Dokumentarni spomenik pulskom festivalu

27.02.2024.


U uto­rak 27. velja­če pul­skoj publi­ci u pre­pu­nom Kinu Valli pre­mi­jer­no je pri­ka­zan doku­men­tar­ni film poma­lo bizar­nog nas­lo­va „Adio jugo, film, adio jugos­la­ven­ski film­ski fes­ti­val, adio Jugoslavija…vidimo se u slje­de­ćem ratu“, koji je tre­bao biti pri­ka­zan na 70. Pulskom film­skom fes­ti­va­lu, ali zbog nes­po­ra­zu­ma izme­đu auto­ra i vod­stva fes­ti­va­la pro­jek­ci­ja nije održana.

Autor fil­ma je pul­ski glu­mac i film­ski dje­lat­nik Igor Galo, koji je na fil­mu navod­no radio deset­lje­ći­ma i trud se, oči­to, ispla­tio. Ako je net­ko odlu­čio izbje­ći ovaj doku­men­ta­rac zbog iri­tant­nog nas­lo­va oči­to nije napra­vio naj­bo­lji potez.

Galo svoj film zapo­či­nje uvod­nim pri­zo­ri­ma o poli­tič­koj situ­aci­ji u Puli nepo­sred­no nakon Drugog svjet­skog rata, a ubr­zo nakon toga kre­će pri­ča o poče­ci­ma i razvo­ju film­skog fes­ti­va­la. Redatelj je pri­tom sku­pio impre­si­van broj sugo­vor­ni­ka (vodi­te­lji fes­ti­va­la, poz­na­ti glum­ci, film­ski stva­ra­te­lji, lju­di iz orga­ni­za­ci­je i broj­ni dru­gi), ali veli­ki broj sugo­vor­ni­ka (čak i ako su zanim­lji­vi) može popri­lič­no umr­tvi­ti ritam dugo­me­traž­nog dokumentarca.

No, Galo i nje­gov mon­ta­žer Danilo Lola Ilić  tome su dosko­či­li koris­te­ći obi­lje arhiv­skog mate­ri­ja­la i fes­ti­val­skih film­skih žur­na­la koji cje­li­ni daju nara­tiv­nu plas­tič­nost i ugo­đaj­no uvo­de gle­da­te­lja u raz­dob­lje kojim se film bavi. Ne može se reći niti da je film „jugo­nos­tal­gi­čan“ ili da neumje­re­no veli­ča raz­dob­lje soci­ja­liz­ma, nego jed­nos­tav­no iskre­no iska­zu­je auto­ro­vu sje­tu i žal za nekim vre­me­ni­ma koja se iz današ­nje per­s­pek­ti­ve neo­s­por­no čine boljima.

Riječ je o fil­mu koji je Pula sva­ka­ko zas­lu­ži­la i koji će osta­ti kao spo­me­nik jed­nom od nje­zi­nih naj­ve­ćih dos­tig­nu­ća. Ako ste pro­pus­ti­li pogle­da­ti ovaj doku­men­ta­rac na pre­mi­je­ri, može­te nadok­na­di­ti izgub­lje­no 5. ožuj­ka tako­đer u Kinu Valli.

 

Elvis LENIĆ