Tribina „Civilizacija, rat i mir – knjižnice u ratnim zbivanjima“ u AMI‑u

B. V.

20.09.2023.

U 5. Tjednu istar­skih knjiž­ni­ca Knjižnica Arheološkog muze­ja Istre i Društvo bibli­ote­ka­ra Istre pod slo­ga­nom Knjigom do mira, orga­ni­zi­ra­ju tri­bi­nu „Civilizacija, rat i mir – knjiž­ni­ce u rat­nim zbi­va­nji­ma“ koje će odr­ža­ti knjiž­ni­čar­ska savjet­ni­ca Dorja Mučnjak i dr. sc. Ozren Žunec u petak, 22. ruj­na u poli­va­lent­noj dvo­ra­ni Arheološkog muze­ja Istre u Puli s počet­kom u 13 sati. Tribinu će biti mogu­će pra­ti­ti i u živo na TikToku Arheološkog muze­ja Istre.

Je li rat civi­li­za­cij­ski čin? Koje zna­če­nje ima knji­ga u rat­nom viho­ru? Što zna­či biti knjiž­ni­ča­ru ratu? Sve su to pita­nja na koja će se poku­ša­ti dati odgo­vor na ovoj tri­bi­ni. Namijenjena široj­pu­bli­ci, tri­bi­na će biti poli­gon raz­go­vo­ra izme­đu soci­olo­ga voj­ske i rata te knjiž­ni­čar­ke koji će, svat­ko sa svo­je stra­ne, govo­ri­ti o nave­de­noj temi.

Ozren Žunec (1950.), umi­rov­lje­ni je pro­fe­sor Filozofskog fakul­te­ta u Zagrebu i neka­daš­nji nas­tav­nik na Vojnom stu­di­ju Sveučilišta u Zagrebu i Ratnoj ško­li Hrvatskog voj­nog uči­li­šta, zatim na Sveučilištu u Zadru, Sveučilištu u Splitu i na dru­gim zavo­di­ma viso­kog obra­zo­va­nja. Pored soci­olo­gi­je voj­ske i rata (knji­ge: Oficir i čas­nik. Prelasci voj­nih pro­fe­si­ona­la­ca iz Jugoslavenske narod­ne armi­je u Hrvatsku voj­sku, 2013.; Goli život: soci­je­tal­ne dimen­zi­je pobu­ne Srba u Hrvatskoj I.-II, 2007.; Rat i druš­tvo. Ogledi iz soci­olo­gi­je voj­ske i rata, 1998. i dr.), podru­čja znans­tve­nog inte­re­sa i nas­tav­nič­ke prak­se uklju­ču­ju i povi­jest filo­zo­fi­je i antro­po­lo­gi­ju; autor­ske knji­ge: Iskonska narav: Aristofanov govor u Platonovu Simpoziju i Parmenidova dva puta 2015.; Mimesis. Grčko iskus­tvo svi­je­ta i umjet­nos­ti do Platona, 1988. i dru­ge; pri­re­đe­ne i ure­đe­ne knji­ge: Šegedin, Petar – Ozren Žunec (ur.): Postojeći pojam. Hegelov „Predgovor“ Fenomenologiji duha“, 2018.; Šegedin, Petar – Ozren Žunec (ur.): S ove stra­ne besko­nač­nos­ti: filo­zo­fi­ra­nje i more, 2008. i dr.; član­ci „Rasap ops­tan­ka: Heideggerova rana kri­ti­ka jezi­ka moder­ni­te­ta“, 2021.; „Duh i pojam“ 2018.; „Marx’s Meontology“, 2017.; „Zlo i osob­nost“, 2017. i drugi.

Dorja Mučnjak (1977.), knjiž­ni­čar­ska savjet­ni­ca, zavr­ši­la je Filozofski fakul­tet u Zagrebu te je od počet­ka 2000-tih u knjiž­ni­čar­skoj stru­ci. Petnaest godi­na radi­la je u Knjižnici Filozofskog fakul­te­ta u Zagrebu, a sada je ruko­vo­di­te­lji­ca Odjela koris­nič­ke služ­be u Nacionalnoj i sve­uči­liš­noj knjiž­ni­ci u Zagrebu. Aktivna je čla­ni­ca knjiž­ni­čar­ske zajed­ni­ce. Osim osnov­nog pos­la na kojem se usmje­ra­va pogla­vi­to pre­ma razvo­ju vje­šti­na knjiž­ni­ča­ra i koris­nič­kih uslu­ga, redo­vi­to objav­lju­je rado­ve, recen­zi­ra, gos­tu­je na struč­nim sku­po­vi­ma i kon­fe­ren­ci­ja­ma, odr­ža­va raz­ne edu­ka­ci­je za koris­ni­ke i kole­ge. Tijekom godi­na radi­la je raz­ne ured­nič­ke pos­lo­ve (druš­tve­ne mre­že, mrež­ne stra­ni­ce, stru­kov­ni bil­te­ni…). Bila je uklju­če­na u rad mno­gih struč­nih tije­la i povje­rens­ta­va Hrvatskoga knjiž­ni­čar­skog druš­tva, a tre­nut­no je pred­sjed­ni­ca Zagrebačkoga knjiž­ni­čar­skog druš­tva. Dobitnica je stru­kov­nih nagra­da –Nagrade Eva Verona te nagra­de Zaklade dr. Ljerka Markić Čučuković.