Poziv za umjetnike: Contemporary Venice 2024.

B. V.

22.02.2024.

Grupa ITSLIQUID, u surad­nji s ACIT Venice – Talijansko-nje­mač­kom kul­tur­nom udru­gom, objav­lju­je poziv za 14. Contemporary Venice, izlož­be foto­gra­fi­je, sli­kar­stva, video umjet­nos­ti, instalacije/skulpture i per­for­man­sa, koja će odr­ža­ti od 15. do 29. ožuj­ka 2024., u Veneciji, u Palazzo Albrizzi-Capello i u dru­gim pres­tiž­nim pros­to­ri­ma i povi­jes­nim zgradama.

14. izda­nje Contemporary Venice ana­li­zi­ra odnos izme­đu tije­la i pros­to­ra, te hibri­di­za­ci­ju izme­đu iden­ti­te­ta i kulturnih/fizičkih/društvenih/urbanih okru­že­nja u suvre­me­no doba, kroz dva glav­na odjelj­ka: Miješanje iden­ti­te­ta i Budući krajolik.

Miješanje iden­ti­te­ta ana­li­zi­ra skri­ve­ne dije­lo­ve naših iden­ti­te­ta kroz impre­siv­no iskus­tvo unu­tar fas­ci­nant­nog sve­mi­ra slo­že­nih labi­ri­na­ta naše svi­jes­ti. Ljudsko tije­lo je pro­mje­nji­vi sus­tav koji nas pove­zu­je s dru­gim tije­li­ma i pros­to­ri­ma za per­cep­ci­ju okol­ne stvar­nos­ti; sna­žan komu­ni­ka­cij­ski sus­tav sa svo­jim jezi­kom i besko­nač­nim nači­ni­ma izražavanja.

Budući pej­za­ži su aps­trak­t­ni, besko­nač­ni i kon­cep­tu­al­ni, pove­za­ni s osje­ća­jem slo­bo­de i besko­nač­ne pro­ši­re­nos­ti. Prvenstveno doživ­lje­ni umom, pros­to­ri rede­fi­ni­ra­ju svo­je gra­ni­ce i gra­ni­ce, pre­tva­ra­ju­ći povr­ši­ne u otvo­re­ni tok čis­tih ide­ja. Ovaj odje­ljak foku­si­ra se na kon­cept gra­ni­ca i struk­tu­ra izme­đu tije­la, uma i duše, ljud­skog iden­ti­te­ta i gra­da, pros­to­ra i tla.

Rok za pri­ja­ve je 29. velja­če 2024.

Više