„Knjiga na poziv” – nova usluga Gradske knjižnice i čitaonice Pula

B. V.

14.02.2024.

Gradska knjiž­ni­ca i čita­oni­ca Pula od ožuj­ka uvo­di novu uslu­gu „Knjiga na poziv” – uslu­gu dos­ta­ve knji­ga na kuć­ni prag. Ova knjiž­nič­na uslu­ga nami­je­nje­na je čla­no­vi­ma Knjižnice koji zbog svo­je ogra­ni­če­ne ili one­mo­gu­će­ne pokret­lji­vos­ti nisu u moguć­nos­ti pri­vre­me­no ili traj­no sami dola­zi­ti u knjiž­ni­cu da bi posu­di­li knji­ge, oso­bi­to oso­ba­ma sta­ri­je život­ne dobi i oso­ba­ma s invaliditetom.

Usluga je bes­plat­na za sve čla­no­ve Gradske knjiž­ni­ce i čita­oni­ce Pula te će se pro­vo­di­ti na podru­čju gra­da Pule, odnos­no mjes­nih odbo­ra Arena, Busoler, Gregovica, Kaštanjer, Monte Zaro, Monvidal, Nova Veruda, Stari Grad, Stoja, Sv. Polikarp, Sisplac, Šijana, Štinjan, Valdebek, Veli Vrh, Veruda i Vidikovac.

Za kori­šte­nje nove knjiž­nič­ne uslu­ge potreb­no je dos­ta­vi­ti ispu­nje­nu pri­jav­ni­cu za kori­šte­nje uslu­ge „Knjiga na poziv” na mail beletristika@gkc-pula.hr ili u Gradsku knjiž­ni­cu i čita­oni­cu Pula (Kandlerova 39). Prijavnice se mogu pre­uze­ti na www.gkc-pula.hr ili u knjižnici.

Knjižničari i volon­te­ri knjiž­ni­ce dos­tav­ljat će knji­ge na kuć­ne adre­se koris­ni­ka uslu­ge jed­nom mje­seč­no, a koris­ni­ci uslu­ge popis knji­ga koje žele posu­di­ti tre­ba­ju dos­ta­vi­ti do kra­ja teku­ćeg mje­se­ca na e‑mail Knjižnice beletristika@gkc-pula.hr ili tele­fon­ski na 052 300 406.

Ovom uslu­gom Gradska knjiž­ni­ca i čita­oni­ca Pula pot­vr­đu­je svo­je temelj­no pos­la­nje – osi­gu­ra­ti svim koris­ni­ci­ma jed­nak pris­tup zna­nju, infor­ma­ci­ja­ma i knjiž­nič­nim uslu­ga­ma te dos­tup­nost svo­jih uslu­ga svim gra­đa­ni­ma bez obzi­ra na nji­ho­vu pokret­lji­vost, imo­vin­sko sta­nje ili jezik na kojem komuniciraju.