„Život u oblacima“ – središnja tema 29. Sa(n)jam knjige u Istri

B. V.

07.09.2023.

Ovogodišnji sajam posvećen nedavno preminulom profesoru Miroslavu Bertoši

• 29. Sa(n)jam knji­ge u Istri odr­žat će se od 24. stu­de­nog do 3. pro­sin­ca 2023. u pul­skom Domu hrvat­skih bra­ni­te­lja, sre­diš­nja tema „Život u oblacima“.

„Ovaj Sajam posve­ću­je­mo nedav­no pre­mi­nu­lom pro­fe­so­ru Miroslavu Bertoši od kojeg ćemo se opros­ti­ti  na naj­ljep­ši mogu­ći način: pred­stav­lja­njem nje­go­ve pos­ljed­nje knji­ge memo­ar­skih zapi­sa „Trošenje živo­ta. Gdje li je život što ga izgu­bih žive­ći“  u prvom pro­gra­mu 29. Sajma“, kaže Magdalena Vodopija, direk­to­ri­ca Sa(n)jam knji­ge u Istri.

Ususret 30. obljet­ni­ci,  Udruga Sa(n)jam knji­ge stva­ra novu web plat­for­mu koja obje­di­nju­je sve dosa­daš­nje projekte.

Glavna pro­gram­ska okos­ni­ca ovo­go­diš­njeg saj­ma je strip, kojeg će u Puli pred­stav­lja­ti emi­nent­ni ino­zem­ni i doma­ći auto­ri i auto­ri­ce. Kroz posve­tu deve­toj umjet­nos­ti, na broj­nim pro­gra­mi­ma, knji­žev­nim susre­ti­ma i izlož­ba­ma, Sajam će biti u zna­ku obla­či­ća u koje auto­ri stri­pa upi­su­ju repli­ke svo­jih juna­ka, a koje čita­te­lje baš na onoj tan­koj crti, rubu izme­đu dva nacr­ta­na kadra pri­če odvo­de u svi­jet mašte.

„Upravo su mašta i kre­ativ­nost toč­ke iz koje iznim­no uzbud­lji­va tema ‘Život u obla­ci­ma’ ula­zi u sve pro­gra­me ovo­go­diš­njeg Sajma. Dokazujući od svog prvo­ga dana da svi­jet – od sva­kod­nev­ni­ce do druš­tve­ne zbi­lje – može biti bolje mjes­to uz maštu, kre­ativ­nu hra­brost i kri­tič­ko pro­miš­lja­nje, Sajam u svom 29. izda­nju u punom smis­lu rije­či živi svoj život u obla­ci­ma, a koji je zapra­vo u samim teme­lji­ma ove mani­fes­ta­ci­je. Stoga će se ove godi­ne u Puli naši gos­ti – maj­sto­ri stri­pa, knji­žev­ni­ci, teore­ti­ča­ri, filo­zo­fi, soci­olo­zi, antro­po­lo­zi, povjes­ni­ča­ri, znans­tve­ni­ci i umjet­ni­ci – poseb­no bavi­ti tema­ma nove uto­pi­je i eska­piz­ma. Pripremljeno je oko sto­ti­nu raz­li­či­tih fes­ti­val­skih  doga­đa­nja nami­je­nje­nih publi­ci svih uzras­ta: uz knji­žev­ne pro­gra­me, tu su i vrhun­ske izlož­be, per­for­man­si, kon­cer­ti i pro­jek­ci­je fil­mo­va. Kao i sva­ke godi­ne i pred­sto­je­ći 29. Sajam knji­ge bit će velik i pro­gram­ski bogat. Ova će godi­na biti i u zna­ku 30. obljet­ni­ce Sajma koja će se dogo­di­ti 2024., a tim povo­dom  Sajam stva­ra novu web stra­ni­cu što je prvi korak ka obje­di­nja­va­nju i doku­men­ti­ra­nju svih pro­je­ka­ta Udruge. Na ovom mjes­tu bit će po prvi put dos­tup­na i arhi­vi­ra­na boga­ta povi­jest Sajma“, navo­de organizatori.

Nove web sta­ni­ce Sa(n)jma knji­ge u Istri kre­ativ­no i teh­nič­ki osmis­li­la je mla­da eki­pa (Oleg Šuran, Aleks Aćimović, Vedran Crnobori, Helena Vodopija) koju pre­dvo­di ured­nik weba Emir Imamović – Pirke.

