Izložba „Tragom geste“ u galeriji HDLU‑a Istre

B. V.

12.02.2024.

Otvorenje izlož­be u sklo­pu selek­ti­ra­nog temat­skog pro­jek­ta HDLU‑a Istre „Tragom ges­te“ bit će odr­ža­no u petak, 16. velja­če, u 19 sati u gale­ri­ji HDLU‑a Istre. Riječ je o prvom od pet temat­skih pro­je­ka­ta koje će HDLU Istre pro­ves­ti u 2024. godini.

Kustos pro­jek­ta “Tragom ges­te” Milan Marin od pri­jav­lje­nih 97 selek­ti­rao je 89 auto­ra koji će se pred­sta­vi­ti u sklo­pu izlož­be, a to su: Ač Nataša, Anić Filip, Barčot-Nikolac Fanita, Barković Ljiljana, Bešlić Nina, Bezić Nataša, Boljar Mateja, Borić Davorka, Borkovsky Eugen, Bratanović Snježana, Bruck Ivna, Bušalić Ana, Car Jergović Nikolina, Cikatić Javorčić Daniela, Cinotti Nini, Cvitko Nevija, Čače Alma, Čeč Lea, Dobranić Ružica, Dragojević Slađan, Dubovac Branka, Đuran Tin, Džepina Marijana, Gasparini Fabio, Golja Silvia, Grlić Dinka, Gustini Igor, Jantolek Saša, Jukić Koraljka, Jurić Dominique, Jurković Vanda, Kešelj Mia, Kliman Davor, Kolarić Branko, Kolega Ana, Kolobarić Vesna, Konjevoda Silvana, Kos Paliska Vera, Kovačević Lina, Kukurin Branko, Legović Branka, Legović Miranda, Lenić Gordana, Lukani Lovorka, Luketić Lada, Marin Slavica, Marcus Fernando, Martinović Jelena, Milotić Mladen, Morić Šitum Tea, Nikolac Ivica, Novotny Snježana, Ostić Jadranka, Pastuović Aleksić Vlasta, Pavičić Donkić Ivan, Peculić Izabela, Petrović Marija, Plosnić Luči, Pongrac Kristina, Ražov Nikola, Ribarević Ankica, Riđički Branka, Roce Boris, Rotar Aleksandra, Ruk Ivanka, Rupčić Stjepko, Sardoz Denis, Savani Profeta Mirta, Sikavica Silvija, Smrekar Jasenka, Smolić Marijana, Stipanić Darija, Šircel Mark, Štefanac Iva, Teklić Bernard, Teodorović Tea, Ternovec Lena, Tomašević Dančević Mirjana, Tomažić Jakumatović Maja, Tominić Romina, Topić Vanina, Urem Katarina, Vlačić Ljiljana, Vukić Tereza, Zanini Matilda, Zbašnik Andrej, Zelenko Poles Martin, Zeman Matea i Žižović Breza.

Izložba osta­je otvo­re­na do 8. ožujka.

Program HDLU‑a Istre podu­pi­ru: Upravni odjel za kul­tu­ru i civil­no druš­tvo Grada Pule, Upravni odjel za kul­tu­ru i zavi­čaj­nost Istarske župa­ni­je, Turistička zajed­ni­ca Grada Pule i Ministarstvo kul­tu­re i medi­ja RH.