Otvorene prijave | Nagrada za mlade umjetnike Zlatna lubenica 8.0 udruge Metamedij

23.02.2024.

Otvoren je natje­čaj za Nagradu za mla­de umjet­ni­ke Zlatna lube­ni­ca 8.0 nami­je­njen umjet­ni­ci­ma i umjet­nič­kim kolek­ti­vi­ma koji se bave suvre­me­nom umjet­noš­ću, novim medi­ji­ma i ino­va­tiv­nim umjet­nič­kim praksama.

Natječaj ras­pi­su­je udru­ga Metamedij u surad­nji s Muzejom suvre­me­ne umjet­nos­ti Istre, a struč­ni žiri u sas­ta­vu Oleg Šuran (UMAS), Olga Majcen Linn (KONTEJNER), Ketrin Milićević Mijošek (MSUI) i Branimir Štivić (dobit­nik nagra­de Zlatna lube­ni­ca 7.0) oda­brat će 5 fina­lis­ta. Njihovi će rado­vi biti izlo­že­ni na skup­noj izlož­bi u Muzeju suvre­me­ne umjet­nos­ti Istre u od 21. trav­nja do 19. svib­nja 2024. godi­ne. Na čijem će otvo­re­nju biti proglašen/a dobitnik/ca natje­ča­ja. Tema ovo­go­diš­njeg natje­ča­ja je ‘’O pri­ča­ma i (s)tvarima’’.

1. Tema natječaja: 

O pri­ča­ma i (s)tvarima

Materija, (s)tvar(i), objek­ti i anor­gan­ski ele­men­ti pri­po­vi­je­da­ju više­ska­lar­ne pri­če iz dubi­na sedi­me­na­ta sti­je­na i oce­an­skih braz­da, suba­tom­skih čes­ti­ca i koz­mič­kih pros­trans­ta­va. Na razi­ni subjek­ta, ove pri­če poči­nju od samo­odre­đu­ju­ćih matič­nih sta­ni­ca od kojih kre­će život, do mikro­or­ga­ni­za­ma koji nas­ta­nju­ju naša tije­la i omo­gu­ću­ju nje­go­vo funk­ci­oni­ra­nje, a nji­ho­vo se nara­tiv­no tki­vo širi i pre­ko tije­la poje­di­na­ca do pod­zem­nih rizo­ma glji­va koje se hra­ne mrtvim organ­skim tva­ri­ma i pre­mre­ža­va­ju zem­lja­ni pokrov pla­ne­ta. Kao ele­men­ti ovih dina­mič­nih sus­ta­va, naša tije­la pos­ta­ju enti­te­ti pre­ple­te­ni sa svi­me što nas okru­žu­je, asem­bla­ži mine­ra­la, kemi­ka­li­ja, živo­tinj­skog i bilj­nog svijeta.

Fizička se mate­ri­ja dugo sma­tra­la pasiv­nom i beži­vot­nom. Ipak, u zad­njih neko­li­ko deset­lje­ća znans­tve­ni­ci, filo­zo­fi i umjet­ni­ci pre­is­pi­tu­ju ovak­ve prak­se poima­nja mate­ri­je i mate­ri­jal­nog, otkri­va­ju­ći ‘’moć u stva­ri­ma’’. Kao što isti­če Jane Bennett, tak­va moć je ‘’spo­sob­nost neži­vih stva­ri da oži­ve, dje­lu­ju i pro­izve­du učin­ke koji su ujed­no dra­ma­tič­ni i sup­til­ni’’ (Bennett 2010: 6). Promatrana kroz ovu teorij­sku priz­mu, mate­ri­ja se pola­ko pre­tva­ra iz inert­ne, pasiv­ne i beži­vot­ne u aktiv­nog, živog, vibrant­nog i auto­nom­nog aktera/aktanta. Ovakav pomak u per­s­pek­ti­vi podra­zu­mi­je­va ne samo pro­miš­lja­nja o mate­ri­jal­nim uvje­ti­ma sve­ga ono­ga što obu­hva­ća ljud­sko i ono­ga što je izvan nje­ga, nego i pre­is­pi­ti­va­nja ide­ja na koji­ma poči­va naša kul­tu­ra, poput subjek­tiv­nos­ti, auto­nom­nos­ti, binar­nih opre­ka uma i tije­la, subjek­ta i objek­ta, pri­rod­nog i kul­tur­nog, ljud­skog i neljud­skog, roda i spola…

