Predstavljanje knjige Ornelle Urpis „Le tante vite“ u Zajednici Talijana Buje

B. V.

22.02.2024.

Predstavljanje knji­ge Ornelle Urpis „Le tan­te vite“ bit će odr­ža­no u petak 23. velja­če 2024. u 19 sati, u pros­to­ri­ja­ma Zajednice Talijana Buje. Razgovor s auto­ri­com mode­ri­rat će Mr.sc. Drago Kraljević.

Svaka biogra­fi­ja impli­ci­ra dra­go­cje­no iskus­tvo jed­nog ljud­skog živo­ta, a dje­lo­mi­ce i povi­jes­ti nje­go­va vre­me­na. Ova nas zbir­ka uvo­di u svi­jet muška­ra­ca i žena koji su svo­je­volj­no iza­bra­li ili iz nužde pre­obli­ko­va­li vlas­ti­ti iden­ti­tet, pre­obra­zi­li svo­je navi­ke, vri­jed­nos­ti i potre­be. U sva­koj osob­noj pri­či naila­zi­mo na dvos­tru­ki iden­ti­tet i mno­gos­tru­ka rje­še­nja. Iz njih pro­iz­la­zi sli­ka imi­gra­ci­je s tisu­ću lica, iskus­tvo koje je nemo­gu­će sves­ti na kru­te defi­ni­ci­je, ne dopu­šta­ju­ći pro­mje­ne. Slijedom toga, ista će se sli­ka odra­zi­ti i na mogu­će mode­le pri­hva­ta i samu ide­ju inte­gra­ci­je. Nećemo pro­na­ći tek jedan ponav­lja­ju­ći opis pro­ble­ma dola­ska, teško­ća uklju­či­va­nja i potra­ži­va­nja; napro­tiv, osim pre­ciz­ne ana­li­ze s pre­ciz­nom soci­olo­škom ter­mi­no­lo­gi­jom, pro­na­ći ćemo kale­ido­skop pri­ča koje opi­su­ju svi­jet i koje nam poma­žu da use­lje­ni­ka ne gle­da­mo kao ono­ga koji „poči­nje“, nego ono­ga koji „izno­va počinje“.

Ornella Urpis, dr. sc. soci­olo­gi­je područ­nih i među­na­rod­nih poja­va, izvan­red­ni je pro­fe­sor na naci­onal­noj razi­ni iz Opće soci­olo­gi­je. Godinama sudje­lu­je u europ­skim pro­jek­ti­ma (European Union’s Fundamental Rights and Citizenship Programme, Horizon Europe, Interreg Italia-Slovenia), sura­đi­va­la je s raz­nim zdrav­s­tve­nim tvrt­ka­ma, s Ustanovom za hos­pi­ta­li­za­ci­ju i lije­če­nje žena i dje­ce Burlo Garofolo u Trstu u pro­gra­mi­ma zdrav­lja žena migran­ti­ca i s orga­ni­za­ci­ja­ma Trećeg sek­to­ra soci­jal­ne inte­gra­ci­je. Autorica je broj­nih knji­ga i znans­tve­nih čla­na­ka s tema­ma kul­tur­nog iden­ti­te­ta, ljud­skih pra­va, sek­su­al­ne i repro­duk­tiv­ne različitosti.