Pulski fokus: Održan 2. dio 25. Škole medijske kulture “Dr. Ante Peterlić”

Filmsko učenje i usavršavanje

Tekst Daniela KNAPIĆ • Fotografije iz arhiva 25. ŠMK

04.09.2023.

• Proteklog tjed­na je po prvi put i u Puli odr­ža­ni jedan dio Škole medij­ske kul­tu­re “Dr. Ante Peterlić” i to zahva­lju­ju­ći surad­nji s Zajednicom teh­nič­ke kul­tu­re Pula i Pulskom film­skom tvor­ni­com, u čijim se pros­to­ri­ma doga­đao veći dio radi­onič­kih pro­gra­ma pul­skog seg­men­ta ovo­go­diš­nje Škole. Inače, Škola je s radom  zapo­če­la još 1999.te u Šibeniku i od tada funk­ci­oni­ra kao vri­jed­na plat­for­ma za edu­ka­ci­ju nas­tav­ni­ka, ali i stu­de­na­ta, uče­ni­ka i svih zain­te­re­si­ra­nih građana.

Ova, 25. po redu, Škola medij­ske kul­tu­re pri­je Pule svoj je prvi dio odra­di­la u Varaždinu od 17. do 25. kolo­vo­za 2023. Od 28. kolo­vo­za do 1. ruj­na pre­se­li­la se u Pulu, čime su nje­ni boga­ti pro­gra­mi i iskus­tva pos­ta­li dos­tup­ni novim sre­di­na­ma i novim polaz­ni­ci­ma koji dosad nisu ima­li pri­li­ke pri­dru­ži­ti se pro­gra­mi­ma koji su se orga­ni­zi­ra­li mahom na sje­ve­ru Hrvatske.

Preko 50 pri­jav­lje­nih pul­skih polaz­ni­ka – uči­te­lja, pro­fe­so­ra, nas­tav­ni­ka, kinok­lu­ba­ša i film­skih entu­zi­jas­ta dobi­lo je tako pri­li­ku usa­vr­ša­va­ti se u svi­je­tu fil­ma i medi­ja kroz četi­ri ponu­đe­na pro­gra­ma; kame­ra i sni­ma­nje, doku­men­tar­ni i eks­pe­ri­men­tal­ni film, ani­mi­ra­ni film i semi­nar­ski program.

Program pul­skog dije­la Škole zavr­šen je u pros­to­ru Zajednice teh­nič­ke kul­tu­re Pula pre­zen­ta­ci­jom rado­va polaz­ni­ka, odnos­no mul­ti­me­dij­skih ostva­re­nja nas­ta­lih uz struč­no vod­stvo men­to­ra: Jasminke Bijelić Ljubić, Dinke Radonić, dr.sc. Ivana Rajkovića, Marinka Marinkića, te vodi­te­lji­ca semi­nar­skog pro­gra­ma dr. sc. Ane Đordić i izv. prof. art. Jelene Modrić, aka­dem­ske  montažerke.

Uvodnu je riječ ima­la koor­di­na­to­ri­ca pro­gra­ma Marta Bregeš, a Predsjednica Savjeta Škole prof. Jelena Modrić, uz zahva­le polaz­ni­ci­ma rek­la im je: “Mislim da ste se svi sjaj­no zabav­lja­li, uči­li i stva­ra­li, te me jako zani­ma­ju rado­vi koje ćete nam pred­sta­vi­ti, ali i što ste nauči­li na pre­da­va­nji­ma. Nadam se da se pono­vo vidi­mo, jer tko god kre­ne u Školu medij­ske kul­tu­re, uglav­nom se vra­ća i to ne samo jednom!”

Svečanom zavr­š­nom pro­gra­mu Škole nazo­čio je i Gradonačelnik Pule Filip Zoričić, koji je uz osta­lo kazao: “Čim sam ušao ovdje, pri­mi­je­tio sam dobru atmo­sfe­ru, vidim puno mla­dih lju­di ovdje. Pozdravljam vas i čes­ti­tam na uspješ­nom radu. Sigurno da kroz svo­ju kre­ativ­nost svi može­mo mije­nja­ti druš­tvo i to nam je moral­ni zada­tak. Budite upor­ni i ja zais­ta želim da ovo u Puli bude uvi­jek, bit ćemo pot­po­ra kao partneri.”