Ako je mate­ri­ja ‘’onto­lo­ška izved­ba svi­je­ta u svo­joj teku­ćoj arti­ku­la­ci­ji’’, što se doga­đa kada je pro­mo­tri­mo kao nešto što dje­lu­je, a ne nešto pre­ma čemu se dje­lu­je (Barad 2007: 149)? Kakva nam to nova biopo­li­tič­ka i bioetič­ka pita­nja otva­ra? Koje pri­če – impli­cit­no ili eks­pli­cit­no – pri­po­vi­je­da­ju (s)tvari, odnos­no koje pri­če mi pri­po­vi­je­da­mo o nji­ma i kroz njih? I, pos­to­ji li u ovoj nara­tiv­noj mre­ži glav­ni protagonist?

(Marijeta Bradić)

Literatura:

Barad, Karen. 2007. Meeting the Universe Halfway: Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning. Durham and London: Duke University Press.

Bennett, Jane. 2010. Vibrant Matter: A Political Ecology of Things. Durham and London: Duke University Press.

2. Propozicije i pos­tu­pak prijave:

Poziv je nami­je­njen umjet­ni­ci­ma od 18 do 35 godi­na ili umjet­nič­kim kolek­ti­vi­ma koji ih okup­lja­ju, a koji se bave suvre­me­nom umjet­noš­ću, novim medi­ji­ma i ino­va­tiv­nim umjet­nič­kim prak­sa­ma. Na natje­čaj mogu biti pri­jav­lje­ni goto­vi rado­vi hrvat­skih umjet­ni­ka ili umjet­nič­kih kolek­ti­va nas­ta­li nakon siječ­nja 2021. godi­ne. Isti pri­ja­vi­telj može pos­la­ti mak­si­mal­no dvi­je pri­ja­ve. Stručni žiri će iza­bra­ti 5 finalist(ic)a, a dobitnik/ca nagra­de Zlatna lube­ni­ca osvo­jit će sim­bo­lič­nu nov­ča­nu nagra­du u izno­su od 300 eura. Svim će fina­lis­ti­ma biti osi­gu­ra­ni put­ni tro­ško­vi te smje­štaj i dnev­ni­ce za vri­je­me tra­ja­nja festivala.

Prijava tre­ba sadržavati:

– ime i pre­zi­me autora/umjetničkog kolek­ti­va uz popis svih članova

– podat­ke za kon­takt (e‑adresa i broj telefona)

– naziv rada na hrvat­skom i engle­skom jeziku

– opis rada/umjetnički kon­cept na hrvat­skom i engle­skom jezi­ku (maks. 1 kar­ti­ca teksta)

– biogra­fi­ju auto­ra na hrvat­skom i engle­skom jezi­ku (maks. 1 kar­ti­ca teksta)

– ski­ce i dokumentaciju

– popis potreb­ne opre­me za izlaganje

– portfolio/poveznicu na web-stra­ni­cu autora

– u pri­ja­vi je potreb­no naz­na­či­ti način dopre­ma­nja rada u galeriju.

Prijave s naz­na­kom “Zlatna lube­ni­ca 8.0” šalju se na e‑adresu mediterraneafest@gmail.com do 17. ožuj­ka 2024. godi­ne u 23.59 sati. Autori rado­va će o isho­du natje­ča­ja biti oba­vi­je­šte­ni e‑poštom do 22. ožuj­ka 2024. godine.

Izvor