Razgovor s autorom: Eugen Varzić u motovunskoj galeriji Pet kula

B. V. • Fotografije Boris Baran

14.09.2023.

Nakon veli­kog otvo­re­nja samos­tal­ne izlož­be „Ma de“ ove subo­te, 16. ruj­na  godi­ne s počet­kom u 19 sati, likov­ni umjet­nik Eugen Varzić pozi­va sve zain­te­re­si­ra­ne da se pri­dru­že vod­stvu kroz izlož­bu, odnos­no raz­go­vo­ru s auto­rom u Motovunskoj gale­ri­ji Pet kula.

Posjetitelji će ima­ti pri­li­ku zapo­če­ti večer gle­da­ju­ći krat­ki doku­men­tar­ni film “MA DE” u kinu Bauer, a zatim će autor pro­jek­ta, Eugen Varzić, osob­no pro­ves­ti zain­te­re­si­ra­ne kroz pos­tav izlož­be u gale­ri­ji Pet kula.

„Osim što ćete moći uži­va­ti u umjet­nič­kim dje­li­ma koja su bila izlo­že­na u pres­tiž­nim gale­ri­ja­ma i muze­ji­ma diljem Hrvatske i svi­je­ta, neka od tih sli­ka tre­nut­no su dio važ­nih svjet­skih umjet­nič­kih pro­je­ka­ta. Jedna od sli­ka čak je odmah nakon otva­ra­nja izlož­be otpu­to­va­la na izla­ga­nje u Sjedinjene Američke Države.

“Ovaj nefor­mal­ni raz­go­vor sa samim auto­rom pru­žit će vam uvid u pro­ces stva­ra­nja pro­jek­ta “Ma de”, uvje­te pod koji­ma je nas­tao, raz­lo­ge za stva­ra­nje fil­ma, i zašto je doš­lo do zna­čaj­nog zaokre­ta u nje­go­vom likov­nom izra­zu. Također, imat ćete pri­li­ku saz­na­ti zašto je Motovun oda­bran kao ins­pi­ra­ci­ja za ovu jedins­tve­nu izlož­bu“, navo­de organizatori.

Projekt podu­pi­ru Općina Motovun i Turistička zajed­ni­ca Motovun.