Performans Đurice Ciganovića i Šandora Slackog „Šah-mat“ u Svetim srcima

B. V.

15.02.2024.

Performans Đurice Ciganovića i Šandora Slackog nazi­va „Šah-mat” na pro­gra­mu je u petak, 16. velja­če u 20 sati u Muzejsko-gale­rij­skom pros­to­ru Sveta srca. Performans je ins­pi­ri­ran fil­mom „Sedmi pečat“.

„U ulo­ga­ma Viteza i Smrti, Ciganović i Slacki odi­grat će šahov­sku par­ti­ju u kojoj se pobjed­nik, Smrt, zna već od počet­ka. Filozofska i egzis­ten­ci­jal­na pita­nja iz„Sedmog peča­ta“ auto­ri per­for­man­sa pre­vo­de u istup pro­tiv voj­nog mono­po­la i mono­po­la glo­bal­ne moći, te daju sna­žan komen­tar na situ­aci­ju u kojoj smrt tre­nut­no pobje­đu­je u Palestini“, navo­di se u opi­su performansa.