Pulska i koparska knjižnica potpisale Pismo namjere o uzajamnoj suradnji

B. V.

22.12.2023.

Gradska knjiž­ni­ca i čita­oni­ca Pula i Osrednja knjiž­ni­ca Srečka Vilharja Koper pot­pi­sa­le su 21. pro­sin­ca 2023. u pul­skoj knjiž­ni­ci pismo namje­re o uza­jam­noj surad­nji u među­na­rod­nom pogra­nič­nom podru­čju te pro­mi­ca­nju razvo­ja lokal­ne, manjin­ske i šire zajednice.

Pismo namje­re pot­pi­sa­le su rav­na­te­lji­ce Gradske knjiž­ni­ce i čita­oni­ce Pula Nadia Bužleta i direk­to­ri­ca Osrednje knjiž­ni­ce Srečka Vilharja Koper Luana Malec, a pot­pi­si­va­nju je pri­sus­tvo­vao i Marjan Brecelj, zamje­nik pred­sjed­ni­ce Slovenskog kul­tur­nog druš­tva Istra Pula.

Pulska i Koparska knjiž­ni­ca dugi niz godi­na sura­đu­ju kroz poje­di­nač­ne pro­gra­me i pro­jek­te, kao što su uza­jam­na izla­ga­nja knjiž­ni­ča­ra na struč­nim sku­po­vi­ma u nji­ho­voj orga­ni­za­ci­ji i plat­for­ma za posud­bu e‑knjiga Biblioteca digi­ta­le ita­li­ana in Istria, a na ovaj se način ta surad­nja proširuje.

Konkretno, knjiž­ni­ce uspos­tav­lja­ju jedins­tve­nu bes­plat­nu čla­na­ri­nu, što zna­či da će svi čla­no­vi Gradske knjiž­ni­ce i čita­oni­ce Pula odsad moći koris­ti­ti sve knjiž­nič­ne uslu­ge kopar­ske Knjižnice, odnos­no čla­no­vi Osrednje knjiž­ni­ce Srečka Vilharja Koper knjiž­nič­ne uslu­ge koje pul­ska knjiž­ni­ca pruža.

Nadalje, u nado­la­ze­ćim mje­se­ci­ma bit će pri­prem­ljen plan surad­nje na zajed­nič­kim sadr­ža­ji­ma koji­ma će knjiž­ni­ce razvi­ja­ti zajed­nič­ke kul­tur­ne pro­gra­me, kao što su knji­žev­ne veče­ri, pred­stav­lja­nja, doga­đa­nja, struč­na usa­vr­ša­va­nja, savje­to­va­nja, jača­nje infor­ma­cij­ske pisme­nos­ti i dr., pro­mi­ca­ti zna­nje slo­ven­skog i hrvat­skog jezi­ka, omo­gu­ći­ti veću pre­poz­nat­lji­vost knjiž­ni­ce u gra­du Puli i opći­ni Kopar te izvan regi­je, u Sloveniji, Hrvatskoj i izvan nji­ho­vih gra­ni­ca, sura­đi­va­ti i pro­mo­vi­ra­ti jed­ni dru­ge te uspos­ta­vi­ti i oja­ča­ti dugo­roč­nu surad­nju s lokal­nim zajednicama.

Obje knjiž­ni­ce na teme­lju ovog Pisma namje­re obve­zu­ju se na kohe­rent­nu među­sob­nu surad­nju s ciljem pro­mi­ca­nja kul­tu­re čita­nja, pisme­nos­ti i jezi­ka, jača­nja infor­ma­cij­ske pisme­nos­ti i razvi­ja­nja zajed­nič­kih cilje­va i projekata.