U ime doma­ći­na suor­ga­ni­za­to­ra, sku­pu se obra­tio i Marko Zdravković Kunac, pred­sjed­nik Pulske film­ske tvor­ni­ce, iska­zav­ši iznim­no zado­volj­stvo činje­ni­com što se konač­no ova Škola odr­ža­la i u Puli. „Izgleda da će ovo biti tek prva u nizu, jer je zais­ta pre­poz­na­to da Puli kao film­skom gra­du nedos­ta­je ško­le – ne samo pri­ka­zi­va­nje fil­ma, nego i uče­nje o fil­mu – kako bi se punim plu­ći­ma mogao zva­ti film­skim gra­dom“, izja­vio je Zdravković Kunac.

Za kraj, dr. sc. Ana Đordić, pred­sjed­ni­ca Hrvatskoga film­skog save­za osvr­nu­la se na pet pul­skih dana 25. Škole i zahva­li­la se polaz­ni­ci­ma što su pre­poz­na­li važ­nost Škole medij­ske kul­tu­re “Dr. Ante Peterlić”, odnos­no važ­nost film­skog i medij­skog opi­sme­nja­va­nja: „Hvala vam što ste širi­li dobru ener­gi­ju, hva­la doma­ći­ni­ma, vodi­te­lji­ma, pre­da­va­či­ma i orga­ni­za­cij­skom timu, i narav­no svim part­ne­ri­ma i pokro­vi­te­lji­ma bez kojih sve ovo ne bi bilo moguće”.

Večer je, nakon pre­zen­ta­ci­je rado­va nas­ta­lih na Školi, zaokru­že­na pri­god­nim domijenkom.

Ovogodišnje izda­nje Škole uklju­či­va­lo je čak 12 radi­onič­kih pro­gra­ma te dva semi­nar­ska stup­nja. U 14 inten­ziv­nih i zanim­lji­vih film­skih dana ukup­no 150 polaz­ni­ka poha­đa­lo je pre­da­va­nja, meto­dič­ke radi­oni­ce, video radi­oni­ce, večer­nje pro­jek­ci­je fil­mo­va i jutar­nje skup­ne ras­pra­ve o fil­mu uz struč­no vod­stvo film­skih i medij­skih pro­fe­si­ona­la­ca. Raznovrsni edu­ka­tiv­ni pro­gram čine ovu Školu ide­al­nim mjes­tom dograd­nje, usa­vr­ša­va­nja, ali i prvog susre­ta sa svi­je­tom fil­ma, foto­gra­fi­je, radi­ja i medi­ja. Rezultati ovo­go­diš­nje veli­ke 25. obljet­ni­ce Škole na dvi­je loka­ci­je bit će dos­tup­ni jav­nos­ti kroz medi­ja­te­ku na služ­be­nim stra­ni­ca­ma Škole: smk.hfs.hr

Pulski dio 25. Škole medij­ske kul­tu­re “Dr. Ante Peterlić” odr­žan je u orga­ni­za­ci­ji Hrvatskog film­skog save­za i suor­ga­ni­za­to­ra Pulske film­ske tvor­ni­ce, pod pokro­vi­telj­stvom Hrvatskog audi­ovi­zu­al­nog cen­tra, Hrvatske zajed­ni­ce teh­nič­ke kul­tu­re, Ministarstva zna­nos­ti i obra­zo­va­nja, Društva hrvat­skih film­skih reda­te­lja, Grada Pule, Agencije za elek­tro­nič­ke medi­je i Zaklade “Kultura Nova”, a pod gene­ral­nim spon­zor­stvom AVITEH‑a. Partneri su bili Kino Valli, Pula Film Festival i Zajednica teh­nič­ke kul­tu­re Pula. Program se odr­ža­va uz pre­po­ru­ku Ministarstva zna­nos­ti i obra­zo­va­nja Republike Hrvatske, a teme­ljem pozi­tiv­nog struč­nog miš­lje­nja Agencije za odgoj i obrazovanje.