Izložba „VIOL AZIONI“ u Muzeju Lapidarium

B. V.

28.02.2024.

Muzej Lapidarium i Zajednica Talijana Novigrad u surad­nji s mre­žom Espansioni iz Trsta orga­ni­zi­ra­ju izlož­bu „VIOL AZIONI“ – među­na­rod­na izlož­ba suvre­me­ne umjet­nos­ti: Putevi žen­skog stva­ra­laš­tva, koja će biti otvo­re­na u petak, 1. ožuj­ka u 17 sati u Zajednici Talijana Novigrad i u 18 sati u Muzeju Lapidarium. Izložba osta­je otvo­re­na do 30. ožujka.

Povodom 11. izda­nja Međunarodne izlož­be suvre­me­ne umjet­nos­ti, posve­će­noj puto­vi­ma žen­skog stva­ra­laš­tva, u pros­to­ri­ma Zajednice Talijana Novigrad i Muzeja Lapidarium, izla­že se pre­ko 40 umjet­nič­kih rado­va. Ova izlož­ba, zahva­lju­ju­ći mre­ži udru­ga Espansioni iz Trsta i zago­vor­ni­com pro­jek­ta Ester Pacor, pri­kup­lja mno­ga žen­ska umjet­nič­ka dje­la od sli­kar­stva, kipar­stva do poezije.

Njihova misi­ja pro­iz­la­zi iz bor­be pro­tiv nasi­lja nad žena­ma, osvje­šta­va­ju­ći jav­nost o toj zabri­nja­va­ju­ćoj temi, suprot­stav­lja­ju­ći se sva­koj reto­ri­ci i nad­ma­šu­ju­ći geograf­ske, povi­jes­ne i poli­tič­ke granice.

Izlažu: Giorgia Bacchia, Sara Bajec, Paola Barbuti, Esther Basile, Tiziana Bertocchi, Brunella Bruni, Carla Carloni Mocavero, Lorena Carminati, Alida Cartagine, Anita Cendon, Manuela Cerebuch, Antonella Colombetta, Paola Cristostomidis Gatti, Tiziana Dabović, Martina Dagostini, Olga Danelone, Fulvia Dionis, Donata D’Orta Schillani, Emanuela Dossi, Endometriosi Fvg (OdV), Luciana Esqueda, Rita Felerico,  Dodi Ferrante, Suzana Glavaš, Jaqueline Grandia, Gruppo A.I.S.M. Villa Sartorio, Marisa Lanza, Laura Loi, Fiorella Macor, Sonia Manente,  Elisabetta Maresio, Olga Micol, Nadja Moncheri, Antonella Oliana, Ester Pacor, Rosanna Palombit, Barbara Pansa, Natalì Paoletić, Laura Poretti, Maria Rosaria Rubulotta, Grazia Russo, Dragana Sapanjoš, Cristina Scoppetta, Chiara Simon, Stefania Sommella, Nicole Stefanato, uče­ni­ci sred­nje umjet­nič­ke ško­le „Enrico e Umberto Nordio“ Trst, Pierluigi Tolomio, Paola Urso i Silvia Wehrenfennig.