Vladimir Skate Film Festival – od 20. do 25. rujna u Fažani, Puli, Barbarigi i NP Brijuni

B. V.

18.09.2023.

Vladimir Skate Film Festival ove se godi­ne odr­ža­va po 12. put od 20. do 25. ruj­na i to u Fažani, Puli, Barbarigi i NP Brijuni.

Programom nudi ponaj­bo­lje od doma­će i ino­zem­ne audi­ovi­zu­al­ne ska­te­bo­ar­ding umjet­nič­ke pro­duk­ci­je uz odgo­va­ra­ju­će izlož­be i poprat­ne pro­gra­me. Brojni ino­zem­ni gos­ti ove godi­ne sti­žu iz: SAD‑a, Kanade, Japana, Brazila, Rusije, Velike Britanije, Irske, Latvije, Francuske, Njemačke, Švedske, Češke, Slovačke, Italije te doma­ći auto­ri iz Hrvatske.

U sri­je­du, 20. ruj­na odvi­jat će se uvod­ni fes­ti­val­ski dio kada će se u surad­nji s Prostorom urba­ne kul­tu­re u Fažani odr­ža­ti radi­oni­ca lino­re­za slo­vač­kog umjet­ni­ka Igora Hanečaka. Uz revi­jal­ni pri­kaz naj­no­vi­jih ska­te-videa fes­ti­val će se otvo­ri­ti u čet­vr­tak, 21. ruj­na u 20 sati na fažan­skoj rivi ispred Župne crk­ve Sv. Kuzme i Damjana. Posebna pro­jek­ci­ja te veče­ri bit će eks­pe­ri­men­tal­ni film „Remnant Sale“ bos­ton­skog gra­fič­kog dizaj­ne­ra i pro­fe­si­onal­nog skej­te­ra Abrahama Dubina poz­na­ti­jeg kao Orange Man uz koju će nas­tu­pa­ti bos­ton­ska violi­nis­ti­ca Sarit uži­vo izvo­de­ći glaz­bu filma.

Sljedeći dan, u petak, 22. ruj­na od 18 sati zbi­va­nja sele u Barbarigu na tvr­đa­vu Fort Forno gdje će se uz film­ske pro­jek­ci­je i izlož­be odr­ža­ti i pro­mo­ci­je knji­ga. Posjetitelje oče­ku­je svjet­ska pre­mje­ra knji­ge „Right, Down + Circle“ Colea Nowickija iz Kanade koji je ispi­sao povi­jes­ti i feno­men Tony Hawka, još uvi­jek naj­poz­na­ti­jeg skej­te­ra na svi­je­tu čija je video-igri­ca još deve­de­se­tih zalu­di­la svi­jet. Iz susjed­ne Slovenije pred­sta­vit će se knji­ga i izlož­ba foto­gra­fi­ja o 10 godi­na Ribnika – jed­nog od naj­z­na­čaj­ni­jih DIY ska­te­par­ko­va u regi­ji. U surad­nji s udru­gom Monteparadiso večer na Fort Fornu zavr­šit će punk kon­cer­ti­ma kada će nas­tu­pa­ti slo­ven­ski Agregat, tali­jan­ski bend Stronzette i pul­ske sna­ge Fonjatura.

Festivalska subo­ta, 23. ruj­na odr­ža­va se u Puli, surad­nja s Pula film fes­ti­va­lom i Kinom Valli ovog puta dono­si višes­tru­ko nagra­đi­va­ni film “Sigurno mjes­to” Juraja Lerotića. Prvi puta će se tako na Vladimiru pri­ka­zi­va­ti igra­ni film izvan ska­te žan­ra. Poznato je da “Sigurno mjes­to” pro­go­va­ra o isti­ni­tom, tra­umat­skom doga­đa­ju, suici­du reda­te­lje­vog bra­ta, no manje je poz­na­to da je glav­ni pro­ta­go­nist i biv­ši skej­ter kojeg je jako dobro poz­na­va­la doma­ća skejt sce­na. Ovom pro­jek­ci­jom, kao i pop-up radi­oni­com „Writing Towards Well-Being“ bri­tan­ske fon­da­ci­je Ben Raemeres, fes­ti­val skre­će paž­nju na feno­men men­tal­no obo­lje­lih u skateboardingu.

Prethodno tog dana u Kinu Valli će se odr­ža­ti i panel disku­si­ja „Grey Spaces of Skateboarding“ koja otkri­va pro­ble­ma­ti­ku sivih zona u gra­do­vi­ma, odnos­no urba­nih zona u koji­ma ska­te­bo­ar­din­ga za raz­li­ku od osta­lih spor­to­va po(ostaje) sivi pros­tor koji se bori za svo­je mjes­to na ulici.

Program u subo­tu zavr­ša­va u pul­skoj gale­ri­ji ECPD nado­mak Augustovog hra­ma retros­pek­tiv­nom izlož­bom „The World Isn’t Finished Yet, Is It?“ ame­rič­kog umjet­ni­ka i kus­to­sa Jocka Weylanda, kojom kroz foto­gra­fi­je, crte­že i sli­ke pred­stav­lja zad­njih 20 godi­na kari­je­re. Iz nje­go­ve biogra­fi­je isti­če se surad­nja s Thurston Mooreom, jed­nim od osni­va­ča kul­t­nog ben­da Sonic Youth, ali i nje­go­va knji­ga „The Answer is Never — A Skateboarder’s History of the World“ (Grove Press, 2002) o povi­jes­ti skateboardinga.

Završnica fes­ti­va­la tra­di­ci­onal­no će se odr­ža­ti u nedje­lju, 24. ruj­na u Ljetnom kinu Velikog Brijuna gdje će cen­tral­no mjes­to zauze­ti europ­ska pre­mi­je­ra ska­te-videa „Timescan 2“, japan­skog auto­ra Roba Tara. Organizirani pola­zak bro­da iz Fažane za Velike Brijune je u 18 sati, rezer­va­ci­je nisu nuž­ne, a kar­te se pre­uzi­ma­ju u pos­lov­ni­ci Nacionalnog par­ka u Fažani. Povratak s oto­ka orga­ni­zi­ran je pre­ma uobi­ča­je­nom plo­vid­be­nom redu.

Dodatan fes­ti­val­ski dan bit će i pone­dje­ljak, 25. ruj­na kada će se u Prostoru urba­ne kul­tu­re u Fažani odr­ža­ti i Skate pub kviz.

Za vizu­al­ni iden­ti­tet ovo­ga je puta zas­lu­žan dizaj­ner i umjet­nik Oleg Morović, koji je u temat­ski fokus pos­ta­vio fažan­ski amblem – srde­lu, a redi­zaj­ni­ra­ju­ći pla­kat Fešta od sar­de­la iz 1974. godine.