tra­umu o nes­po­ji­vos­ti slo­bo­de i obi­telj­ske bri­ge, o pra­vu na izbor i pra­vu na lju­bav u kojoj je teško oda­bra­ti stra­ne ili osu­di­ti osob­ne odluke.

„U svo­joj prvoj reži­ji kao umjet­nič­ki vodi­telj INK Pula, Matija Ferlin je za svo­je surad­ni­ke oda­brao Jadranku Đokić i Uga Koranija te s nji­ma otva­ra scen­ski sna­žan i psi­ho­lo­ški pro­vo­ka­ti­van i kom­plek­san pros­tor o naj­ru­di­men­tar­ni­jim gra­ni­ca­ma inti­me i lju­ba­vi“, navo­di se u opi­su predstave.