„Ovo je zapra­vo stva­ra­nje plat­for­me koja će obje­di­nja­va­ti sve pro­jek­te Udruge Sa(n)jam knji­ge u Istri: Sajam knji­ge, Monte Librić i Klub-knji­ža­ru Giardini 2 i na taj ćemo način donek­le odvo­je­nim inte­res­nim sku­pi­na­ma omo­gu­ći­ti da se upoz­na­ju s osta­lim pro­jek­ti­ma naše Udruge. Ujedno je to i zalog za buduć­nost. Naime, s novim web stra­ni­ca­ma poče­la je i izgrad­nja tri­de­se­to­go­diš­nje arhi­ve Sajma knji­ge, kao i doku­men­ti­ra­nje neza­vis­ne kul­tur­ne pro­duk­ci­je. To je i naš dopri­nos razvo­ju kul­tu­re sje­ća­nja među mla­đim gene­ra­ci­ja­ma i upoz­na­va­nje s ostva­re­nji­ma suvre­me­ne hrvat­ske, regi­onal­ne i svjet­ske knji­žev­nos­ti u pos­ljed­njih tri­de­set godi­na. Naše su web stra­ni­ce dvo­je­zič­ne, dono­se infor­ma­ci­je na hrvat­skom i engle­skom jezi­ku, što je poseb­no važ­no za pred­stav­lja­nje hrvat­skog i regi­onal­nog knji­žev­nog stva­ra­laš­tva u ino­zem­s­tvu“, kaže Helena Vodopija, asis­ten­ti­ca ured­ni­ka weba.

Autor ovo­go­diš­njeg sanjar­ski njež­nog pla­ka­ta 29. Sa(n)jam knji­ge u Istri je pul­ski dizaj­ner Matko Plovanić. Zanimljivo je da je Matko, prvi put na Sajam došao još kao stu­dent pri­je 16 godi­na. Danas glav­ni dizaj­ner Sajma počeo je kao teh­ni­čar, a nakon pet godi­na rada oku­šao se u dizaj­nu. Pod men­tor­stvom jed­nog od ključ­nih surad­ni­ka Sajma, nagra­đi­va­nog dizaj­ne­ra Mauricija Ferlina, izra­dio je 2013. vizu­al­no rje­še­nje 19. Sajma knji­ge u surad­nji s Viborom Juhasom. Iste godi­ne pos­ta­je glav­ni dizaj­ner Monte Librića – Festivala dje­čje knji­ge. Do 2023. godi­ne radio je kao asis­tent dizaj­ne­ra na Sajmu knji­ge, sura­đu­ju­ći s Mauricijom Ferlinom na raz­li­či­tim vizu­al­nim i pros­tor­nim rje­še­nji­ma. Matko Plovanić ovo­go­diš­nji je dobit­nik Posebnog priz­na­nja Hrvatskog dizaj­ner­skog druš­tva za indus­trij­ski – pro­dukt dizajn.

„Sajam je za mene Pula, odnos­no odraz Pule kak­vu pri­želj­ku­je­mo, kak­vu voli­mo, kak­ve se sje­ća­mo i kak­va bi želje­li da bude… Silina ener­gi­je ulo­ži se za vri­je­me izgrad­nje i odr­ža­va­nja Sajma, toli­ka da imam osje­ćaj kao da gra­di­mo Pulu ispo­čet­ka, ali barem na tih deset dana, to je ona Pula kak­vu sanja­mo osta­tak godi­ne“, kazao je Matko Plovanić usu­sret 29. Sa(n)jam knji­ge u Istri.

„Ovaj Sajam posve­ću­je­mo nedav­no pre­mi­nu­lom pro­fe­so­ru Miroslavu Bertoši, zasi­gur­no naj­ve­ćem povjes­ni­ča­ru Istre. Beskrajno će nam nedos­ta­ja­ti nevje­ro­jat­ni poz­na­va­telj lite­ra­tu­re, vrhun­ski čita­telj, čovjek bez­gra­nič­ne mašte i neo­bič­nog, uzbud­lji­vog unu­traš­njeg živo­ta. Nedostajat će nam Lector Ludens, čovjek sav saz­dan od lite­ra­tu­re, koji se njo­me bra­nio od banal­nos­ti svi­je­ta. Od veli­kog Miroslava Bertoše opros­tit ćemo se na naj­ljep­ši mogu­ći način: pred­stav­lja­njem nje­go­ve pos­ljed­nje knji­ge memo­ar­skih zapi­sa „Trošenje živo­ta. Gdje li je život što ga izgu­bih žive­ći“ bit će otvo­ren pro­gram 29. Sajma knji­ge u Istri“ 24. stu­de­nog“, izja­vi­la je Magdalena Vodopija, direk­to­ri­ca Sa(n)jam knji­ge u Istri.

Uobičajeno, i ove će godi­ne na Sajmu biti izlo­že­ni dese­ci tisu­ća nas­lo­va ponu­đe­nih publi­ci po poseb­no povolj­nim cijenama.

Popis sudi­oni­ka i sudi­oni­ca, kao i deta­ljan sajam­ski pro­gram, bit će objav­lje­ni usko­ro na služ­be­noj web-stra­ni­ci i druš­tve­nim mre­ža­ma Sa(n)jam knji­ge u Istri. Pokrovitelji Sajma su Ministarstvo kul­tu­re i medi­ja RH, Grad Pula, Istarska Županija i Zagrebačka ban­ka d.d..