Predstavljanje Jadranskog zbornika te 12. sveska Histrije

B. V.

20.11.2023.

Predstavljanje digi­tal­nog izda­nja Jadranskog zbor­ni­ka te 12. sve­ska Histrije, časo­pi­sa Istarskog povi­jes­nog druš­tva bit će odr­ža­no u sri­je­du, 22. stu­de­no­ga s počet­kom u 18 sati u Velikoj dvo­ra­ni HGK – Županijske komo­re Pula (Carrarina 5, Pula). Digitalno izda­nje Jadranskog zbor­ni­ka pred­sta­vit će mr. sc. Kristina Džin i Željko Cetina, prof., vodi­telj pro­jek­ta, dok će godiš­njak pred­sta­vi­ti dr. sc. Maurizio Levak, glav­ni ured­nik. Organizator pred­stav­lja­nja je Istarsko povi­jes­no društvo.

Projekt digi­ta­li­za­ci­je his­to­ri­ograf­ske lite­ra­tu­re osmiš­ljen je u okvi­ru Istarskog povi­jes­nog druš­tva s ciljem sus­tav­ne digi­ta­li­za­ci­je svih povi­jes­nih časo­pi­sa koji izla­ze na istar­skom podru­čju ili se bave Istrom, kako bi se pomo­ću digi­tal­nih pres­li­ka omo­gu­ćio otvo­re­ni pris­tup gra­đi na inter­ne­tu te ujed­no zašti­ti­li izvor­ni­ci. Također, nji­me se želi potak­nu­ti stva­ra­nje novo­ga digi­tal­no­ga sadr­ža­ja, una­pri­je­di­ti moguć­nost nje­go­ve kon­zul­ta­ci­je i pre­tra­ži­va­nja te pro­mi­ca­ti sus­ta­van i ujed­na­čen pris­tup digi­ta­li­za­ci­ji gra­đe. Jadranski zbor­nik, peri­odič­ka publi­ka­ci­ja s pri­lo­zi­ma za povi­jest Istre, Rijeke, Hrvatskoga pri­mor­ja i Gorskoga kota­ra ute­me­lje­na je 1956. dje­lo­va­njem Društva za povi­jest i kul­tur­na pita­nja Istre u Puli i Podružnice Povijesnoga druš­tva Hrvatske u Rijeci. Ukupno je, zaključ­no s 1997., objav­lje­no 17 sve­za­ka, a svi su od sada dos­tup­ni na povez­ni­ci.

Histria, časo­pis Istarskog povi­jes­nog druš­tva izla­zi kao jed­no­sveš­ča­ni godiš­njak. Objavljuje znans­tve­ne i struč­ne pri­lo­ge te osvr­te i pri­ka­ze iz povi­jes­ti i povi­jes­ti srod­nih huma­nis­tič­kih i druš­tve­nih zna­nos­ti i dis­ci­pli­na, veza­ne za Istru. Svi dosa­daš­nji sves­ci mogu se kon­zul­ti­ra­ti na mrež­noj stra­ni­ci histria.com.hr.